Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Hodnotiaca štúdia vnútroštátnych procesných predpisov a postupov z hľadiska ich ...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Dátum zverejnenia v TED-e:
02/06/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
01/09/2015
Stav:
Uzavreté
Informácie
JUST/2014/RCON/PR/CIVI/0082.
Hodnotiaca štúdia vnútroštátnych procesných predpisov a postupov z hľadiska ich vplyvu na voľný obeh rozhodnutí a o rovnocennosti a účinnosti procedurálnej ochrany spotrebiteľov v rámci spotrebiteľského práva EÚ.
Štúdia má 2 samostatné ciele:1) preskúmať vplyv vnútroštátneho procesného práva na voľný obeh rozhodnutí zistením, či a do akej miery bránia existujúce rozdiely vo vnútroštátnych procesných pravidlách realizácii cieľa v podobe voľného obehu rozhodnutí, najmä oslabením vzájomnej dôvery medzi systémami súdnictva členských štátov. Vyššie uvedené by sa malo v štúdii analyzovať v rámci európskych nástrojov občianskej spravodlivosti, v kontexte ďalšieho zjednodušenia uznávania a presadzovania a vzhľadom na základné právo prístupu k spravodlivosti a právo na spravodlivý súdny proces.Z tohto dôvodu by sa v štúdii mali analyzovať možnosti posilnenia vzájomnej dôvery vychádzajúc z vyššie uvedeného hodnotenia, podporené právnymi a ekonomickými argumentmi, na základe politického cieľa zaistenia bezproblémového fungovania existujúcich nástrojov justičnej spolupráce v občianskych a komerčných veciach a akéhokoľvek ďalšieho posilnenia alebo zintenzívnenia tejto spolupráce s cieľom vytvoriť skutočnú európsku oblasť spravodlivosti. Analýzou a závermi sa majú starostlivo zvážiť výhody a nevýhody každého navrhnutého riešenia;2) zhodnotiť, či a v akej miere zaisťujú vnútroštátne procesné predpisy a postupy procedurálnu ochranu spotrebiteľských práv EÚ a či tieto pravidlá a postupy spĺňajú požiadavky vychádzajúce z rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie („CJEU“) týkajúcich sa zásad účinnosti a rovnocennosti a povinnosti z úradnej moci („ex officio“) vykonať posúdenie súladu so spotrebiteľským právom EÚ.Z tohto dôvodu by sa pri zohľadnení zásady procedurálnej autonómie členských štátov mali v štúdii preskúmať vnútroštátne predpisy a postupy a zhromaždiť všetky potrebné dôkazy týkajúce sa procedurálnej ochrany spotrebiteľských práv EÚ, ktorými sa riadia zmluvy. V štúdii by sa osobitná pozornosť mala venovať vzťahu medzi jednotlivými aspektmi vnútroštátnych postupov a mali by sa posúdiť v jednotlivých fázach počas konaní. V tejto súvislosti by sa v štúdii malo analyzovať, či spĺňajú vnútroštátne procedurálne systémy požiadavky judikatúry Súdneho dvora Európskej únie (CJEU). Napokon by sa v štúdii mali prezentovať závery z hodnotenia vnútroštátnych predpisov a postupov a vypracovať možnosti posilnenia ochrany spotrebiteľských práv EÚ, ktorými sa riadia zmluvy. Analýzou a závermi by sa mali starostlivo zvážiť výhody a nevýhody každého navrhnutého riešenia.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Nie je k dispozícii
Podmienky účasti
Pozri špecifikácie obstarávania.
S cieľom preukázať svoju ekonomickú a finančnú spôsobilosť musia uchádzači (t. j. v prípade spoločnej ponuky kombinovaná spôsobilosť všetkých členov konzorcia a určených subdodávateľov) preukázať, že ich ročný konsolidovaný obrat presahuje 300 000 EUR (priemer za posledné 3 roky).Mali by sa predložiť tieto podklady:— vyplnená „zjednodušená súvaha“ a vyplnený „zjednodušený výkaz ziskov a strát“ za posledné 3 roky (musí byť vyplnená príloha 2),— kópia výkazu ziskov a strát a súvahy za posledné 3 roky, pre ktoré boli účty uzavreté,— ak to nie je možné, príslušné výpisy z účtov,— ak je to uplatniteľné, dôkaz o poistení zodpovednosti pri výkone povolania.Ak z nejakého výnimočného dôvodu, ktorý obstarávateľ pokladá za odôvodnený, uchádzač nie je schopný predložiť niektorý z vyššie uvedených dokumentov, svoju ekonomickú a finančnú spôsobilosť môže preukázať akýmkoľvek iným dokladom, ktorý obstarávateľ pokladá za vhodný. V každom prípade je potrebné obstarávateľa aspoň informovať o výnimočnom dôvode a poskytnúť jeho odôvodnenie v ponuke. Komisia si vyhradzuje právo požadovať akýkoľvek iný dokument, ktorý umožní overiť uchádzačovu ekonomickú a finančnú spôsobilosť.
Pozri vyššie.
a) Kritériá týkajúce sa uchádzačov:Uchádzači (v prípade spoločnej ponuky kombinovaná spôsobilosť všetkých uchádzačov a určených subdodávateľov) musia spĺňať nasledujúce kritériá:— uchádzač musí preukázať skúsenosti v oblasti spotrebiteľského práva a občianskeho procesného práva, ako aj v oblasti európskeho súkromného medzinárodného a procesného práva,— uchádzač musí preukázať svoje skúsenosti s prácou v úradných jazykoch všetkých 28 členských štátov,— uchádzač musí preukázať spôsobilosť na vypracovanie správ v angličtine a francúzštine,— uchádzač musí preukázať skúsenosti s prieskumnými technikami, zberom údajov, štatistickými analýzami a vypracovávaním správ a odporúčaní.b) Kritériá týkajúce sa tímu poskytujúceho služby:Tím poskytujúci služby by mal zahŕňať minimálne nasledujúce profily:Vedúci projektu: aspoň 5-ročné skúsenosti v oblasti riadenia projektov vrátane dozoru nad dodaním projektu, kontroly kvality poskytnutých služieb, skúsenosti v oblasti orientácie na klienta a riešenia konfliktov v projektoch s podobným rozsahom, so skúsenosťami s riadením tímu aspoň 10 osôb.Kontrola jazykovej kvality: aspoň 1 člen tímu musí mať jazykové znalosti angličtiny na úrovni rodeného hovorcu.Odborníci v oblasti spotrebiteľského práva, občianskeho procesného práva a súkromného medzinárodného práva: dodávateľ by mal v ponuke navrhnúť tím odborníkov schopných vykonať túto komplexnú právnu analýzu. Navrhovaní odborníci musia mať univerzitné vzdelanie a aspoň 5-ročné skúsenosti v oblasti práva. Tím by mal zahŕňať odborníkov s relevantnými skúsenosťami v oblasti spotrebiteľského práva, občianskeho procesného (vrátane európskych postupov) a súkromného medzinárodného práva, ako aj rozsiahle znalosti o vnútroštátnych právnych systémoch členských štátov, ktoré budú analyzovať.Tím na zber a analýzu údajov: tím by mal pozostávať z výskumníkov s univerzitným vzdelaním s aspoň 2-ročnými skúsenosťami so zberom a analýzou právnych údajov.Kolektívne preukázaná znalosť všetkých úradných jazykov EÚ.Ak sa podávania ponuky zúčastňuje viacero poskytovateľov služieb/subdodávateľov, musia spoločne preukázať dostatočnú odbornú a technickú spôsobilosť na vykonanie pridelených úloh.c) Dôkazy:Splnenie vyššie uvedených kritérií je potrebné doložiť nasledujúcimi dôkazmi:1. uchádzači musia priložiť k ponuke podrobný životopis každého zamestnanca zodpovedného za vykonanie práce vrátane jeho vzdelania, diplomov, odborných skúseností, výskumnej práce, publikácií a jazykových zručností. Životopisy majú byť predložené, podľa možnosti, v súlade s odporúčaním Komisie z 11.3.2002 o jednotnom európskom formáte pre životopisy, uverejneným v Ú. v. ES L 79 z 22.3.2002, s. 66;2. zoznam hlavných služieb rovnakého typu, poskytnutých počas posledných 5 rokov, s uvedením hodnôt, dátumov a verejných alebo súkromných užívateľov poskytovaných služieb, s potvrdeniami vydanými alebo podpísanými verejnými orgánmi alebo súkromnými zákazníkmi, alebo ak to nie je možné, jednoducho vyhlásené poskytovateľom služieb za vykonané;3. časť obstarávania, ktorú poskytovateľ služby plánuje uskutočniť v rámci subdodávok.
Pozri vyššie.
Míľniky
02/06/2015 00:00
25/08/2015 23:59
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
01/09/2015 12:00
08/09/2015 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2015/S 104-188196 Oznámenie o obstarávaní 02/06/2015 00:00