Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Vedecká analýza a poradenstvo v oblasti rodovej rovnosti v EÚ.
Obstarávateľ:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Dátum zverejnenia v TED-e:
22/08/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
03/11/2015
Stav:
Uzavreté
Informácie
JUST/2015/RGEN/PR/EQUA/0088.
Vedecká analýza a poradenstvo v oblasti rodovej rovnosti v EÚ.
Všeobecným cieľom zákazky je prispievať k zlepšeniu analýzy a rozvoja politiky na európskej úrovni v oblasti rodovej rovnosti prostredníctvom poskytnutia spoľahlivej, nezávislej a dôslednej vedeckej podpory a poradenstva pre Európsku komisiu. V rámci zákazky sa posilní vedomostná základňa Komisie vrátane jej znalostí jednotlivých krajín na podporu prípravy politických iniciatív a na podporu politickej spolupráce na európskej úrovni.Vedecká podpora a poradenstvo sa bude konkrétne týkať nasledujúcich tém:— rodová rovnosť na trhu práce vrátane rozdielov v odmeňovaní žien a mužov, ako aj rodových rozdielov z hľadiska pracovného času a zamestnanosti,— rovnováha medzi prácou a osobným životom,— chudoba, sociálne začlenenie a sociálna ochrana vrátane dôchodkových systémov z rodového hľadiska,— rodová rovnosť v rozhodovacom procese,— rodovo motivované násilie vrátane domáceho násilia, sexuálneho násilia, násilia a obťažovania na internete, sexuálneho násilia a zvykov zahŕňajúcich násilie a násilia „v mene cti“,— rodová rovnosť v rámci a prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy,— horizontálne otázky, ako je uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti, rodové rozpočtovanie, rodové stereotypy alebo úloha mužov v rodovej rovnosti,— štatistika v oblasti rodovej rovnosti a rodovo motivovanom násilí.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Nie je k dispozícii
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady.
V záujme preukázania svojej finančnej a ekonomickej spôsobilosti musia uchádzači (t. j. v prípade spoločnej ponuky kombinovaná spôsobilosť všetkých členov konzorcia a určených subdodávateľov) preukázať, že ich ročný konsolidovaný obrat presahuje 300 000 EUR (priemer za posledné 3 roky).Mali by sa predložiť tieto podklady:— vyplnená „zjednodušená súvaha“ a vyplnený „zjednodušený výkaz ziskov a strát“ za posledné 3 roky,— kópia výkazu ziskov a strát a súvah za posledné 3 roky, pre ktoré boli účty uzavreté,— ak to nie je možné, príslušné výpisy z účtov bánk,— ak je to uplatniteľné, dôkaz o poistení náhrady škôd vyplývajúcich z podnikateľského rizika.Ak z nejakého výnimočného dôvodu, ktorý obstarávateľ pokladá za odôvodnený, uchádzač nie je schopný predložiť niektorý z vyššie uvedených dokumentov, svoju ekonomickú a finančnú spôsobilosť môže preukázať akýmkoľvek iným dokladom, ktorý obstarávateľ pokladá za vhodný. V každom prípade je potrebné obstarávateľa aspoň informovať o výnimočnom dôvode a poskytnúť jeho odôvodnenie v ponuke. Komisia si vyhradzuje právo požadovať akýkoľvek iný dokument, ktorý umožní overiť uchádzačovu ekonomickú a finančnú spôsobilosť.
Pozri vyššie.
A) Kritériá týkajúce sa uchádzačov:Uchádzač musí spĺňať nasledujúce kritériá:Každý jednotlivý člen tímu zodpovedný za vykonanie práce okrem administratívnych úloh musí mať:a) bohaté skúsenosti v oblastiach analýzy a hodnotenia politík a minimálne 4 roky preukázaných skúseností v oblasti rodovej rovnosti na vnútroštátnej alebo európskej úrovni;b) dobrú znalosť angličtiny v ústnom aj písomnom styku.Kritériá výberu, ktoré musia splniť spoločne členovia tímu, sú nasledujúce:a) kombinované preukázané odborné znalosti a jazykové zručnosti na pokrytie všetkých členských štátov EÚ;b) preukázané odborné znalosti, vedecké poznatky a minimálne 5 rokov akademických skúseností v nasledujúcich oblastiach:— problematika trhu práce vrátane podielu žien na trhu práce, rozdielu v odmeňovaní žien a mužov, zosúladenia pracovného, súkromného a rodinného života,— sociálna ochrana/sociálne začlenenie,— rodovo motivované násilie vrátane odborných znalostí v oblasti práva, medicíny/psychológie a odborných znalostí v oblasti štatistiky týkajúcej sa násilia s pokrytím rôznych foriem násilia vrátane domáceho násilia, sexuálneho násilia, násilia a obťažovania na internete, sexuálneho násilia a zvykov zahŕňajúcich násilie a násilia „v mene cti“,— rodová rovnosť v rozhodovacom procese s pokrytím rôznych oblastí (ekonomické rozhodovanie, politické rozhodovanie atď.),— rodová rovnosť v oblasti vzdelávania,— štatistika a ekonometria;c) veľmi dobrá znalosť angličtiny na uľahčenie komunikácie s Komisiou;d) veľmi dobré plánovacie a organizačné zručnosti a schopnosť zabezpečiť stretnutia;e) preukázaná spôsobilosť na vytvorenie vhodnej organizačnej štruktúry na vykonanie všetkých požadovaných úloh vrátane preukázanej spôsobilosti na riadenie administratívnych, logistických a finančných aspektov. Komisia bude toto kritérium okrem iného hodnotiť na základe zoznamu predchádzajúcich podobných činností uchádzača;f) preukázaná spôsobilosť mobilizovať dostatočný počet odborníkov a spôsobilosť spoľahnúť sa na dostatočné tematické kompetencie a jazykové zručnosti v záujme jednoduchého prístupu k potrebným informáciám a ich zozbierania na vykonanie požadovaných úloh. Komisia bude hodnotiť toto kritérium na základe zoznamu životopisov a opisu činností uchádzača a vymenovaní príslušných orgánov, inštitúcií, štruktúr atď., na ktoré sa môže uchádzač spoľahnúť, a kontaktov, ktoré môže v prípade potreby osloviť;g) preukázaná spôsobilosť na získanie prístupu k službám iných odborníkov a kompetentných účastníkov, napríklad redaktora s primeraným vzdelaním, znalosťou anglického jazyka na úrovni rodeného hovoriaceho, ako je potvrdené v životopisoch.B) Dôkazné prostriedky:Splnenie vyššie uvedených kritérií je potrebné doložiť nasledujúcimi dôkazmi:1. uchádzači by mali so svojou ponukou predložiť podrobný životopis každého člena tímu/odborníka zodpovedného za vykonanie práce vrátane jeho vzdelania, titulov a diplomov, odborných skúseností, výskumnej práce, publikácií a jazykových zručností. Životopisy majú byť podľa možnosti predložené v súlade s odporúčaním Komisie z 11.3.2002 o jednotnom európskom formáte pre životopisy, uverejneným v Ú. v. ES L 79, 22.3.2002, s. 66;2. zoznam hlavných služieb rovnakého typu, poskytnutých počas posledných 5 rokov, s uvedením hodnôt, dátumov a verejných alebo súkromných príjemcov poskytnutých služieb, s potvrdeniami vydanými alebo podpísanými verejnými orgánmi alebo súkromnými zákazníkmi, alebo, ak to nie je možné, jednoducho vyhlásenými poskytovateľom služieb za vykonané;3. časť zákazky, ktorú poskytovateľ služieb plánuje uskutočniť v rámci subdodávok. Subdodávatelia musia predložiť list o úmysle s uvedením ich ochoty poskytovať služby plánované v ponuke a v súlade s týmito súťažnými podkladmi.
Pozri vyššie.
Míľniky
22/08/2015 00:00
27/10/2015 23:59
03/11/2015 12:00
06/11/2015 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 162-295671 Oznámenie o obstarávaní 22/08/2015 00:00