Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Znanstvena analiza in svetovanje o enakosti spolov v EU
Naročnik:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Datum objave v TED:
22/08/2015
Rok za prejem ponudb:
03/11/2015
Status:
Zaprto
Informacije
JUST/2015/RGEN/PR/EQUA/0088.
Znanstvena analiza in svetovanje o enakosti spolov v EU
Splošni cilj naročila je prispevati k izboljšanju analize in razvoja politik s področja enakosti spolov na evropski ravni, in sicer z zagotavljanjem zanesljive, neodvisne in dosledne znanstvene podpore in svetovanja za Evropsko komisijo. Okrepilo bo zbirko znanja Komisije, vključno z njenim znanjem, specifičnim za posamezne države, za podpiranje priprave političnih pobud in za podpiranje političnega sodelovanja na evropski ravni.Natančneje, znanstvena podpora in svetovanje bosta obsegala naslednje teme:— enakost spolov na trgu dela, vključno z razlikami med spoloma pri plačah, delovnem času in zaposlitvi,— ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem,— revščina, socialna vključenost in socialna zaščita, vključno s pokojninskimi sistemi, z vidika spola,— enakost spolov pri odločanju,— nasilje zaradi spola, vključno z nasiljem v družini, spolnim nasiljem, spletnim nasiljem in nadlegovanjem, spolnim nasiljem in škodljivimi praksami ter nasiljem „iz časti“,— enakost spolov v in med izobraževanjem in usposabljanjem,— horizontalna vprašanja, kot so vključevanje načela enakosti spolov, finančna sredstva za politiko enakosti spolov, spolni stereotipi ali vloga moških v enakosti spolov,— statistika o enakosti spolov in nasilju zaradi spola.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Javno naročilo
Se ne uporablja
Pogoji sodelovanja
Glej razpisne specifikacije.
Ponudniki morajo za dokazovanje svoje finančne in poslovne sposobnosti (tj. v primeru skupne ponudbe skupne sposobnosti vseh članov konzorcija in imenovanih podizvajalcev) prikazati, da njihov skupni letni promet presega 300 000 EUR (povprečje za pretekla 3 leta).Predložiti je treba naslednja dokazila:— izpolnjen obrazec „Poenostavljena bilanca stanja“ in „Poenostavljen izkaz poslovnega izida“ za zadnja 3 leta,— kopijo izkaza poslovnega izida in bilance stanja za zadnja 3 leta, za katera so bili zaključeni računi,— če to ni mogoče, ustrezna potrdila bank,— če je primerno, dokazilo o škodnem zavarovanju poklicnega tveganja.Če ponudnik iz izjemnih razlogov, ki jih naročnik smatra za upravičene, ne more predložiti katerega izmed zgornjih dokumentov, lahko svojo poslovno in finančno sposobnost dokaže s katerimi koli drugimi dokumenti, za katere naročnik meni, da so primerni. V vsakem primeru pa je treba v ponudbi naročnika vsaj obvestiti o izjemnih razlogih in utemeljitvah. Komisija si pridržuje pravico, da zahteva kateri koli drug dokument, na podlagi katerega je mogoče preveriti ponudnikovo poslovno in finančno sposobnost.
Glej zgoraj.
A. Merila v zvezi s ponudniki:Ponudnik mora izpolnjevati naslednja merila:Vsi posamezni člani ekipe, ki so odgovorni za izvedbo del, ki niso uradniške ali upravne naloge, morajo imeti:(a) bogate izkušnje na področjih analize in vrednotenja politik ter vsaj 4 leta dokazanih izkušenj na področju enakosti spolov na nacionalni in evropski ravni;(b) dobro znanje angleščine, tako ustno kot pisno.Merila za izbor, ki jih morajo skupaj izpolnjevati člani ekipe, so naslednja:(a) skupno dokazano strokovno znanje in jezikovne sposobnosti za kritje vseh držav članic EU;(b) dokazano strokovno znanje, znanstvena spoznanja in vsaj 5 let akademskih izkušenj na naslednjih področjih:— vprašanja trga dela, vključno z udeleženostjo žensk na trgu dela, razlikami v plačah med spoloma, usklajevanjem poklicnega, zasebnega in družinskega življenja,— socialna zaščita/socialna vključenost,— nasilje zaradi spola, vključno s pravnim strokovnim znanjem, strokovnim znanjem s področja medicine/psihologije in strokovnim znanjem o statistiki nasilja, kar obsega tudi različne oblike nasilja, vključno z nasiljem v družini, spolnim nasiljem, spletnim nasiljem in nadlegovanjem, spolnim nasiljem in škodljivimi praksami ter nasiljem „iz časti“,— uravnotežena zastopanost spolov pri odločanju, kar obsega različna področja (ekonomsko odločanje, politično odločanje ipd.),— spol in izobraževanje,— statistika in ekonometrija;(c) zelo dobro znanje angleščine za lažje komuniciranje s Komisijo;(d) dobre sposobnosti načrtovanja in organizacije ter sposobnost izvajanja sestankov;(e) dokazana sposobnost za vzpostavitev ustrezne organizacijske strukture za izvajanje vseh zahtevanih nalog, vključno z dokazano sposobnostjo za vodenje upravnih, logističnih in finančnih zadev. Komisija bo to merilo med drugim ocenila na podlagi seznama predhodnih podobnih dejavnosti ponudnika;(f) dokazana sposobnost za aktiviranje zadostnega števila strokovnjakov in sposobnost opiranja na zadostne tematske kompetence in jezikovne sposobnosti, in sicer za enostaven dostop in zbiranje potrebnih informacij za izvajanje zahtevanih nalog. Komisija bo to merilo ocenila na podlagi seznama življenjepisov in opisa dejavnosti ponudnika ter števila ustreznih organov, ustanov, struktur itd., na katere se lahko opira, in omrežja, ki ga lahko morebiti aktivira;(g) dokazana sposobnost za dostopanje do storitev drugih strokovnjakov in usposobljenih akterjev, kot je urednik z ustrezno izobrazbo, znanjem angleškega jezika na ravni naravnega govorca, kakor je potrjeno z življenjepisom.B. Dokazila:Za izpolnitev zgornjih meril je treba zagotoviti naslednja dokazila:1. ponudniki morajo svoji ponudbi priložiti podroben življenjepis vsakega člana ekipe/strokovnjaka, ki bo zadolžen za opravljanje dela, vključno z njegovo ali njeno izobrazbo, spričevali in diplomami, strokovnimi izkušnjami, raziskovalnim delom, objavami in jezikovnimi sposobnostmi. Življenjepise je treba po možnosti predložiti v skladu s Priporočilom Komisije z dne 11.3.2002 o skupnem evropskem formatu življenjepisov, UL L 79, 22.3.2002, str. 66;2. seznam glavnih storitev iste vrste, izvedenih v preteklih 5 letih, z zneski, datumi in javnimi ali zasebnimi prejemniki zagotovljenih storitev, skupaj s potrdili, izdanimi ali potrjenimi s strani javnega organa ali zasebne stranke, ali, v primeru, ko to ni mogoče, izjava izvajalca storitev, da so bile le-te opravljene;3. delež naročila, ki ga ponudnik storitev namerava oddati podizvajalcem. Podizvajalci morajo predložiti pismo o nameri, v katerem navedejo svojo pripravljenost za zagotavljanje storitve, ki je predvidena v ponudbi in je v skladu s temi razpisnimi specifikacijami.
Glej zgoraj.
Prelomne točke
22/08/2015 00:00
27/10/2015 23:59
03/11/2015 12:00
06/11/2015 10:30
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2015/S 162-295671 Obvestilo o javnem naročilu 22/08/2015 00:00