Podrobnosti javnega razpisa

- New date for opening of tenders: 7 April 2021 11h00 - Updated model offer (including a new form 10) has been published
Naslov:
Zagotavljanje zunanjih revizijskih storitev za Evropsko računsko sodišče
Naročnik:
European Court of Auditors (ECA)
Datum objave v TED:
10/02/2021
Rok za prejem ponudb:
31/03/2021
Status:
Zaprto
Informacije
AO 758
Zagotavljanje zunanjih revizijskih storitev za Evropsko računsko sodišče
Namen tega javnega razpisa je oddati naročilo storitev v zvezi z zagotavljanjem zunanjih revizijskih storitev za Evropsko računsko sodišče, in sicer storitev revizije letnih računovodskih izkazov Sodišča v obdobju 2021–2025 in preučitve nekaterih naključno izbranih vzorčnih transakcij, ki jih je izvedlo Sodišče.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Javno naročilo
Najboljše razmerje med ceno in kakovostjo
375000.00 EUR
375000.00 EUR
79210000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
79212300
79212000
Pogoji sodelovanja
Ponudniki, ki so v eni od situacij, opisanih v členih 136 in 141 finančne uredbe, bodo izključeni iz sodelovanja v tem odprtem javnem razpisu in jim naročilo ne bo oddano.Ponudniki morajo biti pravno sposobni izvesti naročilo storitev, za katero oddajajo prijavo. Skupaj s ponudbo je treba predložiti ustrezno datirano in podpisano formalno izjavo glede meril za izključitev in izbor (Priloga 3 k povabilu k oddaji ponudb – obrazec 5), ki jo podpiše pooblaščeni zastopnik ponudnika. Od ponudnikov, ki bodo med možnimi izbranci za oddajo naročila, se bodo zahtevali naslednji dokumenti v zvezi s pravno sposobnostjo:(a) dokazilo o vpisu v poslovni ali trgovski register v skladu s pogoji, ki jih določa zakonodaja države, v kateri ima ponudnik sedež;(b) čitljiva kopija obvestila o imenovanju osebe/oseb, pooblaščenih za zastopanje ponudnika pri sklepanju pogodb, če ni vključena v zgoraj navedeni dokument.
Ponudniki morajo imeti potrebno poslovno in finančno sposobnost za izvedbo naročila v skladu z določbami naročila in ob upoštevanju njegove vrednosti in obsega. Če ima Sodišče na podlagi informacij, podanih s strani ponudnika, resne dvome o njegovi finančni sposobnosti ali če je ta jasno nezadostna za izvedbo naročila, se lahko ponudba zavrne, ne da bi bil ponudnik upravičen do kakršnih koli finančnih nadomestil.Skupaj s ponudbo je treba predložiti ustrezno datirano in podpisano formalno izjavo glede meril za izključitev in izbor (Priloga 3 k povabilu k oddaji ponudb – obrazec 5), ki jo podpiše pooblaščeni zastopnik ponudnika. Od ponudnikov, ki bodo med možnimi izbranci za oddajo naročila, se bodo zahtevali naslednji dokumenti v zvezi s poslovno in finančno sposobnostjo:(a) poročilo o skupnem in specifičnem prometu, ustvarjenem s storitvami, ki jih zajema ta javni razpis (obvezna revizija), v preteklih treh poslovnih letih, za katera so bili računi zaključeni;(b) revidirana finančna poročila (bilance stanja in izkazi poslovnega izida) za vsaj zadnja tri poslovna leta, za katera so bili računi zaključeni, ali enakovredna dokumentacija (npr. če pravo gospodarskih družb v državi, v kateri je ponudnik ustanovljen, ne zahteva objave bilanc stanja);(c) dokazilo o ustreznem škodnem zavarovanju poklicnega tveganja.
V zvezi z naročilom, ki je predmet tega povabila k oddaji ponudb, Sodišče od ponudnikov zahteva naslednjo najnižjo raven poslovne in finančne sposobnosti:(a) povprečni letni promet na področju obveznih revizij računovodskih izkazov v preteklih treh poslovnih letih, za katera so bili računi zaključeni, mora znašati vsaj 150 000 EUR.
Ponudniki morajo imeti potrebno tehnično in strokovno sposobnost, ki jim omogoča izvedbo naročila v skladu s pogodbenimi določbami, ob upoštevanju vrednosti in obsega naročila. Če bo Sodišče na podlagi informacij, ki jih predloži ponudnik, dvomilo o tehnični in strokovni sposobnosti ponudnika ali če bo ta jasno nezadostna za izvedbo naročila, se lahko ponudba zavrne, ne da bi bil ponudnik upravičen do kakršnega koli finančnega nadomestila.Skupaj s ponudbo je treba predložiti ustrezno datirano in podpisano formalno izjavo glede meril za izključitev in izbor (Priloga 3 k povabilu k oddaji ponudb – obrazec 5), ki jo podpiše pooblaščeni zastopnik ponudnika.Skupaj s ponudbo je treba predložiti naslednje dokumente v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo:(a) kopija pooblastila za izvajanje obvezne revizije računovodskih izkazov, ki ga izda ustrezni organ države članice, v kateri je ponudnik ustanovljen,(b) seznam vsaj petih ustreznih naročil/projektov, izvedenih v zadnjih treh letih v zvezi z obvezno revizijo računovodskih izkazov, ki dokazuje vsaj tri leta izkušenj v revizijskem sektorju (obvezna revizija računovodskih izkazov in revizija sistemov notranjega nadzora (vključno z IT in varnostjo IT)). Vsaj eno od naročil/projektov se mora nanašati na obvezno revizijo računovodskih izkazov, izvedeno v nacionalnem ali mednarodnem javnem organu;(c) opis paketov CAATS ali drugih aplikacij IT, ki podpirajo revizijski postopek;(d) opis postopkov nadzora kakovosti in zagotavljanja kakovosti za zagotovitev obvezne revizije računovodskih izkazov;(e) izjavo in opis ukrepov za zagotavljanje varstva podatkov, vzpostavljenih za dokazovanje skladnosti z Uredbo (EU) 2018/1725.
(a) ponudnik mora biti ustrezno pooblaščen za izvajanje obveznih revizij računovodskih izkazov;(b) ponudnik mora imeti vsaj tri leta dokazanih izkušenj z izvajanjem obveznih revizij računovodskih izkazov in revizijami sistemov notranjega nadzora (vključno z IT in varnostjo IT);(c) ponudnik je moral v zadnjih treh letih izvesti najmanj pet podobnih naročil/projektov (podobnih v smislu obsega obveznih revizij);(d) vsaj eno naročilo/projekt se mora nanašati na obvezne revizije računovodskih izkazov, izvedene v nacionalnem ali mednarodnem javnem organu;(e) ponudnik mora razpolagati z aplikacijami IT, ki podpirajo revizijski postopek (CAATS ali drugo);(f) ponudnik mora imeti vzpostavljene postopke nadzora kakovosti in zagotavljanja kakovosti za zagotovitev obveznih revizij računovodskih izkazov;(g) ponudnik mora imeti vzpostavljene ukrepe za zagotavljanje varstva podatkov, da dokaže skladnost z Uredbo (EU) 2018/1725.
Prelomne točke
10/02/2021 00:00
31/03/2021 16:00
07/04/2021 11:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2021/S 045-109183
Popravek
05/03/2021 00:00
2021/S 028-068039
Obvestilo o javnem naročilu
10/02/2021 00:00