Údaje o výzve na predloženie ponúk

The time limit for receipt of tenders has been extended to 25/05/2020 at 23:59 CET
Názov:
Poskytovanie služieb pre grafické prehľady a analytické nástroje používané EIF
Obstarávateľ:
European Investment Fund
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/04/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
25/05/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
2020-OIM-ISM-004
Poskytovanie služieb pre grafické prehľady a analytické nástroje používané EIF
V roku 2017 sa EIF rozhodol implementovať platformu grafických prehľadov založenú na Tableau, aby pokryla svoje potreby vizualizácie dát a interaktívneho vykazovania. Zavedenie, hosting, podporu, údržbu a rozširovanie platformy externe zabezpečovala tretia strana a kontrolovali OIM/ISM na základe predchádzajúcej výzvy na predloženie ponúk. Po zavedení Tableau a zameraní sa na interaktívnu mapu implementovanú v spolupráci s poskytovateľom služieb vybraným na implementáciu platformy grafických prehľadov (pozri www.eif4smes.com), ktorá ukazuje alokáciu financovania MSP v Európe, sa Alteryx stal kľúčovým nástrojom v rámci činnosti grafických prehľadov v rámci EIF. Alteryx ako nástroj na analýzu dát dopĺňa používanie Tableau a jeho použitie ide ruka v ruke s použitím grafických prehľadov Tableau. Prostredníctvom tejto výzvy na predloženie ponúk plánuje EIF nájsť poskytovateľa služieb, ktorý bude schopný dodávať požadované služby podľa požiadaviek opísaných v podmienkach obstarávania pre obe časti.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
72310000
Míľniky
28/04/2020 00:00
25/05/2020 23:59
27/05/2020 14:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Implementácia, hosting, prevádzka, rozvoj, podpora a údržba serverového riešenia Alteryx alebo rovnocenného riešenia
Platforma na serveri Alteryx alebo jeho ekvivalent: EIF požaduje implementovať platformu na serveri Alteryx alebo rovnocennom serveri. Táto platforma bude hosťovaná v cloude, zabezpečí interoperabilitu z priestorov EIF a bude mať prístup do úložiska dát MS SQL Data Store, do platformy Tableau a k budúcemu zdroju údajov relevantnému pre analytické účely.
Časť 2
Hosting, prevádzka, rozširovanie, podpora a údržba riešenia Tableau
Platforma Tableau je už zavedená a zatiaľ sa nepredpokladajú žiadne zmeny, pokiaľ nebude potrebná migrácia do nového hostiteľského prostredia. Poskytovateľ služieb bude preto musieť zabezpečiť hosting riešenia v cloude. V súčasnosti je platforma Tableau hosťovaná na AWS. Platforma Tableau má prístup do úložiska dát MS SQL Data Store a bude tiež ťažiť z implementácie platformy Alteryx (časť 1) ako zdroja údajov na vytváranie a vylepšovanie grafických prehľadov.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 099-236273
Korigendum
22/05/2020 00:00
2020/S 085-200096
Korigendum
30/04/2020 00:00
2020/S 083-194841
Oznámenie o obstarávaní
28/04/2020 00:00