Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Ocenjevalna študija nacionalnega procesnega prava in praks v smislu njihovega vp...
Naročnik:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Datum objave v TED:
02/06/2015
Rok za prejem ponudb:
01/09/2015
Status:
Zaprto
Informacije
JUST/2014/RCON/PR/CIVI/0082.
Ocenjevalna študija nacionalnega procesnega prava in praks v smislu njihovega vpliva na prosti pretok sodb ter na enakovrednost in učinkovitost procesnega varstva potrošnikov v okviru prava varstva potrošnikov EU.
Študija ima 2 ločena cilja:(1) preučiti vpliv nacionalnega procesnega prava na prosti pretok sodb z ugotavljanjem, ali in v kolikšni meri obstoječe razlike v nacionalnih procesnih pravilih ovirajo uresničitev cilja prostega pretoka sodb, zlasti z ogrožanjem medsebojnega zaupanja med pravosodnimi sistemi držav članic. Študija bo to analizirala v okviru evropskih instrumentov civilnega pravosodja, v kontekstu nadaljnjega omogočanja priznavanja in izvrševanja ter ob upoštevanju temeljne pravice dostopa do sodnega varstva in pravice do poštenega sojenja.V zvezi s tem bo študija analizirala možnosti za krepitev medsebojnega zaupanja na podlagi zgornje ocene, ob podpori pravnih in ekonomskih argumentov, v luči cilja politike zagotavljanja nemotenega delovanja obstoječih instrumentov pravosodnega sodelovanja v civilnih in komercialnih zadevah ter vsake nadaljnje krepitve ali stopnjevanja tega sodelovanja z vidika razvoja resničnega evropskega območja pravice. Analiza in sklepi morajo zagotoviti skrbno pretehtane prednosti in slabosti za vsako predlagano rešitev;(2) oceniti, ali in v kolikšni meri nacionalno procesno pravo in prakse zagotavljajo procesno varstvo pravic potrošnikov v EU in ali ta pravila in prakse izpolnjujejo zahteve, ki izhajajo iz sodb Sodišča Evropske unije („CJEU“) v zvezi z načeli učinkovitosti in enakovrednosti ter obveznosti presoje po uradni dolžnosti glede skladnosti s pravom varstva potrošnikov EU.V ta namen, ob upoštevanju načela procesne avtonomije držav članic, mora študija preučiti nacionalno pravo in prakse ter zbrati vse potrebne dokaze v zvezi s pogodbami, ki urejajo procesno varstvo pravic potrošnikov v EU. Študija mora posebno pozornost posvetiti odnosu med različnimi vidiki nacionalnih procesov in jih oceniti v različnih fazah postopka. V tem kontekstu mora študija analizirati, ali nacionalni procesni sistemi izpolnjujejo zahteve sodne prakse Sodišča Evropske unije. V končni fazi mora študija predstaviti sklepe iz ocene nacionalnega prava in praks ter pripraviti možnosti za okrepitev varstva pogodb, ki urejajo pravice potrošnikov v EU. Analiza in sklepi morajo zagotoviti skrbno pretehtane prednosti in slabosti za vsako predlagano rešitev.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Javno naročilo
Se ne uporablja
Pogoji sodelovanja
Glej razpisne specifikacije.
Ponudniki morajo za dokazilo svoje poslovne in finančne sposobnosti (tj. v primeru skupne ponudbe skupna sposobnost vseh članov konzorcija in navedenih podizvajalcev) prikazati, da njihov skupni letni promet presega 300 000 EUR (povprečje za pretekla 3 leta).Predložiti je treba naslednja dokazila:— izpolnjen obrazec „Poenostavljena bilanca stanja“ in „Poenostavljen izkaz poslovnega izida“ za zadnja 3 leta (izpolniti je treba Prilogo 2),— kopijo izkaza poslovnega izida in bilanc stanja za zadnja 3 leta, za katera so bili zaključeni računi,— če to ni mogoče, ustrezna potrdila bank,— če je primerno, dokazilo o škodnem zavarovanju poklicnega tveganja.Če iz izjemnih razlogov, ki jih naročnik smatra za upravičene, ponudnik ne more predložiti nobenega izmed zgornjih dokumentov, lahko svojo poslovno in finančno sposobnost dokaže s katerimi koli drugimi dokumenti, za katere naročnik meni, da so primerni. V vsakem primeru pa je treba v ponudbi naročnika vsaj obvestiti o izjemnih razlogih in utemeljitvah. Komisija si pridržuje pravico, da zahteva kateri koli drug dokument, na podlagi katerega je mogoče preveriti ponudnikovo poslovno in finančno sposobnost.
Glej zgoraj.
a. Merila v zvezi s ponudniki:Ponudniki (v primeru skupnih ponudb skupna sposobnost vseh ponudnikov in navedenih podizvajalcev) morajo izpolnjevati naslednja merila:— ponudnik mora dokazati izkušnje s področja prava varstva potrošnikov in civilnega procesnega prava, kakor tudi evropskega zasebnega mednarodnega in procesnega prava,— ponudnik mora dokazati izkušnje z delom v uradnih jezikih vseh 28 držav članic,— ponudnik mora dokazati sposobnost priprave poročil v angleščini in francoščini,— ponudnik mora dokazati izkušnje s tehnikami anketiranja, zbiranjem podatkov, statističnimi analizami in pripravo poročil ter priporočil.b. Merila, ki se nanašajo na ekipo, ki izvaja storitev:Ekipa, ki zagotavlja storitev, mora vključevati, kot minimum, naslednje profile:Vodja projekta: najmanj 5 let izkušenj pri vodenju projektov, vključno z izkušnjami z nadziranjem izvedbe projektov, nadzorom kakovosti zagotovljenih storitev, usmerjenostjo na stranke in reševanjem konfliktov pri projektih podobnega obsega ter z izkušnjami pri upravljanju ekipe najmanj 10 oseb.Preverjanje jezikovne kakovosti: vsaj 1 član ekipe mora znati angleško na ravni naravnega govorca.Strokovnjaki s področja prava varstva potrošnikov, civilnega procesnega prava in zasebnega mednarodnega prava: v ponudbi mora izvajalec predlagati ekipo strokovnjakov, zmožnih izvedbe takšne kompleksne pravne analize. Predlagani strokovnjaki morajo imeti univerzitetno izobrazbo in najmanj 5 let izkušenj na področju prava. Ekipa mora vključevati strokovnjake z ustreznimi izkušnjami na področju prava varstva potrošnikov, civilnega procesnega prava (vključno z evropskimi procesi) in zasebnega mednarodnega prava, kot tudi obsežnim poznavanjem nacionalnih pravnih sistemov držav članic, ki jih bodo analizirali.Ekipa za zbiranje podatkov in analizo: ekipa mora biti sestavljena iz raziskovalcev z univerzitetno izobrazbo in najmanj 2 letoma delovnih izkušenj pri zbiranju in analiziranju pravnih podatkov.Dokazano znanje, v okviru celotne ekipe, vseh uradnih jezikov EU.Če v ponudbi sodeluje več ponudnikov storitev/podizvajalcev, morajo biti skupno strokovno in tehnično sposobni za izvajanje nalog, ki jim bodo dodeljene.c. Dokazila:Za izpolnitev zgornjih meril je treba zagotoviti naslednja dokazila:1. ponudniki morajo svoji ponudbi priložiti podroben življenjepis vsakega člana osebja, ki bo zadolžen za izvedbo dela, vključno z njegovo ali njeno izobrazbo, diplomami, strokovnimi izkušnjami, raziskovalnim delom, objavami in jezikovnimi sposobnostmi. Življenjepisi se po možnosti predložijo v skladu s Priporočilom Komisije z dne 11.3.2002 o skupnem evropskem formatu življenjepisov, objavljenim v UL L 79 z dne 22.3.2002, str. 66;2. seznam glavnih storitev iste vrste, izvedenih v zadnjih 5 letih, z zneski, datumi in prejemniki storitev, javnimi ali zasebnimi, skupaj s potrdili, izdanimi ali potrjenimi s strani javne ustanove ali zasebne stranke, ali, v primeru, ko to ni mogoče, izjava izvajalca storitev, da so bile le-te opravljene;3. delež naročila, ki ga ponudnik storitev namerava oddati podizvajalcem.
Glej zgoraj.
Prelomne točke
02/06/2015 00:00
25/08/2015 23:59
Se ne uporablja
Se ne uporablja
01/09/2015 12:00
08/09/2015 10:30
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2015/S 104-188196 Obvestilo o javnem naročilu 02/06/2015 00:00