Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Strokovne storitve za razvoj človeškega kapitala
Naročnik:
European Training Foundation (ETF)
Datum objave v TED:
04/03/2022
Rok za prejem ponudb:
01/04/2022
Status:
Zaprto
Informacije
22ETF03
Strokovne storitve za razvoj človeškega kapitala
Cilj tega razpisa je zagotoviti svetovalne storitve v podporo strokovnemu znanju ETF na področju razvoja človeškega kapitala. Razpis je razdeljen na štiri neodvisne sklope, da bodo gospodarski subjekti, specializirani za ta področja, lahko na zahtevo zagotavljali pravočasne in visokokakovostne storitve: • sklop 1 – zagotavljanje strokovnega znanja, • sklop 2 – raziskave in študije, • sklop 3 – statistične storitve, • sklop 4 – analitika masovnih podatkov.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Več serij
4
Okvirni sporazum
11300000.00 EUR
80400000
Pogoji sodelovanja
Glejte spletni naslov v oddelku I.3).
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
04/03/2022 00:00
01/04/2022 15:00
04/04/2022 15:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Zagotavljanje strokovnega znanja
Cilj zagotavljanja strokovnega znanja je najti strokovnjake, ki bodo najeti za posamezne prispevke v podporo razvoju in izvajanju dejavnosti ETF na področju razvoja človeškega kapitala. ETF podrobno opredeli vsako nalogo, v okviru katere bo za izvedbo posameznih zadolžitev najet eden ali več strokovnjakov. Naloge se lahko znatno razlikujejo po trajanju, in sicer od nekaj dni do več mesecev, in se lahko izvajajo v pisarni ali pa na terenu v partnerskih državah ETF ali drugih državah, in sicer na tematski, državni, regionalni ali medregionalni ravni, ter lahko zahtevajo izkušnje ali znanje, specifične za posamezno državo. Izbrani strokovnjaki bodo delali samostojno ali v ekipi ETF in/ali z drugimi zunanjimi strokovnjaki, njihovo delo pa je lahko komponenta širšega projekta, ki vsebuje druge dejavnosti v sodelovanju z različnimi deležniki.
Sklop 2
Raziskave in študije
Cilj sklopa raziskav in študij je podpreti delo ETF z zanesljivim znanjem, dokazi, analizo in ustreznimi informacijami na posameznih področjih razvoja človeškega kapitala, kot je navedeno v področjih stroke. Naloge se bodo nanašale na ustrezni kontekst politike in področja stroke ter lahko zahtevajo izkušnje ali znanje, specifične za posamezno državo, za podporo pri oblikovanju in izvajanju agende politike in programov EU na področju razvoja človeškega kapitala. Raziskave in študije bodo običajno namenjene: • zagotavljanju poglobljenih primerjalnih analiz in ocene problematik in reform politike, povezanih z agendo EU, ki bodo informirale oblikovalce politik na mednarodni, regionalni in državni ravni, • zagotavljanju dokazov za oblikovanje smernic politike v podporo državam pri njihovih prizadevanjih za razvoj bolj učinkovitih, vključujočih in pravičnih sistemov in strategij v skladu s cilji trajnostnega razvoja, • odkrivanju novih dosežkov in trendov v sistemih izobraževanja in usposabljanja v Evropi ter v partnerskih državah ETF, kar lahko vključuje usposabljanje in razvoj spretnosti za raziskovalce, • uporabi primerjalnih mednarodnih podatkov in sekundarnih analiz glede inovativnih politik za olajšanje njihove prenosljivosti in razširljivosti, • podpori ETF pri njenih prizadevanjih za analizo in oceno nacionalnih in mednarodnih trendov, • izboljšanju sposobnosti ETF za opredelitev ključnih izzivov in možnosti politike, • spodbujanju mednarodnega, interdisciplinarnega in medsektorskega sodelovanja pri opredeljevanju, dokumentiranju in izvajanju praks, • zagotavljanju analiz, ki poglabljajo razumevanje politik in praks v partnerskih državah, kot prispevek k nadaljnjim prizadevanjem za sodelovanje, • podpori ETF pri izvajanju ustreznih programov, med drugim z uporabo anket in drugih raziskovalnih orodij za zbiranje povratnih informacij deležnikov in uporabnikov programov, z opredelitvijo ključnih ugotovitev in izkušenj na področju politike, • vnašanju informacij v postopke vzajemnega učenja, ki vključujejo nacionalne oblikovalce politik in jih omogoča ETF. Naloge v okviru okvirnega naročila bodo v glavnem usmerjene v partnerske države ETF, lahko pa vključujejo tudi države članice EU in druge države.
Sklop 3
Statistične storitve
Cilj sklopa statističnih storitev je najti en gospodarski subjekt, ki lahko zagotovi statistične storitve za oblikovanje, podpiranje in soizvajanje analiz na podlagi dokazov, vključno z zagotavljanjem statističnih podatkov in ključnih kazalnikov. Glavne predvidene naloge so: • letno zbiranje podatkov ter priprava kvantitativnih in kvalitativnih dokazov za okvir spremljanja ETF, • nacionalno zbiranje razčlenjenih podatkov iz nacionalnih upravnih virov prek ustreznih deležnikov iz držav ter ob upoštevanju podatkovnih in pravnih omejitev (npr. razpoložljivost podatkov, dostop do podatkov in podatkovnih zbirk), • organizacija in vnos podatkov v različna orodja in podatkovne zbirke ter prikaz v ustreznih formatih, tj. v digitalni obliki ali poročilih, • čiščenje podatkov, preverjanje ustreznosti, usklajenosti in doslednosti podatkov, kazalnikov in pristopov, • priporočila, svetovanje in usposabljanje o različnih platformah in podatkovnih zbirkah za izboljšano upravljanje podatkov, • vizualizacija podatkov iz statističnega dela (tabele, diagrami, histogrami, zemljevidi itd.), • sodelovanje in komuniciranje s strokovnjaki ETF. Zahtevano strokovno znanje izbranega gospodarskega subjekta obsega zbiranje podatkov in statistično analizo z uradnimi statističnimi podatki in kazalniki na nacionalni, evropski in mednarodni ravni na področju razvoja človeškega kapitala, predvsem izobraževanja, usposabljanja in trga dela, ter sposobnost obdelave kompleksnih podatkovnih nizov z uporabo specializiranih statističnih orodij (npr. SPSS, STATA, Python ali podobno). ETF podrobno opredeli vsako nalogo, ki lahko traja od nekaj dni do več mesecev, a največ 12 zaporednih mesecev. Naloge bodo večinoma pisarniške, lahko pa zahtevajo potovanja v partnerske države ETF. Strokovnjaki bodo delali samostojno ali v ekipi in/ali z osebjem ETF ali drugimi zunanjimi strokovnjaki, njihovo delo pa je lahko samostojen projekt ali komponenta širšega projekta, ki vsebuje druge dejavnosti v sodelovanju z različnimi deležniki.
Sklop 4
Analitika masovnih podatkov
Cilj sklopa za analitiko masovnih podatkov je najeti gospodarski subjekt, specializiran za analitiko masovnih podatkov v zvezi s trgom dela/spretnostmi in znanji, s katerim bo sklenjena pogodba za zagotavljanje storitev v podporo delu ETF na tem področju. Storitve, ki jih je treba izvesti, zajemajo predvsem naslednje: segment 1: tehnični razvoj, vzdrževanje, zbiranje, obdelava, razvrščanje, posredovanje, vizualizacija podatkov: • razširitev podatkovnih sistemov, ki temeljijo na spletnih prostih delovnih mestih, na nove države, na podlagi izkušenj, tehnologije in spoznanj, pridobljenih iz zgoraj opisane pilotne faze; ob podpori sistema orodij za spremljanje kakovosti in poročanje, • nadaljnja konsolidacija, izboljšanje kakovosti in vzdrževanje obstoječih podatkovnih sistemov, ki temeljijo na spletnih prostih delovnih mestih, na podlagi pridobljenih izkušenj in sistemskega pregleda, • konceptualizacija, razvoj in uvedba izboljšanega orodja/platforme za posredovanje/vizualizacijo podatkov, ki obravnava potrebe različnih ciljnih uporabnikov, npr. (a) analitikov in raziskovalcev ter (b) širše javnosti (učenci, delodajalci, izvajalci izobraževanja in usposabljanja, institucije javnega in zasebnega sektorja); segment 2: analiza, razlaga, metodološke inovacije, razvoj zmogljivosti: • konceptualizacija in uvedba primernega(-ih) pristopa(-ov) in orodij za analizo različnih vidikov ponudbene strani, npr. podatki o stanju kompetenc in kvalifikacij pri delovno sposobnem/aktivnem/zaposlenem prebivalstvu; znanje, spretnosti in kompetence, opredeljene v ponudbi izobraževanja in usposabljanja (analiza učnih načrtov, programov, kvalifikacij – vse ravni in sektorji), • primerjalna analiza podatkov na povpraševalni in ponudbeni strani o spretnostih in kompetencah – po sektorjih, poklicih, regijah, državah; preglednice, vizualizacija rezultatov, • analiza posameznih tem na podlagi obstoječih podatkovnih zbirk projekta ETF, npr. o trendih in značilnostih dela na daljavo, zelenih delovnih mestih in spretnostih, nastajajočih tehničnih in prenosljivih spretnostih, digitalnih veščinah; preglednice, vizualizacija rezultatov, • analitična poročila in povzetki o posameznih temah, povezanih z uporabo umetne inteligence in podatkovne znanosti na področju informacij o trgu delovne sile, izzivi, nove perspektive in možnosti, • prispevek k razmišljanju in tehničnemu razvoju ETF v zvezi z uporabo rezultatov/podatkov projekta „Masovni podatki za informacije o trgu delovne sile“ za druge ustrezne projekte in analize ETF, • prispevek k razmišljanju ETF v zvezi z obnovo podatkovnega sistema o spletnih prostih delovnih mestih in inovativnim analitičnim pristopom, ki temeljijo na kombinaciji različnih podatkovnih virov in metod, • sodelovanje in prispevanje pri dogodkih ETF za razširjanje in razvoj zmogljivosti ter omrežjih, povezanih s tematskimi področji projekta „Masovni podatki za informacije o trgu delovne sile“.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2022/S 045-113058
Obvestilo o javnem naročilu
04/03/2022 00:00