Údaje o výzve na predloženie ponúk

PLEASE NOTE - In response to some requests (difficulties in meeting expiry date due to corona virus issues) this tender will be extended to 30th March 2020 at 18:00.
Názov:
Rozvoj a podpora infraštruktúry a služieb súvisiacich so spoluprácou EÚ v prípad...
Obstarávateľ:
European Union Agency for Network and Information Security (ENISA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
17/02/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
30/03/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENISA F-COD-20-T03
Rozvoj a podpora infraštruktúry a služieb súvisiacich so spoluprácou EÚ v prípade kybernetickej krízy (3 časti)
Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) plánuje uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb s minimálne 3 poskytovateľmi služieb na časť, ktorí môžu poskytovať podporu v oblasti spolupráce EÚ v prípade kybernetickej krízy. 3 hlavné oblasti sú:časť 1: Vývoj materiálov na cvičenia, výzvy a školenia;časť 2: Poskytovanie infraštruktúry pre prevádzkovú spoluprácu a cvičenia ačasť 3: Vývoj audiovizuálneho materiálu, podpora publicistiky, verejných záležitostí a administratívy („back office“).Úspešní uchádzači sa potom budú môcť zúčastniť na konaniach „obnovenia súťaže“ medzi viacerými rámcovými zmluvnými partnermi pre každú časť.Uchádzači sa môžu uchádzať iba o 1 alebo viac častí a odporúča sa im, aby vytvorili konzorciá a/alebo využívali subdodávateľov s cieľom splniť minimálne požiadavky pre každú časť.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
Rámcová dohoda
72000000
Podmienky účasti
Ako sa uvádza v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
17/02/2020 00:00
20/03/2020 23:58
23/03/2020 23:59
30/03/2020 18:00
31/03/2020 11:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Vývoj materiálov na cvičenia, výzvy a školenia Očakávame, že uchádzači budú disponovať odbornosťou a znalosťami v niektorých z nasledujúcich tém:a) rozsiahle skúsenosti s technickou kybernetickou bezpečnosťou;b) rozsiahle znalosti o prostredí hrozby kybernetickej bezpečnosti;c) skúsenosti s technickou analýzou incidentov, napr. s malvérom, analýzou záznamov, forenznou analýzou;d) rozvoj materiálov o technických artefaktoch/incidentoch;e) silné technické znalosti o testovaní preniknutia;f) skúsenosti s rozprávaním príbehov, návrhom hier a vývojom scenárov;g) skúsenosti so súťažami v oblasti kybernetickej bezpečnosti (vrátane spoločného rámca pre odbornú prípravu), cvičeniami a hrami;h) skúsenosti s „vlajkovou“ hrou, taktikou „red-blue teaming“, únikovými miestnosťami atď.;i) skúsenosti s hardvérovými výzvami;j) znalosť použitia herných prvkov a hier so závažným posolstvom;k) skúsenosti s vývojom materiálov odbornej prípravy v oblasti kybernetickej bezpečnosti;l) skúsenosti s vývojom e-learningového materiálu pre kybernetickú bezpečnosť;m) skúsenosti so všeobecným riadením informačnej bezpečnosti;n) skúsenosti s poskytovaním školení a prednášok pre odborníkov na témy v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
Časť 2 Poskytovanie infraštruktúry pre prevádzkovú spoluprácu a cvičenia Aby bol uchádzač vyhodnotený ako spôsobilý, musí preukázať odbornosť aspoň v 1 z nižšie uvedených kategórií:a) poskytovanie, správa a podpora infraštruktúry pre platformy, či už na mieste alebo/a na cloude, ako napríklad:— plánovanie sietí a hardvérovej infraštruktúry,— zapojenie infraštruktúry,— podpora a správa infraštruktúry,— integrácia infraštruktúry s existujúcimi platformami,— primerané podporné služby podľa definovaných úrovní poskytovaných služieb (t. j. asistenčné pracoviská s nepretržitou prevádzkou).b) softvér:— vývoj a údržba softvéru: testovanie, nepretržitá integrácia, nepretržité dodávanie, otázky a odpovede atď.,— správa zraniteľných miest,— rozvoj a prevádzka.c) audítorské služby:— všeobecné audítorské služby (t. j.: ISO séria 27000, GDPR, atď.),— testovanie preniknutia na mieste a cloudovej infraštruktúry, softvéru a kódu,— zabezpečenie platformy.d) nové technológie: odborné znalosti o nových výskumných/vznikajúcich technológiách, ako napríklad:— umelá inteligencia (učenie s učiteľom/bez učiteľa, spracovanie prirodzeného jazyka, strojové učenie),— analýza veľkých dát, vyhľadávanie/klasifikácia/zoskupovanie údajov, spracovanie údajov, agregácia a vizualizácia údajov z rôznych otvorených zdrojov,— technológie blockchain pre bezpečnosť, overovanie a sledovanie.e) vývoj, poskytovanie, podpora a údržba špecializovanej platformy:— platformy na kybernetické cvičenia,— platformy „vlajkovej“ hry,— platformy s virtuálnym prostredím „cyber range“,— IT bezpečnosť/všeobecné školenie, platformy elektronického vzdelávania e-Learning,— platformy spravodajstva v oblasti otvoreného zdroja,— platformy pre spoluprácu v prípade kybernetickej krízy.
Časť 3 Vývoj audiovizuálneho materiálu, podpora publicistiky, verejných záležitostí a administratívy („back office“) Očakávame, že uchádzači budú disponovať odbornosťou a znalosťami v nasledujúcich oblastiach:a) produkcia audiovizuálneho materiálu:— video produkcia,— počítačové grafické snímky, infografika,— špeciálne efekty,— propagačné materiály,— herectvo alebo prístup k hercom,— rozprávanie príbehu,— komunikácia a prezentácia,— znalosť aspoň písomnej a hovorenej angličtiny (znalosť ďalších jazykov EÚ je výhodou).b) služby sekretariátu:— moderovanie cvičení v oblasti kybernetickej bezpečnosti (politická/prevádzková/technická úroveň EÚ),— zápisy zo stretnutí,— podpora projektovej dokumentácie,— poskytovanie správ z konferencií/workshopov,— znalosť aspoň písomnej a hovorenej angličtiny (znalosť ďalších jazykov EÚ je výhodou).c) poskytovanie odborných znalostí v scenároch pre verejné záležitosti a médiá v oblasti kybernetických cvičení, výziev a ďalších činností:— odborné znalosti žurnalistiky,— odborné znalosti v oblasti verejnej komunikácie,— stratégia pre verejné záležitosti, plánovanie, vývoj a vykonávanie,— návrh mediálnych scenárov, udalostí a podnetov pre kybernetické cvičenia,— hranie úloh mediálnych profesionálov (žurnalistov) počas kybernetických cvičení,— znalosť aspoň písomnej a hovorenej angličtiny (znalosť ďalších jazykov EÚ je výhodou).d) poskytovanie odborných znalostí v oblasti riadenia projektov:— plánovanie a realizácia stretnutí,— podpora projektovej dokumentácie,— znalosť aspoň písomnej a hovorenej angličtiny (znalosť ďalších jazykov EÚ je výhodou),— informácie a výstupy súvisiace s riadením projektu (Ganttov diagram, medzníky, riziko, opatrenia na zmiernenie atď.).e) poskytovanie odborných znalostí v oblasti prekladateľských a tlmočníckych služieb:— tlmočnícke služby na mieste,— podpora podujatí a konferencií,— preklad dokumentov,— simultánne tlmočenie,— tlmočenie cez telefón.f) korektúry a úpravy dokumentov, štúdií (anglický jazyk).
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2020/S 054-127375 Korigendum 17/03/2020 00:00
2020/S 033-076566 Oznámenie o obstarávaní 17/02/2020 00:00