Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva na služby súvisiace s kvalitou palív predávaných a používaných v ...
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
22/05/2012
Lehota na predkladanie ponúk:
03/07/2012
Stav:
Uzavreté
Informácie
CLIMA.C.2/FRA/2012/0013
Rámcová zmluva na služby súvisiace s kvalitou palív predávaných a používaných v EÚ a za jej hranicami.
Rámcová zmluva na služby súvisiace s kvalitou a životným cyklom emisií skleníkových plynov tekutých palív, predávaných a používaných v Európskej únii a za jej hranicami. Emisie zo spaľovania dopravných palív prispievajú k znečisťovaniu vzduchu a nepriaznivým účinkom na zdravie, životné prostredie a klímu. Tieto boli kvantifikované v tematickej stratégii o znečisťovaní ovzdušia, ktorá bola uverejnená v roku 2005 [KOM(2005) 446] a v pláne pre konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 [KOM(2011) 112]. Úloha tekutých palív a ich prispievanie k znečisťovaniu ovzdušia a emisiám skleníkových plynov bola rozpoznaná v práve Spoločenstva, ktoré udáva minimálne požiadavky na kvalitu a ciele znižovania v prípade rôznych ropných palív a biopalív.V súvislosti s kvalitou paliva existuje významný súbor legislatívy EÚ:1) smernica 1998/70/ES, v znení zmien a doplnení, upravuje kvalitu benzínu a nafty, predávaných v EÚ. Zahŕňa širokú škálu parametrov kvality palív, ktoré ovplyvňujú emisie do ovzdušia. Okrem toho reguluje smernica obsah síry v palivách, používaných mimocestnými mobilnými strojmi a plavidlami vnútrozemskej vodnej dopravy, poľnohospodárskymi a lesníckymi traktormi a rekreačnými plavidlami;2) smernica 1999/32/ES, v znení zmien a doplnení, upravuje obsah síry určitých tekutých palív vrátane ťažkých palivových olejov (vykurovacích olejov) a námorných palív, ako napr. zvyškový palivový olej a lodné destilátové palivá.Okrem súčasnej legislatívy existuje niekoľko prebiehajúcich činností, ktoré môžu mať dopad na kvalitu a emisie skleníkových plynov z palív, predávaných a používaných v EÚ: 1) Rada a Európsky parlament požiadali Komisiu, aby predložila správu a, ak je to uplatniteľné, navrhla zmenu a doplnenie smernice 98/70 o vplyve nepriamej zmeny vo využití pôdy na emisie skleníkových plynov z biopalív; 2) Rada a Európsky parlament žiadali revíziu smernice 98/70 v roku 2014, s cieľom skontrolovať, okrem iného, cieľ týkajúci sa skleníkových plynov; 3) Komisia navrhla zmeniť a doplniť smernicu 1999/32 [KOM(2011) 439] v júli 2011. Účelom častí v tejto výzve na súťaž je poskytnúť služby so spôsobilosťou riešiť potreby súvisiace s európskou legislatívou pre oblasť dopravných palív. Práca bude zahŕňať technické a ekonomické analýzy týkajúce sa kvality palív vrátane emisií skleníkových plynov v životnom prostredí a počas životného cyklu. Prvá a druhá časť rieši technické aspekty fosílnych palív respektíve biopalív vrátane súvisiacich mikroekonomických aspektov. Tretia časť bude riešiť makroekonomické aspekty fosílnych palív a biopalív.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
22/05/2012 00:00
Nie je k dispozícii
03/07/2012 23:59
13/07/2012 00:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2013/S 059-096663 Korigendum 23/03/2013 00:00
2012/S 96-158477 Oznámenie o obstarávaní 22/05/2012 00:00