Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie a prístup k námorným údajom a informáciám na nekomerčné využitie
Obstarávateľ:
European Maritime Safety Agency
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/07/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
21/08/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EMSA/OP/20/2019
Poskytovanie a prístup k námorným údajom a informáciám na nekomerčné využitie
Cieľom zákaziek je poskytnúť námorné informácie a údaje z minulosti a aktuálne námorné informácie a údaje na nekomerčné využitie, keďže spracovanie, extrahovanie a analýza údajov sú nevyhnutné na to, aby Komisia a členské štáty mohli prijať potrebné opatrenia na zlepšenie ich činností a hodnotiť účinnosť a nákladovú efektívnosť súčasných opatrení.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Rámcová dohoda
72320000
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
18/07/2019 00:00
12/08/2019 23:59
14/08/2019 23:59
21/08/2019 16:00
23/08/2019 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Pohyb lodí, identifikácia prístavov a súvisiace údaje o lodiach Táto časť sa vzťahuje na údaje týkajúce sa pohybu lodí (zastavenia v prístavoch, pohyby v kotviskách a tranzitné pohyby), identifikácie prístavov a podrobností o lodiach v čase pohybu na získanie podporných informácií o udalosti súvisiacej s činnosťou lode. Presné prvky údajov nasledujú modul po module (od modulu a. k modulu b.). V prípade, že pre dátové pole sú k dispozícii iba kódy (napr. identifikačné číslo IMO pridelené podniku, kód typu lode), na pochopenie významu údajov budú potrebné dekódovacie tabuľky.
Časť 2 Životný cyklus lodí Táto časť sa vzťahuje na údaje o lodiach a údaje o lodiach z minulosti, údaje o lodných spoločnostiach a lodných spoločnostiach z minulosti, škodách vzniknutých pri činnosti lodnej dopravy, inšpekciách štátnej prístavnej kontroly a súvisiacich nedostatkoch, zásobovaní lodí palivom a opravách a/alebo dodatočnom vybavení (ak sú k dispozícii), previerkach zameraných na kontrolu (ak sú k dispozícii), lodných motoroch, vybavení lodí, nových stavbách a demoláciách, ďalej sa vzťahuje na online predplatné pre používateľov EMSA umožňujúce rýchly prístup k najnovším aktualizáciám a licenciu na práva zobrazenia údajov o lodiach a lodných motoroch v iných aplikáciách EMSA (moduly a. až g.).
Časť 3 Informácie o lodiach Táto časť sa vzťahuje na produkty na mieru a prístup k aplikáciám súvisiacim s námornou dopravou, ktoré poskytujú informácie o činnostiach zásobovania lodí palivom a preprave tovaru po mori vrátane prepravy ropného nákladu (modul a. a b.).
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 137-336355 Oznámenie o obstarávaní 18/07/2019 00:00