Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Pilotný projekt – budovanie kapacít pre rómsku občiansku spoločnosť a posilnenie...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Dátum zverejnenia v TED-e:
10/07/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
09/09/2015
Stav:
Uzavreté
Informácie
JUST/2014/RPPI/PR/EQUA/0150.
Pilotný projekt – budovanie kapacít pre rómsku občiansku spoločnosť a posilnenie jej účasti na monitorovaní národnej stratégie pre oblasť integrácie Rómov.
Cieľom tohto pilotného projektu je prispievať k vytvoreniu a budovaniu kapacít miestnej rómskej občianskej spoločnosti, ako aj mechanizmus monitorovania týkajúci sa integrácie a začlenenia Rómov v 27 členských štátoch EÚ (Malta nie je zahrnutá).To zahŕňa najmä vypracovanie a šírenie „tieňových správ“, v ktorých by mohli koalície občianskych spoločností alebo mimovládnych spoločností dopĺňať alebo prezentovať alternatívne informácie a údaje k správam predloženým členskými štátmi, ktoré sa týkajú vykonávania ich národných stratégií pre oblasť integrácie Rómov. Monitorovanie bude zamerané na miestne vykonávanie stratégií v 4 kľúčových oblastiach (zamestnanosť, vzdelávanie, bývanie a zdravie) v oblastiach antidiskriminácie a rodovej rovnosti a zároveň by sa ním poskytovali informácie o úrovni účasti občianskej spoločnosti, využívaní fondov EÚ a uplatňovaní opatrení na začleňovanie Rómov v rámci politík týkajúcich sa vzdelávania, zamestnanosti, zdravia a bývania.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Nie je k dispozícii
Podmienky účasti
Pozri špecifikácie obstarávania.
V záujme preukázania svojej finančnej a ekonomickej spôsobilosti musia uchádzači (t. j. v prípade spoločnej ponuky kombinovaná spôsobilosť všetkých členov konzorcia a určených subdodávateľov) preukázať, že ich ročný konsolidovaný obrat presahuje 300 000 EUR (priemer za posledné 3 roky).Mali by sa predložiť tieto podklady:— vyplnená „zjednodušená súvaha“ a vyplnený „zjednodušený výkaz ziskov a strát“ za posledné 3 roky (musí byť vyplnená príloha 3),— kópia výkazu ziskov a strát a súvahy za posledné 3 roky, pre ktoré boli účty uzavreté,— ak to nie je možné, príslušné výpisy z bankových účtov,— ak je to uplatniteľné, dôkaz o poistení zodpovednosti pri výkone povolania.Ak z nejakého výnimočného dôvodu, ktorý obstarávateľ pokladá za odôvodnený, uchádzač nie je schopný predložiť niektorý z vyššie uvedených dokumentov, svoju ekonomickú a finančnú spôsobilosť môže preukázať akýmkoľvek iným dokladom, ktorý obstarávateľ pokladá za vhodný. V každom prípade je potrebné obstarávateľa aspoň informovať o výnimočnom dôvode a poskytnúť jeho odôvodnenie v ponuke. Komisia si vyhradzuje právo požadovať akýkoľvek iný dokument, ktorý umožní overiť uchádzačovu ekonomickú a finančnú spôsobilosť.
Pozri vyššie.
Odborná a technická spôsobilosť uchádzača sa bude hodnotiť na základe organizačnej schémy s vysvetlením úloh každej jednotlivej osoby navrhnutej uchádzačom. Uchádzač preukáže, že disponuje potrebnými spôsobilosťami v hlavných oblastiach uvedených nižšie na splnenie vyššie uvedených cieľov.Tím musí spĺňať minimálne nasledujúce kritériá:— aspoň 1 člen tímu musí mať preukázané aspoň 5-ročné skúsenosti v oblasti práce s občianskou spoločnosťou, ktorá pôsobí v oblasti integrácie Rómov,— aspoň 6 členov tímu musí byť vyhradenými odborníkmi so spoločnými príslušnými skúsenosťami v oblastiach vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania, antidiskriminácie/anticiganizmu. Požiadavkou v súvislosti s týmito odborníkmi by mali byť osobitné skúsenosti s politikami na podporu integrácie Rómov alebo marginalizovaných komunít a veľmi dobré znalosti miestneho kontextu krajín s najväčšími komunitami Rómov a/alebo s najakútnejšími problémami,— aspoň 1 člen tímu by mal mať príslušné a preukázané skúsenosti s koordináciou sietí mimovládnych organizácií a s podporou vzájomného učenia sa a spolupráce,— aspoň 1 člen tímu by mal mať príslušné skúsenosti s vypracovaním správ pre celoeurópske obecenstvo.Osoba označená ako koordinátor/riaditeľ projektu obstarávania musí mať:— preukázanú schopnosť vykonávať koordinačné a administratívne úlohy týkajúce sa organizácie a riadenia zmlúv a projektov na európskej úrovni.Kritériá výberu, ktoré musia spoločne spĺňať členovia tímu:a) preukázaná schopnosť vykonávať koordinačné a administratívne úlohy týkajúce sa organizácie a riadenia zmlúv a projektov na európskej úrovni;b) preukázaná schopnosť zriadiť náležitú organizačnú štruktúru na vykonanie všetkých obsiahnutých úloh vrátane všetkých logistických úloh;c) schopnosť vyzvať potrebných odborníkov na spoluprácu s mimovládnymi organizáciami v celej EÚ s uprednostnením štátov s najväčšími komunitami Rómov a/alebo s najakútnejšími problémami;d) veľmi dobrá znalosť angličtiny a prinajmenšom národných jazykov aspoň krajín s najväčším rómskymi komunitami a/alebo s najakútnejšími problémami na umožnenie komunikácie s Komisiou a na vnútroštátnej úrovni;e) veľmi dobré plánovacie a organizačné zručnosti a schopnosť zabezpečiť stretnutia.Ak sa podávania ponuky zúčastňuje viacero poskytovateľov služieb/subdodávateľov, musia spoločne preukázať dostatočnú odbornú a technickú spôsobilosť na vykonanie pridelených úloh.Dôkaz:Splnenie vyššie uvedených kritérií je potrebné doložiť nasledujúcimi dôkazmi:1. uchádzači by mali so svojou ponukou predložiť podrobný životopis každého člena tímu/odborníka zodpovedného za vykonanie práce vrátane jeho vzdelania, titulov a diplomov, odborných skúseností, výskumnej práce, publikácií a jazykových zručností. Životopisy majú byť podľa možnosti predložené v súlade s odporúčaním Komisie z 11.3.2002 o jednotnom európskom formáte pre životopisy, Ú. v. ES L 79 z 22.3.2002, s. 66;2. časť zákazky, ktorú poskytovateľ služieb plánuje uskutočniť v rámci subdodávok.
Pozri vyššie.
Míľniky
10/07/2015 00:00
02/09/2015 23:59
09/09/2015 12:00
11/09/2015 00:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 131-239895
Oznámenie o obstarávaní
10/07/2015 00:00