Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillhandahållande av lagerförvaltning, kontinuerlig inventering, flyttjänster oc...
Upphandlande myndighet:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Publiceringsdatum i TED:
15/04/2022
Sista anbudsdag:
16/05/2022
Status:
Stängd
Information
AO/009/21
Tillhandahållande av lagerförvaltning, kontinuerlig inventering, flyttjänster och allmänna inventeringstjänster för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)
Denna anbudsinfordran omfattar tjänster avseende lagerförvaltning, kontinuerlig inventering, flytt och allmän inventering som ska utföras, huvudsakligen i de byggnader som nyttjas av EUIPO i Alicante och dess campus. EUIPO kan också i undantagsfall komma att begära flyttjänster till/från någon annan plats i världen. Förutom vid kontoren i Bryssel och Luxemburg har EUIPO för närvarande personal som arbetar med utveckling av samarbetsprojekt i Argentina, Kamerun, Zimbabwe, Thailand och Kina. Två delar har fastställts i upphandlingsförfarandet och anbudsgivare kan lämna anbud för 1 eller båda delarna. — Del 1: Tjänst avseende lagerförvaltning, kontinuerlig inventering och flyttning. — Del 2: Tjänst avseende allmän inventering. De uppgifter som ingår i varje del beskrivs i bilaga II.1) – Arbetsmetod för varje del.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
2
Ramavtal
1,366,000.00 EUR
79991000
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
15/04/2022 00:00
16/05/2022 13:00
18/05/2022 11:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Tjänst avseende lagerförvaltning, kontinuerlig inventering och flyttning
Del 1: Tjänst avseende lagerförvaltning, kontinuerlig inventering och flyttning. Denna del omfattar tillhandahållande av följande tjänster: 1. Dagliga arbetsuppgifter: 1. Fysiskt mottagande av varor och föremål som förvärvats av EUIPO. 2. Administrativt mottagande av varor och föremål som förvärvats av EUIPO. 3. Fysiskt mottagande av varor och föremål som inte förvärvats av EUIPO. 4. Märkning av inventerade föremål. 5. Tillhandahållande av material: Lagring eller direkt leverans. 6. Förvaltning av EUIPO:s lager. Omorganisering av densamma. Organisering av artikeldistribution. 7. Lagerstyrning. 8. Ommärkning av inventerade artiklar. 9. Förberedelse och organisering av material för leverans. 10. Leverans av inventerade/icke inventerade artiklar från EUIPO:s lager till slutdestinationen inom byggnaderna (UT). 11. Förflyttning mellan olika platser inom byggnaderna (UT) av inventerade/icke inventerade föremål. 12. Montering, installation, anslutning och ergonomi avseende den utrustning som krävs för en arbetsstation vid EUIPO. 13. Förflyttning av föremål från EUIPO hem till personal som arbetar på distans. 14. (*) Montering, installation, anslutning och ergonomisk inställning av utrustning som behövs för en arbetsstation för personal som systematiskt arbetar på distans. 15. Återtag av föremål som redan används vid EUIPO och som behöver förvaras igen, inbegripet transport från distansarbetande personalens hem. 16. Avläsning på plats för uppdatering av UT/lager av föremål som inventerats vid leveranser, förflyttning och returnering (IT-system för IWMS). 17. Registrering och uppdatering av UT för de föremål som levereras inom och utanför byggnaderna (IT-system för SAP/IWMS). 18. Spårning, kontinuerlig kontroll och uppdatering av UT för de föremål som levereras inom byggnaderna (IT-system SAP/IWMS). 19. Hantering, behandling och avslutande av arbetsorder (it-system för e-biljetter/iWMS). 20. Upprättande av förteckningar över material där sekretessen upphävts. 21. Hantering av utgående material. 22. Andra uppgifter till stöd för EUIPO:s eller dess uppdragstagares personal. 23. Halvårsinventering av lagren. (*) Startdatumet för dessa uppgifter kommer att bekräftas av EUIPO när kontraktet inleds. 2. Exceptionella arbetsuppgifter: 24. Överföring av föremål mellan UT för stora flyttningar (>10 flyttningar per dag). Detta inbegriper upphämtning, lastning, transport, lossning och installation/anslutning. 25. Masstransport av varor från EUIPO hem till personal som arbetar på distans (> 6 överföringar/dag). 26. Särskilda förflyttningar till/från vilken plats som helst i världen. 27. Stöd till tjänsten för dagliga arbetsuppgifter.
Del 2
Tjänst avseende allmän inventering
EUIPO ska, som en del av sina finansiella skyldigheter avseende förvaltningen av sina fasta tillgångar, utföra en fysisk inventering av sin IT-utrustning och sina möbler (FM). Under giltighetsperioden för det ramavtal som är föremål för detta upphandlingsförfarande planeras en allmän fysisk inventeringsövning anordnas varje år av EUIPO:s inventerade IT- och FM-material som finns på alla kontor vid dess huvudkontor i Alicante, samt en fjärrverifiering av EUIPO:s inventerade föremål som används på flera platser och som inte kan dokumenteras fysiskt på plats med hjälp av mobila enheter, utan måste verifieras på distans. Detta är fallet när det gäller de hyrda byggnaderna och de anställdas bostäder. EUIPO kan även komma att begära en fullständig ommärkning av alla föremål (FM och/eller IT). I detta fall kommer EUIPO att fastställa det år då den anser det nödvändigt att slutföra denna uppgift. I princip planeras detta under första året.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2022/S 087-234652
Rättelse
04/05/2022 00:00
2022/S 075-197211
Meddelande om upphandling
15/04/2022 00:00