Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Analiza za zagotovitev podpore pri izvajanju členov 5, 6, 8 in 8c Direktive Svet...
Naročnik:
European Commission, DG Energy (ENER)
Datum objave v TED:
21/11/2018
Rok za prejem ponudb:
22/02/2019
Status:
Zaprto
Informacije
ENER/D3/2018-168
Analiza za zagotovitev podpore pri izvajanju členov 5, 6, 8 in 8c Direktive Sveta 2014/87/Euratom
Direktiva Sveta 2009/71/Euratom, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 2014/87/Euratom (direktiva o jedrski varnosti, v nadaljnjem besedilu: direktiva), znatno krepi pravni okvir EU na področju jedrske varnosti. Direktiva predstavlja splošno podlago za upravljanje jedrske varnosti in opisuje bistvene upravne, tehnične in postopkovne zahteve. Komisija želi razširiti svojo analizo izvajanja direktive s poudarkom na več praktičnih vprašanjih, in sicer odgovornosti pristojnega regulativnega organa in imetnika dovoljenja. Analizirati je treba tudi zahteve glede preglednosti, pri katerih imata pomembno vlogo tako pristojni regulativni organ kot tudi imetnik dovoljenja.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Več serij
Javno naročilo
Pogoji sodelovanja
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
21/11/2018 00:00
22/02/2019 16:00
26/02/2019 10:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Izvajanje zahtev glede pristojnega regulativnega organa in preglednosti – člen 5 in člen 8
Analiza določb člena 5 in člena 8 direktive, skupaj z mednarodnimi in evropskimi standardi in smernicami, ki so na voljo za podporo pri izvajanju pravnih zahtev direktive. Analiza mora vključevati področje uporabe, podrobnosti, raven izvedljivosti določb direktive ter opis morebitnih vrzeli med direktivo in veljavnimi standardi.Opraviti je treba izčrpno raziskavo obstoječega pravnega, upravnega in organizacijskega okvira za uporabo zahtev iz člena 5 in člena 8 v vseh državah članicah EU, pri čemer je treba posebej proučiti, kako so bili ti sistemi, postopki in prakse vzpostavljeni in kako bi morali delovati v praksi.
Sklop 2
Izvajanje zahtev glede imetnikov dovoljenj za dokaz jedrske varnosti in nadaljnje redne varnostne preglede – členi 6(b), 6(c), 8c(a) in 8c(b)
Temeljno načelo člena 6, kjer je za jedrsko varnost jedrskega objekta odgovoren predvsem imetnik dovoljenja, ostane v glavnem nespremenjeno.Odstavek 6(b) pa vsebuje novo obveznost; na podlagi zahtev IAEA mora imetnik dovoljenja pri oddaji vloge za izdajo dovoljenja za jedrski objekt ali dejavnost predložiti dokaz o jedrski varnosti.Zahteve dajejo državam članicam več možnosti za opredelitev zahtevane vsebine dokaza o jedrski varnosti ali informacij, ki jih je treba zagotoviti v postopku izdaje dovoljenja. Dokaz o jedrski varnosti mora vključevati vsaj ocene varnosti v zvezi z zahtevami iz člena 8a (Jedrski varnostni cilj), 8b (Uresničevanje jedrskega varnostnega cilja (obramba v globino)), 8c (Začetna ocena in redni varnostni pregledi) in 8d (Pripravljenost in odzivanje na izredne dogodke na lokaciji objekta).Določbe člena 6(c) so bile vključene že v Direktivi 2009/71 in ostajajo v glavnem nespremenjene. Nacionalni okvir mora od imetnikov dovoljenj zahtevati, da „na sistematičen in preverljiv način“ redno:(i) ocenjujejo;(ii) preverjajo in(iii) nenehno izboljšujejo jedrsko varnost svojih jedrskih objektov. Od imetnikov dovoljenj bi bilo treba zahtevati, da opravijo ustrezne ocene varnosti, s katerimi zagotovijo dokaze ali argumente (npr. priprava varnostne analize).Ocene varnosti morajo dokazati, da so jedrski varnostni cilj in zahteve (iz členov 8a–8c) izpolnjene.Te dejavnosti je treba izvajati na sistematičen način, ki ga lahko pristojni regulativni organ (ali organizacija za tehnično podporo) pregleda in preveri v okviru svoje pristojnosti za nadzor. Pristojni regulativni organ mora opredeliti, kako naj se te dejavnosti izvajajo.Obseg sklopa 2 je omejen na države članice z jedrskimi objekti, ki so v skladu z obveznostmi iz člena 6 in členov 8a–8d direktive.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2018/S 247-566821
Popravek
22/12/2018 00:00
2018/S 228-520690
Popravek
27/11/2018 00:00
2018/S 224-511786
Obvestilo o javnem naročilu
21/11/2018 00:00