Podrobnosti javnega razpisa

La date limite de réception des offres est postposée au 09/07/2018 à 17h00. La date d'ouverture des offres est postposée au 10/07/2018 à 10:00
Naslov:
Storitve prevoza pošiljk in publikacij iz Bruslja do lokacij po svetu in obratno
Naročnik:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Datum objave v TED:
16/05/2018
Rok za prejem ponudb:
09/07/2018
Status:
Zaprto
Informacije
OIB.02/PO/2018/002/747
Storitve prevoza pošiljk in publikacij iz Bruslja do lokacij po svetu in obratno
Storitve zajemajo prevzem in prevoz različnih pošiljk (publikacij in drugih predmetov v obliki paketov, palet, škatel in druge embalaže) ter njihovo dostavo prejemnikom, zavarovanje, formalnosti ter naknadne upravne in carinske stroške, kakor tudi posebne primere pakiranj, povezane z zakonodajo držav prejemnic. V večini primerov bodo pošiljke pripravljene na paletah, ovitih s folijo. Pošiljke iz Bruslja bodo poslane iz stavbe, v kateri se nahaja centralna poštna služba Komisije, v 4 namembna območja: območje 1 (EU in EFTA), območje 2 (druge evropske države), območje 3 (države Severnoameriškega sporazuma o prosti trgovini – NAFTA) in območje 4 (ostali svet).
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Okvirni sporazum
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Cena
Pogoji sodelovanja
Ponudnik mora svoji ponudbi priložiti vse dokumente in informacije, zahtevane v točki III.1 – „Pogoji za udeležbo“ – tega obvestila in naštete v Prilogi I k razpisnim specifikacijam – „Kontrolni seznam dokumentov, ki jih je treba izpolniti in predložiti“. Ponudnik mora predložiti predvsem ustrezno podpisano in datirano formalno izjavo, ki potrjuje, da ni v nobeni od situacij, ki bi ga izključevale iz sodelovanja v naročilu, ki ga oddaja Evropska unija. Formalna izjava se mora v celoti skladati s predlogo, objavljeno na naslednji strani: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm Opomba: izbrani ponudnik mora pred podpisom pogodbe predložiti spodaj navedena dokumentarna dokazila, ki potrjujejo formalno izjavo, sicer mu grozi izključitev. Opomba: v primeru, da bo naročilo oddano skupini, bo morala ta predložiti formalno izjavo skupaj s podpornimi dokumenti in podatki za vsakega člana posebej.
Ponudnik mora predložiti: — kopije finančnih izkazov (bilanc stanja in poslovnih poročil) za zadnja 3 poslovna leta, iz katerih je razviden letni rezultat pred obdavčitvijo. Če jih ponudnik iz upravičenega razloga ne more zagotoviti, mora priložiti poročilo o letnem rezultatu pred obdavčitvijo za pretekla 3 leta. Če finančni izkazi ali poročilo izkazujejo povprečno izgubo v obdobju preteklih 3 let, mora ponudnik predložiti dodaten dokument, ki dokazuje njegovo finančno in poslovno sposobnost, na primer ustrezno jamstvo tretje strani (npr. matičnega podjetja), izjave revizorjev, strokovnih računovodij ali enakovredno, — poročilo o skupnem letnem prometu v preteklih 3 poslovnih letih.
Da bi bil ponudnik izbran, mora zagotoviti dokazilo o povprečnem letnem prometu v preteklih 3 poslovnih letih v višini 200 000.
Ponudnik mora predložiti: — seznam glavnih storitev, izvedenih na zadevnem področju v zadnjih 3 letih, s kratkim opisom obsega zagotovljenih storitev in podatki o zneskih, datumih in imenih prejemnikov pošiljk. V zvezi z vodenjem kakovosti: Ponudnik mora dokazati obstoj organizacije, ki temelji na sistemu zagotavljanja kakovosti, ki izpolnjuje vsaj zahteve standarda ISO 9001, s predložitvijo: — kopije certifikata ISO 9001, ki opredeljuje pokrito področje, in navedbo akreditiranega organa, ki je izdal certifikat, — kopije katerega koli drugega enakovrednega dokumenta, ki to potrjuje na podlagi revizije tretje osebe, kot je certifikat, pooblastilo ali akreditacija, ali — dokumentacije o sistemu vodenja kakovosti, ki ga izvaja ponudnik, s pisno zavezo, ki jo podpiše oseba, pooblaščena za oddajo ponudbe; ta dokumentacija mora vsebovati vsaj: • politiko kakovosti in cilje glede kakovosti, • dokumentarni sistem (nadzor notranjih in zunanjih dokumentov, nadzor evidenc, nadzor neskladnosti, preventivni ukrepi, korektivni ukrepi in notranje revizije), • kartiranje in opredelitev procesov, ki bodo uporabljeni, • sistem preverjanja (notranja revizija, ipd.), • sistem analize rezultatov (pregled upravljanja, pritožbe, raziskave mnenj, zadovoljstvo, kazalniki itd.). V zvezi z ravnanjem z okoljem: Ponudnik mora predložiti certifikat ISO 14001, EMAS ali enakovreden certifikat na področju prevoza in virov/logistike. Za enakovreden dokument se šteje načrt okoljskega ravnanja, ki ga je pripravilo in potrdilo vodstvo (npr. upravni odbor), v katerem so navedene kritične dejavnosti, izvedeni ukrepi (ali politika), načrtovane izboljšave in vse druge informacije o rezultatih.
Ponudnik mora dokazati najmanj 2 000 pošiljk na leto, ki jih je razposlal v vsaj 15 evropskih držav.
Prelomne točke
16/05/2018 00:00
09/07/2018 17:00
10/07/2018 10:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2018/S 121-275186
Popravek
27/06/2018 00:00
2018/S 106-240968
Popravek
06/06/2018 00:00
2018/S 092-207889
Obvestilo o javnem naročilu
16/05/2018 00:00