Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Dobava pohištva za skupne in gostinske prostore ter povezane storitve
Naročnik:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Datum objave v TED:
30/01/2019
Rok za prejem ponudb:
03/05/2019
Status:
Zaprto
Informacije
OIB.02/PO/2018/058/785
Dobava pohištva za skupne in gostinske prostore ter povezane storitve
Namen tega naročila je skleniti pogodbo za dobavo pohištva za skupne in gostinske prostore ter povezane storitve.
Blago
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Okvirni sporazum
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Ekonomsko najugodnejša ponudba
Pogoji sodelovanja
Ponudnik mora svoji ponudbi priložiti vse dokumente in podatke, zahtevane v točki III.1) „Pogoji za udeležbo“ tega obvestila in naštete v Prilogi I „Check-list des documents à compléter et fournir“ (Kontrolni seznam dokumentov, ki jih je treba izpolniti in predložiti) k razpisnim specifikacijam.Ponudnik mora predložiti ustrezno podpisano in datirano formalno izjavo, ki potrjuje, da ni v nobeni od situacij, ki bi ga izključevala iz sodelovanja v naročilu, ki ga oddaja Evropska unija. Formalna izjava se mora v celoti skladati s predlogo, objavljeno na naslednji strani: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfmOpomba: izbrani ponudnik mora pred podpisom pogodbe predložiti dokumentarna dokazila, ki potrjujejo formalno izjavo, sicer mu grozi izključitev.Opomba: v primeru, da bo naročilo oddano skupini, bo morala ta predložiti formalno izjavo skupaj s podpornimi dokumenti in podatki za vsakega člana posebej.
Ponudnik mora predložiti:— kopijo računovodskih izkazov (bilanc stanja in izkazov poslovnega izida) za zadnja 3 poslovna leta, iz katerih je razviden letni dobiček pred obdavčitvijo. Če jih ponudnik iz upravičenega razloga ne more zagotoviti, mora priložiti poročilo o letnem dobičku pred obdavčitvijo za zadnja 3 leta. Če računovodski izkazi ali poročila izkazujejo povprečno izgubo v obdobju zadnjih 3 let, mora ponudnik predložiti dodatne dokumente, ki dokazujejo njegovo finančno in poslovno sposobnost, na primer ustrezno jamstvo tretje strani (npr. matičnega podjetja), izjave zakonitih revizorjev, pooblaščenih računovodij ali enakovredno,— poročilo o skupnem letnem prometu, ustvarjenem v zadnjih 3 poslovnih letih.
Da bi bil lahko izbran, mora ponudnik dokazati, da njegov povprečni letni promet v zadnjih 3 poslovnih letih znaša 4 800 000 EUR.
Ponudnik mora:— dokazati obstoj organizacije, ki temelji na sistemu vodenja kakovosti, ki izpolnjuje vsaj zahteve standarda ISO 9001:—— bodisi s predložitvijo overjene kopije certifikata ISO 9001, v katerem sta navedena področje, ki ga certifikat zajema, in pooblaščeni organ, ki je certifikat izdal,—— bodisi s predložitvijo overjene kopije katerega koli drugega enakovrednega referenčnega dokumenta, ki bi se po presoji tretje strani lahko upošteval kot potrdilo, dovoljenje ali odobritev,—— bodisi s predložitvijo dokumentacije o sistemu vodenja kakovosti, ki ga izvaja ponudnik, skupaj s pisno in podpisano zavezo (iz časa pred objavo obvestila o naročilu) osebe, pooblaščene za zastopanje podjetja; ta dokumentacija mora vključevati vsaj:——— politiko kakovosti in cilje kakovosti,——— dokumentacijski sistem (vodenje notranje in zunanje dokumentacije, vodenje evidenc, obvladovanje neskladnosti, preventivni ukrepi, korektivni ukrepi in notranje revizije),——— analizo in opredelitev procesov, ki jih je treba uporabljati,——— sistem preverjanja (notranja revizija itd.),——— sistem analize uspešnosti (vodstveni pregled, pritožbe, ankete, zadovoljstvo, kazalniki itd.),——— načrt prilagoditev in izboljšav (poslovni načrt, akcijski načrt za vodstvo in storitve itd.).
— ponudnik mora za zadnja 3 leta navesti 3 primere dostave pohištva za skupne prostore, ki lahko sprejmejo najmanj 50 oseb, 1 primer dostave pohištva za restavracijo s kapaciteto najmanj 60 sedežev ter 2 primera dostave pohištva za samopostrežno restavracijo s kapaciteto najmanj 250 sedežev,— ponudnik mora za zadnja 3 leta navesti 2 primera dostave pohištva za gostinske in skupne prostore, ki sta bili izvedeni vsaka v drugi državi s seznama držav, ki jih je treba oskrbeti v okviru tega naročila, z izjemo držav Beneluksa.
Prelomne točke
30/01/2019 00:00
03/05/2019 15:00
06/05/2019 10:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2019/S 065-150180
Popravek
02/04/2019 00:00
2019/S 030-065940
Popravek
12/02/2019 00:00
2019/S 021-044867
Obvestilo o javnem naročilu
30/01/2019 00:00