Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Európsky nástroj vlastného hodnotenia účinnosti zdrojov pre malé a stredné podni...
Obstarávateľ:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Dátum zverejnenia v TED-e:
30/08/2014
Lehota na predkladanie ponúk:
06/10/2014
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
EASME/COSME/2014/005.
Európsky nástroj vlastného hodnotenia účinnosti zdrojov pre malé a stredné podniky.
Cieľom tejto výzvy na súťaž je výber poskytovateľa služieb na vytvorenie a testovanie európskeho nástroja vlastného hodnotenia účinnosti zdrojov pre malé a stredné podniky, ďalej len „nástroj“, a katalógu opatrení na zlepšenie účinnosti zdrojov, ďalej len „katalóg“, ktoré umožnia európskym MSP zvýšiť chápanie ich výkonu v oblasti účinnosti zdrojov a určiť kroky, ktoré by sa mohli vykonať v záujme jeho zlepšenia. Dodávateľ bude predovšetkým zodpovedný za vytvorenie nástroja a prototypov katalógu prostredníctvom zabezpečenia funkcií, obsahu a zložiek potrebných na ich zabudovanie a integráciu do internetovej aplikácie, ktorú interne vyvíja IT útvar Európskej komisie.Tento nástroj vrátane katalógu je koncipovaný ako prvý modul smerom k zriadeniu Európskeho centra excelentnosti pre účinné využívanie zdrojov (COSME 2015), ďalej len „centrum“, ktoré ho bude ďalej vyvíjať, integrovať a zdokonaľovať. Tento nástroj musí byť navrhnutý tak, aby poskytoval európskym MSP akéhokoľvek sektoru, veľkosti (malé, stredné, mikro podniky) a geografickej oblasti ľahko použiteľnú metódu na hodnotenie vlastného výkonu v oblasti účinnosti zdrojov a preskúmanie opatrení, ktoré by sa mohli prijať v záujme jeho zlepšenia nákladovo efektívnym spôsobom. Týmto opatrením sa vytvorí prototyp európskeho nástroja vlastného hodnotenia pre MSP na základe existujúcich, overených metodík, ktoré budú prevedené a upravené v kontexte celej EÚ, ako aj prototyp katalógu jednotlivých typov opatrení na zlepšenie účinnosti zdrojov, s poskytnutím údajov a informácií o ich účinnosti, vplyvu na konkurencieschopnosť a nákladovú efektívnosť. Údaje zozbierané prostredníctvom nástroja a prototypov katalógu budú začlenené do európskej informačnej databázy o účinnosti zdrojov, ktorú interne zriadi a vytvorí IT útvar (útvary) Európskej komisie. Nástroj, katalóg a celkovú internetovú aplikáciu, ktorá ich integruje, bude dodávateľ napokon testovať spolu s MSP.Je dôležité zdôrazniť, že rozsah tohto opatrenia je obmedzený na vytvorenie nástroja a prototypov katalógu a ich testovanie MSP. Výsledné hotové verzie integrované do internetovej aplikácie, ktorú interne vyvinie IT útvar (útvary) Európskej komisie, budú sprístupnené a prevádzkované vo verejnej doméne až následne v kontexte centra, ktoré ich bude ďalej zdokonaľovať a dopĺňať o dodatočné údaje a informácie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
30/08/2014 00:00
Nie je k dispozícii
06/10/2014 23:59
14/10/2014 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2014/S 166-295687 Oznámenie o obstarávaní 30/08/2014 00:00