Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Storitve pranja, kemičnega čiščenja in vzdrževanja perila in oblačil za otroške ...
Naročnik:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Datum objave v TED:
01/08/2018
Rok za prejem ponudb:
14/09/2018
Status:
Zaprto
Informacije
OIB.02/PO/2018/034/769
Storitve pranja, kemičnega čiščenja in vzdrževanja perila in oblačil za otroške jasli, vrtce in uradne gostinske službe Evropske komisije v Bruslju
Ta javni razpis obsega storitve pranja, kemičnega čiščenja in vzdrževanja perila in oblačil za otroške jasli, vrtce in uradne gostinske službe Evropske komisije v Bruslju.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Okvirni sporazum
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Cena
Pogoji sodelovanja
Ponudnik mora svoji ponudbi priložiti vse dokumente in podatke, zahtevane v točki III.1 „Pogoji za udeležbo“ tega obvestila in naštete v Prilogi I „Check-list des documents à compléter et fournir“ (Kontrolni seznam dokumentov, ki jih je treba izpolniti in predložiti) k razpisnim specifikacijam.Ponudnik mora predložiti ustrezno podpisano in datirano formalno izjavo, ki potrjuje, da ni v nobeni od situacij, ki bi ga izključevala iz sodelovanja v naročilu, ki ga oddaja Evropska unija. Formalna izjava se mora v celoti skladati s predlogo, objavljeno na naslednji strani: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfmOpomba: izbrani ponudnik mora pred podpisom pogodbe predložiti dokumentarna dokazila, ki potrjujejo formalno izjavo, sicer mu grozi izključitev.Opomba: v primeru, da bo naročilo oddano skupini, bo morala ta predložiti formalno izjavo skupaj s podpornimi dokumenti in podatki za vsakega člana posebej.
Ponudnik mora predložiti:— kopijo računovodskih izkazov (bilanc stanja in izkazov poslovnega izida) za zadnji 2 poslovni leti, iz katerih je razviden letni dobiček pred obdavčitvijo. Če jih ponudnik iz upravičenega razloga ne more zagotoviti, mora priložiti poročilo o letnem dobičku pred obdavčitvijo za zadnji 2 leti. Če računovodski izkazi ali poročila izkazujejo povprečno izgubo v obdobju zadnjih 2 let, mora ponudnik predložiti dodatne dokumente, ki dokazujejo njegovo finančno in poslovno sposobnost, na primer ustrezno jamstvo tretje strani (npr. matičnega podjetja), izjave zakonitih revizorjev, pooblaščenih računovodij ali enakovredno,— poročilo o specifičnem letnem prometu, ustvarjenem v zadnjih 2 poslovnih letih na področju, ki ga zajema to obvestilo o naročilu.
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja teh zahtev:— ponudnik mora predložiti primere podobnih pogodb, ki vključujejo:—— primer zagotavljanja storitev pranja na kilogram istemu naročniku,—— primer zagotavljanja storitev pranja na kos istemu naročniku,— certifikat za vodenje kakovosti (na primer ISO 9001 ali drug enakovreden certifikat) ali, če ponudnik nima dostopa do teh certifikatov ali jih ne more pridobiti do predpisanega roka, kakršna koli druga dokazila o enakovrednih ukrepih zagotavljanja kakovosti, ki jih zagotovi sam,— certifikat za higiensko kakovost in preprečevanje mikrobiološke kontaminacije tekstila (na primer RABC ali drug enakovreden certifikat) ali, če ponudnik nima dostopa do teh certifikatov ali jih ne more pridobiti do predpisanega roka, kakršna koli druga dokazila, ki jih predloži podjetje, o zagotavljanju neoporečne higienske kakovosti.
3 primeri podobnih pogodb, ki vključujejo:— najmanj 1 primer zagotavljanja storitev pranja na kilogram istemu naročniku v količini najmanj 43 000 kg na leto,— najmanj 1 primer zagotavljanja storitev pranja na kos istemu naročniku v količini najmanj 28 000 kosov na leto.
Prelomne točke
01/08/2018 00:00
Se ne uporablja
Se ne uporablja
14/09/2018 15:00
17/09/2018 10:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2018/S 146-333501 Obvestilo o javnem naročilu 01/08/2018 00:00