Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Experttjänster avseende utveckling av humankapital
Upphandlande myndighet:
European Training Foundation (ETF)
Publiceringsdatum i TED:
04/03/2022
Sista anbudsdag:
01/04/2022
Status:
Stängd
Information
22ETF03
Experttjänster avseende utveckling av humankapital
Målet för denna upphandling är att tillhandahålla konsulttjänster till stöd för ETF:s expertis inom området utveckling av humankapital. Upphandlingen består av 4 oberoende delar för att göra det möjligt för ekonomiska aktörer som är specialiserade på dessa områden att på begäran tillhandahålla tjänster av hög kvalitet i rätt tid: • Del 1 – Tillhandahållande av expertis, • del 2 – forskning och undersökningar, • del 3 – statistiktjänster, • del 4 – analys av stordata.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
En eller flera delar
4
Ramavtal
11,300,000.00 EUR
80400000
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
04/03/2022 00:00
01/04/2022 15:00
04/04/2022 15:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Tillhandahållande av expertis
Målet för tjänsten för tillhandahållande av expertis är att identifiera experter som kommer att anlitas för specifika bidrag till stöd för utveckling och genomförande av ETF:s verksamhet inom området utveckling av humankapital. Varje uppdrag är utformat i detalj av ETF där en eller flera experter anlitas för att utföra specifika uppgifter. Uppdragen kan variera avsevärt vad gäller löptid från några dagar till en period på månader, och kan vara skrivbordsbaserade eller utföras i ETF:s partnerland eller andra länder, och kan komma att genomföras på tematisk, landsmässig, regional eller regionöverskridande nivå och kan kräva landsspecifik erfarenhet eller kunskap. Utvalda experter kommer antingen att arbeta självständigt eller inom en arbetsgrupp inom ETF och/eller med andra externa experter och deras arbete kan vara en del av ett större projekt som innehåller annan verksamhet med deltagande av olika intressenter.
Del 2
Forskning och undersökningar
Målet för delen för forskningen och undersökningarna är att stödja ETF:s arbete med tillförlitlig kunskap, bevis, analys och relevant information inom specifika områden inom området utveckling av humankapital enligt förteckningen inom verksamhetsområdena. Uppdragen kommer att relatera till relevanta politiska sammanhang och praktiska områden och kan komma att kräva landsspecifik erfarenhet eller kunskap för att stödja utformningen och genomförandet av EU:s politiska agenda och EU-program inom området utveckling av humankapital. Forskningen och undersökningarna kommer normalt syfta till att: • Tillhandahålla djupgående jämförande analys och bedömning av politiska frågor och reformer med anknytning till EU:s agenda som kan informera beslutsfattare på internationell, regional och nationell nivå, • tillhandahålla underlag för politisk vägledning för att stödja länders ansträngning för att utveckla effektivare, mer inkluderande och mer rättvisa system och strategier i linje med målen för hållbar utveckling, • identifiera nya utvecklingstendenser och tendenser i undervisnings- och utbildningssystemen i Europa och i ETF:s partnerländer och som kan inbegripa utbildning och kompetensutveckling för forskare, • använda jämförande internationella data och sekundär analys av innovativ politik för att underlätta deras överförbarhet och skalbarhet, • stödja stiftelsen i dess ansträngningar att analysera och bedöma nationella och internationella trender, • förbättra ETF:s kapacitet att identifiera viktiga utmaningar och politiska alternativ, • främja internationellt, tvärvetenskapligt och sektorsövergripande samarbete för att identifiera, dokumentera och genomföra metoder, • tillhandahålla analys som fördjupar förståelsen av politik och praxis i partnerländerna som underlag för ytterligare samarbetsinsatser, • stödja stiftelsen i genomförandet av relevanta program, genom att använda undersökningar och andra forskningsinstrument för att samla in återkoppling från berörda parter och användare av programmen, identifiera viktiga resultat och politiska lärdomar, • ge information till de processer för ömsesidigt lärande som involverar nationella beslutsfattare och som underlättas av ETF. Uppdrag inom ramen för ramavtalet kommer huvudsakligen att inriktas på ETF:s partnerländer men kan även inbegripa EU:s medlemsstater och andra länder.
Del 3
Statistiktjänster
Målet med delen för statistiktjänster är att identifiera en ekonomisk aktör som kan tillhandahålla statistiktjänster för utformning, stöd och samordnat genomförande av evidensbaserad analys, inbegripet tillhandahållande av statistiska data och nyckelindikatorer. De huvudsakliga uppgifter som planeras är följande: • Årlig datainsamling och sammanställning av kvantitativa och kvalitativa bevis för stiftelsens övervakningsram, • nationell datainsamling av separerad data från nationella administrativa källor, genom relevanta länders intressenter och med beaktande av data och rättsliga begränsningar (t.ex. datatillgänglighet, data- och databasåtkomst), • dataorganisation och -input i olika verktyg och databaser och presentation i lämpliga format, dvs. digitalt eller som rapporter, • datarensning, relevans, harmonisering och konsistenskontroll av data, indikatorer och tillvägagångssätt, • rekommendationer, råd och utbildning på olika plattformar och databaser för förbättrad datahantering, • visualisering av data från statistikarbete (tabeller, diagram, histogram, kartor etc.), • kontakter och kommunikation med ETF:s experter. Den vinnande ekonomiska aktören kommer att hantera datainsamling och statistisk analys med officiella statistiska data och indikatorer på nationell, europeisk och internationell nivå inom området utveckling av humankapital. I synnerhet är utbildning och arbetsmarknad samt förmågan att hantera komplexa datamängder med hjälp av specialiserade statistikverktyg (t.ex. SPSS, STATA, Python eller liknande), den expertis som krävs. Varje uppdrag är utformat i detalj av ETF och kan variera i längd från några dagar till en period på upp till högst tolv på varandra följande månader. Uppdragen kommer huvudsakligen att vara skrivbordsbaserade men kan komma att kräva resor i ETF:s partnerländer. Experter kommer antingen att arbeta självständigt eller inom en arbetsgrupp och/eller med ETF:s personal eller andra externa experter, och deras arbete kan vara ett fristående projekt eller en del av ett större projekt som innehåller andra verksamheter med deltagande av olika intressenter.
Del 4
Analys av stordata
Målet för delen för analys av stordata är att upphandla en ekonomisk aktör som är specialiserad inom området analys av stordata med anknytning till arbetsmarknads-/kompetensinformation, som kommer att anlitas för att tillhandahålla tjänster till stöd för ETF:s arbete inom detta område. De tjänster som ska tillhandahållas kommer i synnerhet att avse följande: Block 1: Teknisk utveckling, underhåll, datainsamling, bearbetning, klassificering, leverans, visualisering: • Utvidgning av OJV-baserade datasystem till nya länder, på grundval av de erfarenheter, den teknik och de lärdomar som dragits av pilotetappen ovan, med stöd av ett system för verktyg för kvalitetskontroll och rapportering. • Ytterligare konsolidering, kvalitetsförbättring och underhåll av de befintliga OJV-baserade datasystemen, på grundval av gjorda erfarenheter och systemöversyn. • Utformning, utveckling och användning av ett förbättrat verktyg/plattform för leverans/visualisering av data som tillgodoser behoven hos olika målinriktade användare, t.ex. a) analytiker och forskare och b) bredare allmänhet (de som utbildar sig, arbetsgivare, utbildningsanordnare, institutioner inom den offentliga och den privata sektorn). Block 2: Analys, tolkning, innovativa metoder, kapacitetsutveckling: • Utformning och genomförande av lämplig(a) strategi(er) och verktyg för analys av olika aspekter av utbudssidan, t.ex. uppgifter om antalet färdigheter och kvalifikationer i den arbetsför åldern/den aktiva/sysselsatta befolkningen; kunskaper, färdigheter och kompetenser som definieras i utbildningsutbudet (analys av läroplaner, program, kvalifikationer – alla nivåer och sektorer). • Jämförande analys av uppgifter på tillgångs- och efterfrågesidan om färdigheter och kompetens – per sektor, yrke, region, land; informationspaneler, visualisering av resultat. • Analys av särskilda teman på grundval av stiftelsens befintliga databaser, t.ex. om tendenser och egenskaper hos distansarbete, gröna jobb och färdigheter, nya tekniska och övergripande färdigheter, digitala färdigheter, informationspaneler, visualisering av resultat. • Analysrapporter och sammanfattningar om särskilda teman med anknytning till AI-tillämpningar och datavetenskap på området arbetsmarknadsinformation, utmaningar, nya perspektiv och möjligheter. • Bidrag till ETF:s reflektion och tekniska utveckling med anknytning till användning av resultat/data från projektet stordata för arbetsmarknadsinformation för andra relevanta ETF-projekt och ETF-analys. • Bidrag till ETF:s reflektion för förnyelse av datasystemet OJV och innovativa analytiska tillvägagångssätt baserade på en kombination av olika datakällor och metoder. • Deltagande i och bidrag till ETF:s evenemang för spridning och kapacitetsutveckling, nätverk med anknytning till de tematiska områdena stordata för arbetsmarknadsinformation.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2022/S 045-113058
Meddelande om upphandling
04/03/2022 00:00