Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Pilotni projekt – krepitev zmogljivosti za romsko civilno družbo in povečevanje ...
Naročnik:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Datum objave v TED:
10/07/2015
Rok za prejem ponudb:
09/09/2015
Status:
Zaprto
Informacije
JUST/2014/RPPI/PR/EQUA/0150.
Pilotni projekt – krepitev zmogljivosti za romsko civilno družbo in povečevanje njene vključenosti v spremljanje nacionalnih strategij integracije Romov
Cilja tega pilotnega projekta sta prispevati k vzpostavitvi in krepitvi zmogljivosti lokalne romske civilne družbe ter spremljati mehanizme v zvezi z integracijo in vključevanjem Romov v 27 državah članicah EU (Malta ni vključena).To zlasti vključuje pripravo in razširjanje „vzporednih poročil“, s katerimi bi lahko civilna družba ali koalicije NVO dopolnile ali predstavile alternativne informacije in podatke k poročilom, ki jih države članice predložijo v zvezi z izvajanjem svojih nacionalnih strategij integracije Romov. Spremljanje bo osredotočeno na lokalno izvajanje strategij na 4 ključnih področjih (zaposlovanje, izobraževanje, bivanje in zdravje), na področjih protidiskriminacije in enakosti spolov, prav tako pa bo zagotovilo informacije o stopnji vključenosti civilne družbe, porabi sredstev EU in usmerjanju ukrepov vključevanja Romov v okviru javnih politik s področja izobraževanja, zaposlovanja, zdravja in bivanja.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Javno naročilo
Se ne uporablja
Pogoji sodelovanja
glej razpisne specifikacije.
ponudniki morajo za dokazovanje svoje poslovne in finančne sposobnosti (tj. v primeru skupne ponudbe skupne sposobnosti vseh članov konzorcija in določenih podizvajalcev) prikazati, da njihov skupni letni promet presega 300 000 EUR (povprečje za pretekla 3 leta).Predložiti je treba naslednja dokazila:— izpolnjen obrazec „Poenostavljena bilanca stanja“ in „Poenostavljen izkaz poslovnega izida“ za zadnja 3 leta (izpolniti je treba Prilogo 3),— kopijo izkaza poslovnega izida in bilance stanja za zadnja 3 leta, za katera so bili zaključeni računi,— če to ni mogoče, ustrezna potrdila bank,— če je primerno, dokazilo o škodnem zavarovanju strokovnega tveganja.Če ponudnik iz izjemnih razlogov, ki jih naročnik smatra za upravičene, ne more predložiti katerega izmed zgornjih dokumentov, lahko svojo poslovno in finančno sposobnost dokaže s katerimi koli drugimi dokumenti, za katere naročnik meni, da so primerni. V vsakem primeru pa je treba v ponudbi naročnika vsaj obvestiti o izjemnih razlogih in utemeljitvah. Komisija si pridržuje pravico, da zahteva kateri koli drug dokument, na podlagi katerega je mogoče preveriti ponudnikovo poslovno in finančno sposobnost.
glej zgoraj.
strokovna in tehnična sposobnost ponudnika bo ocenjena na podlagi organizacijske sheme, ki pojasnjuje naloge vseh posameznikov, ki jih je predlagal ponudnik. Ponudnik bo dokazal, da ima potrebne sposobnosti na spodaj opisanih glavnih področjih, da bi izpolnil zgoraj navedene cilje.Ekipa mora izpolnjevati najmanj naslednja merila:— vsaj 1 član ekipe ima najmanj 5 let dokazanih izkušenj z delom s civilno družbo, aktivno na področju integracije Romov,— vsaj 6 članov ekipe je namenskih strokovnjakov s skupnimi relevantnimi izkušnjami s področij izobraževanja, zaposlovanja, zdravja, bivanja, protidiskriminacije/rasnega sovraštva do Romov. Za te strokovnjake se zahtevajo specifične izkušnje s politikami za podpiranje integracije Romov ali marginaliziranih skupnosti in zelo dobro poznavanje lokalnega konteksta držav z največjimi romskimi skupnostmi in/ali najbolj perečimi izzivi,— vsaj 1 član ekipe mora imeti relevantne in dokazane izkušnje z usklajevanjem mrež NVO ter s podpiranjem vzajemnega učenja in sodelovanja,— vsaj 1 član ekipe mora imeti ustrezne izkušnje na področju priprave poročil za vseevropsko občinstvo.Oseba, določena za usklajevalca/vodjo projekta v okviru naročila, mora imeti:— dokazano sposobnost izvajanja usklajevalnih in upravnih nalog za organiziranje in upravljanje naročil in projektov na evropski ravni.Merila za izbor, ki jih morajo skupaj izpolnjevati člani ekipe, so naslednja:(a) dokazana sposobnost za izvajanje usklajevalnih in upravnih nalog za organiziranje in upravljanje naročil in projektov na evropski ravni;(b) dokazana sposobnost vzpostavitve ustrezne organizacijske strukture za izvedbo vseh nalog, vključno z vsemi logističnimi nalogami;(c) sposobnost zagotovitve potrebnega strokovnega znanja in izkušenj za delo z NVO v vsej EU, pri čemer imajo prednost države z največjimi romskimi skupnostmi in/ali najbolj perečimi izzivi;(d) zelo dobro znanje angleščine in nacionalnih jezikov vsaj tistih držav, v katerih so največje romske skupnosti in/ali najbolj pereči izzivi, za lažje sporazumevanje s Komisijo in sporazumevanje na nacionalni ravni;(e) dobre sposobnosti načrtovanja in organiziranja ter sposobnost omogočanja sestankov.Če v ponudbi sodeluje več ponudnikov storitev/podizvajalcev, morajo biti skupno strokovno in tehnično sposobni za izvajanje nalog, ki jim bodo dodeljene.Dokazila:za izpolnitev zgornjih meril je treba zagotoviti naslednja dokazila:1. ponudniki morajo svoji ponudbi priložiti podroben življenjepis vsakega člana ekipe/strokovnjaka, ki bo zadolžen za opravljanje dela, vključno z njegovo ali njeno izobrazbo, spričevali in diplomami, poklicnimi izkušnjami, raziskovalnim delom, objavami in jezikovnimi sposobnostmi. Življenjepise je treba po možnosti predložiti v skladu s priporočilom Komisije z dne 11.3.2002 o skupnem evropskem formatu življenjepisov, UL L 79, 22.3.2002, str. 66;2. delež naročila, ki ga ponudnik storitev namerava oddati podizvajalcem.
glej zgoraj.
Prelomne točke
10/07/2015 00:00
02/09/2015 23:59
09/09/2015 12:00
11/09/2015 00:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2015/S 131-239895
Obvestilo o javnem naročilu
10/07/2015 00:00