Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Storitve preverjanja varnosti, higiene in dobrega počutja na delovnem mestu ter ...
Naročnik:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Datum objave v TED:
22/11/2017
Rok za prejem ponudb:
22/12/2017
Status:
Zaprto
Informacije
OIB.02/PO/2017/055/782.
Storitve preverjanja varnosti, higiene in dobrega počutja na delovnem mestu ter izvedbe zdravstvenih inšpekcijski pregledov in analiz živil.
Cilj tega javnega razpisa je skleniti 2 okvirni pogodbi za zagotavljanje inšpekcijskih in nadzornih storitev na naslednjih področjih: inšpekcijski pregledi in nadzor elementov, povezanih z varnostjo, higieno in dobrim počutjem zaposlenih; zdravstveni inšpekcijski pregledi ter analize hrane in pijače, ki se pripravlja in/ali ponuja v restavracijah, samopostrežnih restavracijah, kavarnah, otroških jaslih, objektih otroškega varstva in na prodajnih avtomatih. Vse te storitve bodo izvedene v stavbah, ki jih zaseda in/ali upravlja Evropska komisija, in v stavbah, ki jih bo Evropska komisija po potrebi zasedala ali upravljala v obdobju naročila, v regiji Bruselj in njeni okolici.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Več serij
Okvirni sporazum
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Pogoji sodelovanja
ponudnik mora k svoji ponudbi priložiti vse dokumente in informacije, zahtevane v točki III.1 „Pogoji za udeležbo“ tega obvestila in naštete v prilogah 1.1 in 2.1 k specifikacijam – „Kontrolni seznam dokumentov, ki jih je treba izpolniti in predložiti“. Ponudnik mora predložiti ustrezno podpisano in datirano formalno izjavo, ki potrjuje, da ni v nobeni od situacij, ki bi ga izključevala iz sodelovanja v naročilu, ki ga oddaja Evropska unija. Formalna izjava se mora v celoti skladati s predlogo, objavljeno na naslednji strani: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm Opomba: izbrani ponudnik mora pred podpisom pogodbe predložiti spodaj navedena dokumentarna dokazila, ki potrjujejo formalno izjavo, sicer mu grozi izključitev. Opomba: v primeru, da bo naročilo oddano skupini, bo morala ta predložiti formalno izjavo skupaj s podpornimi dokumenti in podatki za vsakega člana posebej.
ponudnik mora predložiti: — kopijo finančnih izkazov (bilanc stanja in poslovnih poročil) za pretekla 3 poslovna leta, iz katerih je razviden letni dobiček pred obdavčitvijo. Če jih ponudnik iz upravičenega razloga ne more zagotoviti, mora priložiti poročilo o letnem dobičku pred obdavčitvijo za pretekla 3 leta. Če finančni izkazi ali poročilo izkazujejo povprečno izgubo v obdobju preteklih 3 let, mora ponudnik predložiti dodaten dokument, ki dokazuje njegovo finančno in poslovno sposobnost, na primer ustrezno jamstvo tretje strani (npr. matičnega podjetja), izjave revizorjev, pooblaščenih računovodij ali enakovredno, — poročilo o letnem prometu na področjih, na katera se nanašata sklop 1 in 2 tega obvestila o naročilu, ustvarjenem v obdobju preteklih 3 poslovnih let.
da bi bil izbran, mora ponudnik predložiti dokazilo o povprečnem specifičnem letnem prometu za 3 poslovna leta v višini 2 400 000 EUR/leto za sklop 1 in 250 000 EUR/leto za sklop 2.
ponudnik mora predložiti: sklop 1: — izjavo o povprečnem številu članov osebja v preteklih 3 letih, razčlenjenem na različne kategorije v skladu s funkcijami osebja, — seznam 5 obsežnejših naročil s področja, zajetega v tem sklopu, ki so bila izvedena v preteklih 3 letih. Ta seznam mora vključevati površino pregledanih stavb in vrste izvedenih inšpekcijskih pregledov. Opomba: ponudniki morajo zagotoviti dokazilo o izkušnjah z vsakega področja, zajetega v tem sklopu, — dokazilo, da je vzpostavljen sistem vodenja kakovosti (certifikat ISO 9001 ali enakovreden certifikat); sklop 2: — dokazilo, da ima ponudnik vsaj 1 vodjo/namestnika, ki bo zadolžen za naročilo v primeru oddaje.
sklop 1: — ponudnik bo moral dokazati, da njegovo tehnično osebje zajema 20 posameznikov, od katerih je 5 inženirjev (z univerzitetno ali višjo strokovno izobrazbo), — skupna površina, ki jo zajema 5 referenčnih naročil, izvedenih v obdobju 3 let, mora znašati najmanj 1 000 000 m2 (tj. 333 000 m2/leto), — certifikat ISO 9001 ali enakovreden certifikat, sklop 2: 1 vodja/namestnik (z univerzitetno ali višjo strokovno izobrazbo) s področja zdravstvenih inšpekcijskih pregledov ter analiz hrane in pijače ter z najmanj 3 leti poklicnih izkušenj na zadevnem področju.
Prelomne točke
22/11/2017 00:00
22/12/2017 15:00
09/01/2018 10:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Storitve preverjanja varnosti, higiene in dobrega počutja na delovnem mestu v stavbah, ki jih zaseda in/ali upravlja Evropska komisija
Storitve, ki zajemajo redne tehnične preglede in enkratne tehnične preglede, ter posebne in dodatne storitve, povezane z vidiki varnosti, higiene in dobrega počutja delavcev v vseh stavbah, ki jih Evropska komisija zaseda v Bruslju in okolici.
Sklop 2
Storitve zdravstvenih inšpekcijskih pregledov ter analize hrane in pijače
Storitve zdravstvenih inšpekcijskih pregledov ter analize hrane in pijače, ki se pripravlja in/ali ponuja v restavracijah, samopostrežnih restavracijah, kavarnah, otroških jaslih, objektih otroškega varstva, evropskem medinstitucionalnem centru Overijse in na prodajnih avtomatih v stavbah, ki jih v Bruslju in okolici zaseda in/ali upravlja Evropska komisija.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2017/S 224-465156
Obvestilo o javnem naročilu
22/11/2017 00:00