Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby Eurobarometer: Flešové prieskumy Eurobarometer (časť 1) a štúdie Eurobaro...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Communication (COMM)
Dátum zverejnenia v TED-e:
10/06/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
17/08/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
COMM/2020/OP/0017
Služby Eurobarometer: Flešové prieskumy Eurobarometer (časť 1) a štúdie Eurobarometer (časť 2)
Zmluva sa zameriava na poskytovanie služieb prieskumu Eurobarometer Komisii a iným inštitúciám/agentúram EÚ. Tieto služby poskytnú verejným obstarávateľom lepšie pochopenie verejnej mienky prostredníctvom výskumu s využitím prieskumov verejnej mienky medzi širokou verejnosťou, ako aj v špecifických cieľových skupinách.Predmet časti 1 sa týka flešových prieskumov Eurobarometer a príležitostných služieb.Predmetom časti 2 je vykonávanie a koordinácia kvalitatívnych prieskumov a iných služieb v súvislosti s verejnou mienkou zahŕňajúcich širokú verejnosť alebo vybrané sociálne skupiny.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
2
Rámcová dohoda
47,000,000.00 EUR
79320000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
10/06/2020 00:00
17/08/2020 16:00
19/08/2020 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Flešové prieskumy Eurobarometer
Časť 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk umožní verejným obstarávateľom objednať si prieskumy verejnej mienky, ďalej len „flešové prieskumy Eurobarometer“ (ďalej len „flešový EB“), ktoré sa budú vykonávať predovšetkým telefonicky alebo online.Cieľom prieskumov flešového Eurobarometra je poskytnúť rýchle hodnotenie stavu verejnej mienky a prispieť k hodnoteniu, validácii a formulácii politík EÚ.Flešové prieskumy Eurobarometer sú tematické príležitostné prieskumy o záležitostiach týkajúcich sa európskych záležitostí, ktoré sa vykonávajú v krátkom časovom období a realizujú sa na žiadosť ktoréhokoľvek útvaru Európskej komisie a iných verejných obstarávateľov. Prieskumy flešového EB umožňujú verejným obstarávateľom rýchlo získať výsledky prieskumov uskutočnených so širokou verejnosťou alebo sa zamerať na konkrétne cieľové skupiny, ako sú mladí ľudia, podniky atď.
Časť 2
Eurobarometer Studies
Časť 2 tejto výzvy na predloženie ponúk umožní verejným obstarávateľom objednať si kvalitatívne štúdie a/alebo iné výskumné služby na analýzu verejnej mienky.Štúdie Eurobarometer by mali verejným obstarávateľom pomôcť plniť tieto ciele:• podrobne posúdiť postoje, názory, očakávania, obavy atď. verejnosti a/alebo vybraných sociálnych skupín v krajinách alebo na územiach pokrytých obstarávaním s ohľadom na rôzne politiky a iniciatívy rôznych aktérov zapojených do európskej integrácie;• pochopiť dôvody, na základe ktorých boli postoje, názory, očakávania alebo obavy vyjadrené;• na rôznych skupinách vykonávať testy týkajúce sa pochopenia a prijímania správ alebo dokumentov (písomné dokumenty, videá, logá, propagačné materiály, webové stránky atď.) pripravené zúčastnenými inštitúciami a orgánmi, čo sa použije na informačné a komunikačné kampane Európskej únie;• vyhodnotiť pochopenie a vplyv takýchto správ alebo dokumentov, a to počas ich prípravy ako aj po ich rozšírení, v národných kultúrach a v rôznych skupinách rozdelených podľa veku, pohlavia či sociálno-profesijného pozadia, podľa vektorov a štýlov komunikácie zodpovedajúcich rôznym cieľovým skupinám;• identifikovať najvhodnejšie typy informácií a médií pre každú z cieľových skupín v krajinách alebo na územiach pokrytých obstarávaním;• vyhodnotiť vplyv politík a rozhodnutí, ktoré sa už vykonávajú na úrovni Európskej únie;• pomáhať pri príprave dotazníkov pre kvantitatívne prieskumy;• analyzovať a interpretovať výsledky kvantitatívnych prieskumov a kvalitatívnych štúdií zo štúdií Eurobarometer alebo z iných zdrojov;• identifikovať významné národné a sociálno-demografické rozdiely medzi krajinami alebo územiami, ktoré pokrýva, a v rámci nich;• pomáhať rozvíjať vedomosti a schopnosť analyzovať javy súvisiace s verejnou mienkou v Európskej únii, na regionálnej, národnej a globálnej úrovni, ako aj v iných krajinách alebo na územiach pokrytých obstarávaním.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 111-268684
Oznámenie o obstarávaní
10/06/2020 00:00