Údaje o výzve na predloženie ponúk

Updated (19.06) financial offer published. Deadline for submission of offers extended to 07.07.2020 16h00. Opening of offers postponed to 09.07.2020 at 10h00
Názov:
Mobilné komunikácie
Obstarávateľ:
European Court of Auditors (ECA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
06/03/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
07/07/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO 713
Mobilné komunikácie
Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je prideliť samostatnú rámcovú zmluvu na poskytovanie mobilných telefónnych služieb a súvisiaceho zariadenia. Majú sa poskytovať aspoň nasledujúce mobilné komunikačné služby: hlasová komunikácia, dátová komunikácia, textové správy (SMS).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Najnižšia cena
64212000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
64210000
Podmienky účasti
Uchádzači, ktorí sa nachádzajú v jednej zo situácií opísaných v článkoch 136 a 141 nariadenia o rozpočtových pravidlách, budú vylúčení z účasti na tejto verejnej výzve na súťaž a nebude im pridelené obstarávanie.Uchádzači musia byť právne spôsobilí na vykonávanie zákazky na poskytovanie služieb, na ktorú predkladajú ponuku. S ponukou musí byť predložené čestné vyhlásenie týkajúce sa kritérií vylúčenia a výberu (príloha 3 výzvy na predkladanie ponúk – formulár 5), datované a náležite podpísané oprávneným zástupcom uchádzača. Nasledujúce dokumenty, pokiaľ ide o právnu spôsobilosť, sa požadujú od uchádzačov, ktorým sa môže pridelenie obstarávania navrhnúť:a) dôkaz o zápise v živnostenskom alebo obchodnom registri v súlade s právnymi predpismi platnými v štáte, v ktorom majú uchádzači sídlo;b) čitateľná kópia oznámenia o vymenovaní osoby (osôb) oprávnenej (oprávnených) zastupovať uchádzača pri uzatváraní zmlúv, ak nie je zahrnutá vo vyššie uvedenom dokumente.
Uchádzači musia mať potrebnú ekonomickú a finančnú spôsobilosť na vykonanie rámcovej zmluvy v súlade so zmluvnými ustanoveniami pri zohľadnení jej hodnoty a rozsahu. Ak má Európsky dvor audítorov na základe informácií poskytnutých uchádzačom pochybnosti o jeho ekonomickej a finančnej spôsobilosti, alebo ak je zjavne nedostatočná na vykonanie zákazky, ponuka môže byť odmietnutá bez nároku uchádzača na akúkoľvek finančnú kompenzáciu. S ponukou musí byť predložené čestné vyhlásenie týkajúce sa kritérií vylúčenia a výberu (príloha 3 výzvy na predkladanie ponúk – formulár 5), datované a náležite podpísané oprávneným zástupcom uchádzača. Nasledujúce dokumenty, pokiaľ ide o právnu ekonomickú a finančnú spôsobilosť, sa požadujú od uchádzačov, ktorým sa môže pridelenie obstarávania navrhnúť:— finančné výkazy alebo výpisy z nich za posledné 2 roky, pre ktoré boli účty uzavreté,— výkaz o špecifickom ročnom obrate týkajúcom sa služieb, na ktoré sa vzťahuje táto výzva na predloženie ponúk, za posledné 2 finančné roky, pre ktoré boli účty uzavreté.
Hospodárske subjekty musia mať minimálny ročný obrat týkajúci sa služieb, na ktoré sa vzťahuje táto výzva na predloženie ponúk, pre každý z posledných 2 finančných rokov, pre ktoré boli účty uzavreté, vo výške rovnajúcej sa alebo presahujúcej 400 000 EUR.
Uchádzači musia mať dostatočnú technickú a odbornú spôsobilosť, ktorá im umožní vykonať rámcovú zmluvu v súlade so zmluvnými ustanoveniami, pri zohľadnení jej hodnoty a rozsahu. S ponukou musí byť predložené čestné vyhlásenie týkajúce sa kritérií vylúčenia a výberu (príloha 3 výzvy na predkladanie ponúk – formulár 5), datované a náležite podpísané oprávneným zástupcom uchádzača.Technická a odborná spôsobilosť sa bude hodnotiť na základe odborných znalostí uchádzača súvisiacich s požadovanými službami. Spolu s ponukou sa od uchádzačov požadujú nasledujúce doklady týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti:— doklad potvrdzujúci, že spoločnosť je oprávnená poskytovať mobilné telefónne služby aspoň v 1 z členských štátov EÚ,— dôkaz o najmenej 3 referenciách (zmluvách) tých najvýznamnejších klientov za posledné 3 roky,
— uchádzač musí byť oprávnený poskytovať mobilné telefónne služby aspoň v jednom z členských štátov EÚ. Pred začatím poskytovania služieb musí uchádzač získať povolenie na poskytovanie služieb mobilnej telefónie v Luxembursku,— uchádzač musel v priebehu posledných 3 rokov vykonať aspoň 3 podobné zmluvy v zmysle predmetu tejto výzvy na predloženie ponúk. Ako dôkaz o skúsenostiach musí poskytnúť 3 referencie (zmluvy) najvýznamnejších klientov za posledné 3 roky.
Míľniky
06/03/2020 00:00
07/07/2020 16:00
09/07/2020 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 120-290801
Korigendum
24/06/2020 00:00
2020/S 097-230763
Korigendum
19/05/2020 00:00
2020/S 078-183264
Korigendum
21/04/2020 00:00
2020/S 057-134697
Korigendum
20/03/2020 00:00
2020/S 047-109778
Oznámenie o obstarávaní
06/03/2020 00:00