Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Práce pre Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo
Obstarávateľ:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
14/10/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
27/11/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO/004/19
Práce pre Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo
EUIPO plánuje zadať zákazku na realizáciu prác v priestoroch EUIPO prostredníctvom 2 častí.Časť 1: nové realizačné alebo rekonštrukčné práce. Postup opätovného obnovenia súťaže sa uplatní pri zadávaní osobitných zákaziek na realizáciu prác v hodnote nad 60 000 EUR a najviac 750 000 EUR (rozpočet na realizáciu zákazky).Časť 2: drobné práce a prevádzkové úpravy. Kaskádový postup sa uplatní pri realizácii drobných prác v hodnote do 60 000 EUR (rozpočet na realizáciu zákazky) a pri realizácii prevádzkových úprav vo všetkých budovách a areáloch sídla EUIPO.
Práce
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Rámcová dohoda
45200000
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
14/10/2019 00:00
27/11/2019 13:00
29/11/2019 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Nové realizačné alebo rekonštrukčné práce
Rozsah služieb patriacich do časti 1 (nové realizačné alebo rekonštrukčné práce) je nasledovný:1) vecné vykonanie nových realizačných a/alebo rekonštrukčných prác, ktorých projektový rozpočet je v hodnote nad 60 000 EUR a najviac 750 000EUR (rozpočet na realizáciu zákazky), vychádzajúc z technickej dokumentácie k realizácii vrátane dodávky a inštalácie zariadení a všetkých materiálov, testovania a skúšania, využitia pracovných a stavebných metód, ktoré zaručujú dodržanie kvality, časových harmonogramov a cien stanovených v projektoch a/alebo technickej dokumentácii;2) uvedenie zariadení do prevádzky pri každej vykonanej práci alebo inštalácii;3) upratovanie a čistenie po vykonaní prác;4) dodanie dokumentácie existujúceho stavu objektov („as-built“ dokumentácia) spojenej s realizáciou prác alebo inštalácií;5) opravná údržba zariadení počas súvisiacej záručnej lehoty. Preventívna údržba bude povinne pridelená spoločnosti poskytujúcej EUIPO služby všeobecnej údržby, ako bude uvedené v zmluve;6) všetky technické, administratívne, organizačné a kontrolné činnosti potrebné na zaručenie kvality prác, realizovaných inštalácií a prevádzkových úprav.
Časť 2
Drobné práce a prevádzkové úpravy
Predmet prác v rámci tejto časti je nasledovný:nové realizačné práce: nové realizačné práce zahŕňajú všetky práce na nových infraštruktúrach, zariadeniach alebo budovách vo všetkých budovách alebo v areáloch EUIPO v Španielsku či v zahraničí, a to v súčasnosti, ako aj v budúcnosti,rekonštrukčné práce: rekonštrukčné práce zahŕňajú všetky práce na rozšírení, zlepšení, modernizácii, prispôsobení, úprave alebo posilnení akéhokoľvek majetku EUIPO vrátane úprav, ktoré zahŕňajú výstavbu nových zariadení alebo modernizáciu existujúcich zariadení v budovách alebo v areáloch EUIPO v Španielsku či v zahraničí, a to v súčasnosti, ako aj v budúcnosti,prevádzkové úpravy: predmetom prevádzkových úprav je okamžité alebo rýchle konanie s cieľom napraviť nepredvídané udalosti alebo udalosti, ktoré nemôže napraviť samotný úrad EUIPO, alebo uspokojiť naliehavé potreby, ktoré môžu vytvárať riziko pre činnosť úradu. Rozsah služieb, okrem vyššie uvedených prác, zahŕňa:1) zákazka si bude vyžadovať rad minimálnych ľudských a materiálnych zdrojov, aby bolo možné realizovať práce so schopnosťou plniť finančné záväzky. Z tohto dôvodu sa vyžaduje dostupnosť pracovného tímu, ktorý bude nepretržite prítomný v priestoroch EUIPO, a jednotka rýchlej reakcie s dostupnosťou do 24 hodín;2) uvedenie zariadení do prevádzky pri každej vykonanej práci alebo inštalácii;3) upratovanie a čistenie po vykonaní prác;4) dodanie dokumentácie existujúceho stavu objektov („as-built“ dokumentácia) spojenej s realizáciou drobných prác;5) opravná údržba zariadení počas súvisiacej záručnej lehoty. Preventívna údržba bude povinne pridelená spoločnosti poskytujúcej EUIPO služby všeobecnej údržby, ako bude uvedené v zmluve;6) všetky technické, administratívne, organizačné a kontrolné činnosti potrebné na zaručenie kvality prác, realizovaných inštalácií a prevádzkových úprav.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 198-480111
Oznámenie o obstarávaní
14/10/2019 00:00