Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Študije s področja trgovine z ljudmi – sklopi 1, 2 in 3
Naročnik:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Datum objave v TED:
06/10/2018
Rok za prejem ponudb:
16/11/2018
Status:
Zaprto
Informacije
HOME/2018/ISFP/PR/THB/0000
Študije s področja trgovine z ljudmi – sklopi 1, 2 in 3
Cilji študij so:— sistematično pregledati delovanje nacionalnih in nadnacionalnih mehanizmov za napotitev v vseh državah članicah EU,— izračunati ekonomske, socialne in človeške stroške trgovine z ljudmi v EU, in ne na globalni ravni,— proučiti učinek pristopa EU do boja proti trgovini z ljudmi za namene spolnega izkoriščanja ter spodbuditi razširjanje dobrih praks med državami EU.Te študije je Komisija v svojem sporočilu iz leta 2017 umestila med ključne ukrepe, namenjene zagotavljanju podpore pri delu držav članic, deležnikov in Evropske komisije na tem področju.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Več serij
Javno naročilo
Pogoji sodelovanja
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
06/10/2018 00:00
16/11/2018 16:00
20/11/2018 15:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Študija o pregledu delovanja nacionalnih in nadnacionalnih mehanizmov za napotitev držav članic
V okviru študije je treba:— zagotoviti vpogled v stanje delovanja nacionalnih in, kjer je ustrezno, nadnacionalnih mehanizmov za napotitev vseh držav članic EU,— opredeliti dobre prakse, modele in primere delovanja nacionalnih in nadnacionalnih mehanizmov na napotitev,— zagotoviti posebna priporočila glede izboljšanja delovanja nacionalnih in nadnacionalnih mehanizmov za napotitev v korist žrtvam in tako države članice podpreti pri izvajanju Direktive 2011/36/EU ter zagotoviti nasvete Evropski komisiji.
Sklop 2
Študija o ekonomskih, socialnih in človeških stroških trgovine z ljudmi
V okviru te študije je treba:— zagotoviti izčrpen pregled literature o ekonomskih, socialnih in človeških stroških trgovine z ljudmi ob upoštevanju informacij in metodologij, ki so na razpolago v državah članicah EU. Vključiti je treba ustrezne ocenjene vrednosti, izražene v eurih,— zagotoviti kritično analizo razpoložljivih modelov in metodologij ter priporočila glede metodologij, ki bi jih bilo mogoče uporabiti v EU,— upoštevati razpoložljivo literaturo, zlasti študijo o možnih metodologijah in ekonomski analizi stroškov, ki izhajajo iz nasilja zaradi spola („Estimating the costs of gender-based violence in the European Union“), ki jo je naročil Evropski inštitut za enakost spolov, in osnovnega dokumenta Urada Združenih narodov za droge in kriminal o ranljivosti, posledicah in ukrepih v zvezi s trgovino z ljudmi („An Introduction to Human Trafficking: vulnerability, impact and action“) iz leta 2008,— posebno pozornost nameniti ljudem, in ne nasilju na splošno ali le nasilju nad ženskami. Pri študiji je treba zato uporabiti pristop, ki temelji na enakosti spolov, in zagotoviti vključevanje načela enakosti spolov v celotni analizi,— trgovino z ljudmi obravnavati kot resno obliko kriminala in nasilja nad ženskami in dekleti. Vse oblike izkoriščanja v kontekstu trgovine z ljudmi je treba obravnavati enakovredno.
Sklop 3
Študija o pristopu EU do boja proti trgovini z ljudmi za namene spolnega izkoriščanja
V okviru študije je treba:— zagotoviti poglobljeno kritično pravno analizo tega, kako trgovino z ljudmi za namene spolnega izkoriščanja obravnavajo pravni instrumenti EU,— zagotoviti kritično in uravnoteženo oceno tega, kako se trgovina z ljudmi za namene spolnega izkoriščanja obravnava v političnem okviru EU, in sicer s proučitvijo instrumentov, ki so jih sprejele različne institucije in agencije EU,— zagotoviti kritično in uravnoteženo analizo tega, kako in v kolikšni meri je pravni in politični okvir EU vplival na nacionalne politike in prakse,— zagotoviti kritično in uravnoteženo analizo prednosti in slabosti pravnega in političnega okvira EU v zvezi z obravnavo spolnega izkoriščanja,— upoštevati ugotovitve študije o spolnih vidikih trgovine z ljudmi, študije o izčrpnem pregledu projektov boja proti trgovini z ljudmi, ki jih financira Evropska komisija, in poročilo uporabnikov.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2018/S 193-435447
Obvestilo o javnem naročilu
06/10/2018 00:00