Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Odborná pomoc pre monitorovanie projektov LIFE (akčné granty a prevádzkové grant...
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
25/04/2012
Lehota na predkladanie ponúk:
05/06/2012
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENV.E.4/SER/2012/0015
Odborná pomoc pre monitorovanie projektov LIFE (akčné granty a prevádzkové granty), komunikácia o programe LIFE a iné súvisiace činnosti.
Od dodávateľa sa požaduje pomoc Komisii pri realizácii programu LIFE počas všetkých fáz riadenia projektu. Toto bude zahŕňať, okrem iných činností, monitorovanie všetkých prebiehajúcich projektov (približne 850 projektov) spolufinancovaných programom LIFE v rámci nariadení LIFE, podporu monitorovania environmentálnych mimovládnych organizácií v rámci prevádzkových grantov LIFE+ a komunikačné činnosti. Jeden odborník na plný úväzok by mal monitorovať približne 16-20 projektov. Na komunikačné činnosti sa predpokladá 12 osôb.Všetka korešpondencia vychádzajúca z projektov by mala byť hodnotená pomocou štandardných modelových formulárov, pripravených Komisiou. To zahŕňa správy o pokroku, správy spojené so žiadosťami o platbu za dodatočné klauzuly. Projekty je potrebné taktiež navštíviť ročne. Dodávateľ by mal zabezpečiť odbornosť vo všetkých 3 častiach programu. Odborné poradenstvo pre LIFE „Nature“ zahŕňa predovšetkým znalosti o riadení ochrany prírody, o smerniciach o „Vtákoch“ a „Biotopoch“ a o povahe ochrany na miestnej úrovni. Odborné poradenstvo pre LIFE „Environment“ zahŕňa predovšetkým znalosti v oblastiach zmeny klímy, vody, ovzdušia, pôdy, mestského prostredia, hluku, chemických látok, životného prostredia a zdravia, odpadu a prírodných zdrojov, lesov, inovácií a strategických prístupov. Odborné poradenstvo pre LIFE „Information“ zahŕňa predovšetkým znalosti v oblastiach ako LIFE „Príroda“, LIFE „Životné prostredie“ a prevencia lesných požiarov. Viac informácií o programe LIFE môžete nájsť na webovej stránke http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm Bude sa požadovať pomoc pri komunikačných činnostiach a odborné znalosti na vytváranie a správu publikácií, multimediálnych informačných zdrojov a podujatí. Obstarávanie bude zahŕňať tieto činnosti:1. odborná a administratívna pomoc pre úlohy súvisiace s monitorovaním realizácie projektov v rámci akčných grantov LIFE+;2. podpora pre monitorovanie environmentálnych mimovládnych organizácií v rámci prevádzkových grantov LIFE+;3. komunikačné činnosti: odborná a administratívna pomoc súvisiaca s komunikačnými činnosťami na úrovni EÚ, týkajúca sa programu LIFE+, jeho akčných grantov a prevádzkových grantov mimovládnych organizácií.Ciele:K bodu 1) Akčné granty:Komisia hľadá odbornú a administratívnu pomoc pre úlohy súvisiace s realizáciou projektov v rámci programov LIFE+ a LIFE III. Cieľom tohto obstarávania je pomôcť Komisii v tejto práci. Dodávateľ bude pomáhať Komisii kontrolou a hodnotením pokroku projektov na odbornej a finančnej úrovni a zabezpečovať jeho koherenciu so vzniknutými nákladmi. Musí konať striktne ako poradný orgán pre Komisiu a nesmie byť zapojený do riadenia finančných zdrojov. Dodávateľ musí byť nezávislý od projektov. Ako poradenský orgán Komisie musí dodávateľ kontrolovať projekty a poskytovať odborné a finančné hodnotenia správ predložených Komisii, ako aj poskytovať odborné a finančné vedenie projektov. Dodávateľ nesmie byť oprávnený vykonať akékoľvek rozhodnutie v mene Komisie.K bodu 2) Prevádzkové granty:Všeobecným cieľom tohto obstarávania je poskytnúť nezávislé externé odborné poradenstvo na podporu GR pre životné prostredie v monitorovaní užívateľov grantov mimovládnych organizácií v rámci programu LIFE a hodnotení ich samostatného a kolektívneho výkonu a výsledkov prostredníctvom: — podrobného prehľadu a hodnotenia finančných a technických správ pre užívateľov,— monitorovacích návštev (auditov) pre 8 vybraných užívateľov.Monitorovanie mimovládnych organizácií má tieto účely:— poskytnúť Komisii informácie s cieľom schváliť záverečné správy a výpočet konečných platieb,— poskytnúť Komisii podrobné...
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
25/04/2012
Nie je k dispozícii
25/05/2012
29/05/2012
05/06/2012
15/06/2012
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2012/S 80-130436 Oznámenie o obstarávaní 25/04/2012