Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Skupne zunanje revizijske storitve za skupino EIB
Naročnik:
European Investment Bank (EIB)
Datum objave v TED:
02/01/2016
Rok za prejem ponudb:
28/10/2016
Status:
Zaprto
Informacije
LZ-1267.
Skupne zunanje revizijske storitve za skupino EIB
Skupni razpis skupine EIB za zunanje revizijske storitve.Razpis ima 2 sklopa, z ločenimi pogodbami; 1 sklop se nanaša na storitve, ki jih bo treba zagotoviti za EIB („sklop A“), in 1 sklop („sklop B“) se nanaša na storitve, ki jih bo treba zagotoviti za EIF, katerega večinski delničar je EIB (61,4-odstotni poslovni delež na register delničarjev EIF z dne 7.9.2015).Predloga prijave ni na voljo; v svoji predloženi prijavi upoštevajte način poimenovanja iz oddelkov III.2.2 in III.2.3 (dokumenti A1 do A12).Dokument z naslovom „Izjava v zvezi z merili za izključitev in odsotnostjo navzkrižja interesov“, zahtevan v oddelku III.2.1, je treba prenesti s povezave, navedene v oddelku I.1Kakršne koli zahtevke za dodatne informacije je treba posredovati v pisni obliki najpozneje do 21.1.2016 (23:59) izključno preko portala za e-razpise. Zahtevki, ki ne bodo predloženi preko portala za e-razpise, ne bodo obravnavani. Ustrezna povezava je navedena v obvestilu o naročilu, oddelek I, „Elektronski dostop do informacij“. Na portalu za e-razpise je oddelek za vprašanja/odgovore, ki ponudnikom omogoča, da pošljejo vprašanja v roku, navedenem zgoraj, in preverijo odgovore skupine EIB.Skupina EIB bo svoje odgovore objavila na tem portalu vsaj 6 koledarskih dni pred rokom za oddajo prijav.
Storitve
Omejeno
Zaprto
Preverjeno
Prelomne točke
02/01/2016 00:00
Se ne uporablja
28/10/2016 23:59
12/02/2016 23:59
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Sklop A: Zunanje revizijske storitve za EIB
Naročilo, povezano z zagotavljanjem zunanjih revizijskih storitev za EIB: vključuje revizijo 3 nizov računovodskih izkazov EIB in pregled polletnih vmesnih finančnih informacij EIB; preglede polletnih in letnih uradnih dokumentov z ameriško Komisijo za vrednostne papirje in borzo (SEC) ter letnih uradnih dokumentov z japonskim Ministrstvom za finance (predloženih v japonščini); podporo za ponudbe raznih obveznic EIB na mednarodnih kapitalskih trgih – vključno z izdajanjem patronatskih izjav odkupnikom primarne izdaje vrednostnih papirjev/pooblaščenim prosilcem v povezavi z računovodskimi izkazi/razporedi računovodskih izkazov, vključenimi v registracijske izjave, vložene pri SEC; izvedbo posla dajanja zagotovil za poročilo o vzdržnosti skupine EIB; izvedbo dogovorjenih postopkov v zvezi z davkom, pridržanim za plače, pokojnine in druge nagrade, ki jih je Evropska investicijska banka plačala Evropski komisiji; izvedbo revizije ali storitev, povezanih z dajanjem zagotovil, za odrejene dejavnosti, sredstva in sklade, s katerimi upravlja EIB v imenu tretjih strani.
Sklop 2
Sklop B: Zunanje revizijske storitve za EIF
Izvedba revizije (in podajanje mnenja o tem): računovodskih izkazov Evropskega investicijskega sklada; skupinskih konsolidiranih paketov, ki jih Evropski investicijski sklad predloži Evropski investicijski banki za konsolidirane računovodske izkaze skupine EIB; računovodskih izkazov mandatov, s katerimi Evropski investicijski sklad upravlja v imenu Evropske unije, ki jo zastopa Evropska komisija; računovodskih izkazov mandatov, s katerimi Evropski investicijski sklad upravlja v imenu tretjih strani; ter zagotovitev drugih storitev, povezanih z revizijo, vključno z ustreznim revizijskim mnenjem za EIF ali za primere, kadar je to potrebno v kontekstu upravljanja mandatov s strani EIF v imenu drugih strani.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2016/S 001-000020
Obvestilo o javnem naročilu
02/01/2016 00:00