Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Technická pomoc v oblasti mikrofinancovania a financovania sociálnych podnikov
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
22/11/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
17/01/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
AA-010856
Technická pomoc v oblasti mikrofinancovania a financovania sociálnych podnikov
Celkovým cieľom tohto poverenia je podpora poskytovania poradenských služieb EIB pri zabezpečovaní cieleného budovania kapacít, projektového poradenstva a podpory rozvoja trhu finančným sprostredkovateľom (t. j. bankám alebo iným finančným inštitúciám, ktoré poskytujú finančné prostriedky) pôsobiacim v oblasti mikrofinancovania a sociálnych podnikov. Poradenská podpora takisto podporuje výmenu a šírenie najlepších postupov v príslušných oblastiach európskeho mikrofinancovania a sociálnych podnikov.Táto iniciatíva v oblasti poradenstva má dva ciele:1. ďalej rozvíjať ekosystémy a trhy európskeho mikrofinancovania a sociálnych podnikov;2. poskytovať poradenskú podporu pre inštitúcie mikrofinancovania a poskytovateľov sociálnych podnikov, dopĺňať finančné produkty v rámci okna pre sociálne investície a zručnosti v rámci InvestEU zameraného na tieto oblasti politiky alebo akéhokoľvek iného mandátu pre finančné nástroje mikrofinancovania a/alebo sociálnych podnikov spravovaného skupinou EIB.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
7600000.00 EUR
79400000
Míľniky
22/11/2021 00:00
17/01/2022 12:00
18/01/2022 14:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Poskytovanie služieb v oblasti projektového poradenstva, budovania kapacít a podpory rozvoja trhu v sektore financovania európskeho mikrofinancovania a sociálnych podnikov
V rámci časti 1 sa majú poskytnúť nasledujúce hlavné služby:— služby cieleného budovania kapacít pre poskytovateľov mikrofinancovania/sociálnych podnikov prostredníctvom školení a poradenstva,— výmena a šírenie osvedčených postupov v sektore európskeho mikrofinancovania/sociálnych podnikov,— výzvy na vyjadrenie záujmu pre MFSETA,— analytická podpora,— komunikačné činnosti týkajúce sa MFSETA,— helpdesk pre mikrofinancovanie, financovanie sociálnych podnikov a otázky týkajúce sa kódexu,— analýza portfólia a budovanie pokroku.Podrobné informácie nájdete na internetovej adrese uvedenej v oddiele I.3).
Časť 2
Služby ratingového hodnotenia, posudzovania a vyhodnocovania pre európskych poskytovateľov mikrofinancovania a sociálnych podnikov
V rámci časti 2 sa majú poskytovať tieto hlavné služby:— analyzovať organizačnú, prevádzkovú a finančnú výkonnosť vybraných poskytovateľov európskeho mikrofinancovania a sociálnych podnikov prostredníctvom inštitucionálnych hodnotení alebo ratingov,— vyhodnotenie uplatňovania Európskeho kódexu dobrého správania v oblasti poskytovania mikropôžičiek ich poskytovateľmi.Podrobné informácie nájdete na internetovej adrese uvedenej v oddiele I.3).
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 226-593903
Oznámenie o obstarávaní
22/11/2021 00:00