Údaje o výzve na predloženie ponúk

The submission deadline has been extended
Názov:
Poskytovanie online služieb
Obstarávateľ:
European Institute for Gender Equality
Dátum zverejnenia v TED-e:
10/12/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
21/01/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
FWC EIGE/2020/OPER/08
Poskytovanie online služieb
Cieľom tohto konania je uzatvoriť rámcové zmluvy s odbornými spoločnosťami schopnými poskytovať širokú škálu služieb súvisiacich s poradenstvom, analýzou, návrhom a realizáciou webových stránok, intranetov a online nástrojov, najmä čo sa týka technológií Drupal a Microsoft SharePoint. Rámcové zmluvy budú pokrývať potreby inštitútu EIGE týkajúce sa vývoja webových stránok pre interné a externé cieľové skupiny na obdobie rokov 2021 – 2024.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
3
Rámcová dohoda
1455000.00 EUR
72220000
Podmienky účasti
Kritériá výberu sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
10/12/2020 00:00
21/01/2021 14:00
22/01/2021 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Služby webových stránok
Časť 1 sa zameriava na údržbu a rozvoj použiteľnosti, používateľských skúseností a používania webových stránok inštitútu EIGE, posilnenie komunikácie medzi inštitútom EIGE a jeho zainteresovanými stranami a zaistenie súladu webových stránok s rôznymi technickými normami.
Časť 2
Intranetové služby
Časť 2 sa zameriava na údržbu a rozvoj použiteľnosti, používateľských skúseností a používania intranetu inštitútu EIGE a pripojených online nástrojov ako primárnych kanálov pre vnútornú komunikáciu inštitútu EIGE.
Časť 3
Služby v oblasti strategického digitálneho poradenstva a hodnotiace služby
Časť 3 sa zameriava na zhromaždenie a vytvorenie poznatkov na vysokej úrovni, ktoré sa týkajú použiteľnosti, používateľských skúseností a používania webových stránok a intranetu inštitútu EIGE, s cieľom poskytnúť informácie rôznym projektom v oblasti vývoja webových stránok, ktoré sa vykonajú v rámci časti 1 a časti 2.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 007-010374
Korigendum
12/01/2021 00:00
2020/S 244-603261
Korigendum
15/12/2020 00:00
2020/S 241-595022
Oznámenie o obstarávaní
10/12/2020 00:00