Údaje o výzve na predloženie ponúk

- New date for opening of tenders: 7 April 2021 11h00 - Updated model offer (including a new form 10) has been published
Názov:
Poskytovanie externých audítorských služieb Európskemu dvoru audítorov
Obstarávateľ:
European Court of Auditors (ECA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
10/02/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
31/03/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO 758
Poskytovanie externých audítorských služieb Európskemu dvoru audítorov
Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je prideliť zmluvu na poskytovanie externých audítorských služieb Európskemu dvoru audítorov. Ide o audit ročných účtovných závierok Európskeho dvora audítorov v nasledujúcich rokoch: 2021 – 2025, ako aj preskúmanie niekoľkých vzorových transakcií náhodne vybraných a vykonaných Európskym dvorom audítorov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
375000.00 EUR
375000.00 EUR
79210000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
79212300
79212000
Podmienky účasti
Uchádzači, ktorí sa nachádzajú v jednej zo situácií opísaných v článkoch 136 a 141 nariadenia o rozpočtových pravidlách, budú vylúčení z účasti na tejto verejnej výzve na súťaž a nebude im pridelené obstarávanie.Uchádzači musia byť právne spôsobilí na vykonávanie zákazky na poskytovanie služieb, na ktorú predkladajú ponuku. S ponukou musí byť predložené čestné vyhlásenie týkajúce sa kritérií vylúčenia a výberu (príloha 3 výzvy na predkladanie ponúk – formulár 5), datované a náležite podpísané oprávneným zástupcom uchádzača. Nasledujúce dokumenty, pokiaľ ide o právnu spôsobilosť, sa požadujú od uchádzačov, ktorým sa môže pridelenie obstarávania navrhnúť:a) dôkaz o zápise v živnostenskom alebo obchodnom registri v súlade s právnymi predpismi platnými v štáte, v ktorom majú uchádzači sídlo;b) čitateľná kópia oznámenia o vymenovaní osoby (osôb) oprávnenej (oprávnených) zastupovať uchádzača pri uzatváraní zmlúv, ak nie je zahrnutá vo vyššie uvedenom dokumente.
Uchádzači musia mať potrebnú ekonomickú a finančnú spôsobilosť na vykonanie zákazky v súlade so zmluvnými ustanoveniami pri zohľadnení jej hodnoty a rozsahu. Ak má Európsky dvor audítorov na základe informácií poskytnutých uchádzačom pochybnosti o jeho finančnej spôsobilosti alebo ak je zjavne nedostatočná na vykonanie zákazky, ponuka môže byť odmietnutá bez nároku uchádzača na akúkoľvek finančnú kompenzáciu.S ponukou musí byť predložené čestné vyhlásenie týkajúce sa kritérií vylúčenia a výberu (príloha 3 výzvy na predkladanie ponúk – formulár 5), datované a náležite podpísané oprávneným zástupcom uchádzača. Nasledujúce dokumenty, pokiaľ ide o právnu ekonomickú a finančnú spôsobilosť, sa požadujú od uchádzačov, ktorým sa môže pridelenie obstarávania navrhnúť:a) výkaz o celkovom obrate a konkrétnom obrate týkajúcom sa služieb, ktorých sa týka táto výzva na súťaž (zákonný audit), dosiahnutom počas posledných 3 finančných rokov, pre ktoré boli účty uzavreté;b) auditované finančné výkazy (súvahy a výkazy ziskov a strát) aspoň za posledné 3 finančné roky, pre ktoré boli účty uzavreté, alebo rovnocenná dokumentácia (napr. ak právo obchodných spoločností krajiny, v ktorej má uchádzač sídlo, nevyžaduje zverejnenie súvah);c) dôkaz o príslušnom poistení zodpovednosti pri výkone povolania.
V súvislosti so zákazkou, ktorá je predmetom tejto výzvy na súťaž, Európsky dvor audítorov požaduje od uchádzačov, aby mali nasledujúcu minimálnu ekonomickú a finančnú spôsobilosť:a) priemerný ročný obrat v oblasti zákonného auditu účtov musí byť za posledné 3 finančné roky, pre ktoré boli účty uzavreté, aspoň 150 000 EUR.
Uchádzači musia mať potrebnú technickú a odbornú spôsobilosť, ktorá im umožní vykonať zákazku v súlade so zmluvnými ustanoveniami pri zohľadnení jej hodnoty a rozsahu. Ak má Európsky dvor audítorov na základe informácií poskytnutých uchádzačom pochybnosti o jeho technickej a odbornej spôsobilosti alebo ak je zjavne nedostatočná na vykonanie zákazky, ponuka môže byť odmietnutá bez nároku uchádzača na akúkoľvek finančnú kompenzáciu.S ponukou musí byť predložené čestné vyhlásenie týkajúce sa kritérií vylúčenia a výberu (príloha 3 výzvy na predkladanie ponúk – formulár 5), datované a náležite podpísané oprávneným zástupcom uchádzača.Spolu s ponukou sa od uchádzačov požadujú nasledujúce doklady týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti:a) kópia oprávnenia na vykonávanie zákonného auditu účtov, vydaného príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má uchádzač sídlo;b) zoznam aspoň 5 relevantných zákaziek/projektov vykonaných za posledné 3 roky, ktoré sa týkali zákonného auditu účtov, preukazujúci aspoň 3-ročné skúsenosti v sektore auditu [zákonný audit účtov a audit systémov vnútornej kontroly (vrátane IT a bezpečnosti IT]. Aspoň jedna zo zmlúv/projektov musí odkazovať na zákonný audit účtov vykonaný v národnej alebo medzinárodnej verejnej inštitúcií;c) opis balíkov CAATS alebo iných IT aplikácií na podporu procesu vykonávania auditu;(d) opis postupov kontroly kvality a zabezpečenia kvality pri vykonávaní zákonného auditu účtov;e) vyhlásenie a opis zavedených opatrení na zaistenie ochrany údajov s cieľom preukázať súlad s nariadením o ochrane údajov (EÚ) 2018/1725.
a) uchádzač musí byť náležite oprávnený na vykonávanie zákonného auditu účtov;b) uchádzač musí mať aspoň 3-ročné preukázané skúsenosti v oblasti zákonného auditu účtov a auditu systémov vnútornej kontroly (vrátane IT a bezpečnosti IT);c) uchádzač musel vykonať v posledných 3 rokoch aspoň 5 (päť) podobných zákaziek/projektov (podobných z hľadiska rozsahu pôsobnosti, ktorým je zákonný audit);d) aspoň jedna zo zákaziek/projektov musí odkazovať na zákonný audit účtov vykonaný v národnej alebo medzinárodnej verejnej inštitúcií;e) uchádzač musí mať k dispozícii IT aplikácie na podporu procesu vykonávania auditu (CAATS alebo iné);f) uchádzač musí mať zavedené postupy na kontrolu kvality a zaistenie kvality pri vykonávaní zákonného auditu účtov;g) uchádzač musí mať zavedené opatrenia na zaistenie ochrany údajov, aby preukázal súlad s nariadením o ochrane údajov (EÚ) 2018/1725.
Míľniky
10/02/2021 00:00
31/03/2021 16:00
07/04/2021 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 045-109183
Korigendum
05/03/2021 00:00
2021/S 028-068039
Oznámenie o obstarávaní
10/02/2021 00:00