Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Upravljanje spletne sodelovalne platforme za evropsko državljansko pobudo
Naročnik:
Secretariat General (SG)
Datum objave v TED:
05/08/2019
Rok za prejem ponudb:
24/09/2019
Status:
Zaprto
Informacije
PO-SG-A1-01-2019
Upravljanje spletne sodelovalne platforme za evropsko državljansko pobudo
Splošni cilj spletne sodelovalne platforme je zagotoviti informacije in podporo pri pripravi in izvajanju evropskih državljanskih pobud, spodbuditi razpravo o njih in na splošno o temah, povezanih s tem instrumentom. Namen foruma je ponuditi prostor, kjer se lahko državljani združijo, da razpravljajo in oblikujejo svoje pobude, da spodbujajo interakcijo med (potencialnimi) organizatorji, državljani in strokovnjaki, in na koncu izboljšati kakovost prošenj za registracijo, ki jih je treba predložiti Komisiji (pomemben poudarek je na fazi priprave v primerjavi s fazo izvajanja, v kateri lahko organizatorji redno sodelujejo s Komisijo).
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Javno naročilo
Najboljše razmerje med ceno in kakovostjo
79140000
00
Pogoji sodelovanja
Ponudniki (in vsak član skupine v primeru skupne ponudbe) in podizvajalci, katerih sposobnost je potrebna za izpolnjevanje meril za izbor, morajo zagotoviti častno izjavo (glejte prilogo), podpisano in datirano s strani pooblaščenega zastopnika, ki navaja, da izpolnjujejo merila za izbor, ki veljajo zanje posamezno. Za merila, ki se uporabljajo za ponudnika kot celoto, mora ponudnik (samostojni ponudnik ali vodja v primeru skupne ponudbe) zagotoviti častno izjavo, ki navaja, da ponudnik, vključno z vsemi člani skupine v primeru skupne ponudbe in vključno s podizvajalci, če je ustrezno, izpolnjuje merila za izbor, v zvezi s čimer boizvedena konsolidirana ocena.Ta izjava je del izjave, ki se uporablja za merila za izključitev (glejte oddelek 4.1), zato mora vsak zadevni subjekt zagotoviti samo 1 izjavo, ki zajema oba vidika.Po oddaji naročila bo moral izbrani ponudnik zagotoviti v nadaljevanju navedena dokazila, in sicer pred podpisom pogodbe in v roku, ki ga določi naročnik. Ta zahteva velja za vsakega člana skupine v primeru skupne ponudbe in za podizvajalce, katerih sposobnost je potrebna za izpolnjevanje meril za izbor.Ponudniku (ali članu skupine v primeru skupne ponudbe ali podizvajalcu) ni treba predložiti dokumentarnih dokazil, če so že bila predložena za drug postopek javnega naročila in če dokumenti niso bili izdani več kot 1 leto pred datumom, na katerega jih je zahteval naročnik, in so na ta datum še vedno veljavni. V tem primeru mora ponudnik podati častno izjavo, da so bila dokumentarna dokazila že predložena v okviru prejšnjega postopka javnega naročila, navesti referenčno številko postopka in potrditi, da se njegov položaj ni spremenil.Ponudniku (ali članu skupine v primeru skupne ponudbe ali podizvajalcu) določenega dokumenta ni treba predložiti, če ima naročnik zagotovljen brezplačen dostop do zadevnega dokumenta v nacionalni podatkovni zbirki.Ponudniki morajo dokazati, da lahko izvajajo poklicno dejavnost, potrebno za izvedbo dela, ki je predmet tega javnega razpisa. Ponudnik (vključno z vsakim članom skupine v primeru skupne ponudbe) mora v svoji ponudbi zagotoviti naslednje informacije, če te niso bile zagotovljene z obrazcem za pravne subjekte:— za pravne osebe, čitljivo kopijo obvestila o imenovanju oseb, pooblaščenih za zastopanje ponudnika v odnosih s tretjimi strankami in v pravnih postopkih, ali kopijo objave takšnega imenovanja, če zakonodaja, ki se uporablja za zadevno pravno osebo, zahteva takšno objavo. Evidentirati je treba vsako podelitev tega pooblastila drugemu zastopniku, ki ni naveden v uradnem imenovanju,— za fizične osebe, če se zahteva v skladu z veljavno zakonodajo, dokazilo o vpisu v register poklicev ali trgovski register ali kateri koli drug uradni dokument, ki izkazuje registracijsko številko.
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
05/08/2019 00:00
24/09/2019 12:00
27/09/2019 11:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2019/S 157-386462
Popravek
16/08/2019 00:00
2019/S 149-366054
Obvestilo o javnem naročilu
05/08/2019 00:00