Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Verktyg och resurser för FSE:s automatiska översättning – SMART 2015/1091
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Publiceringsdatum i TED:
30/03/2016
Sista anbudsdag:
23/05/2016
Status:
Stängd
Information
SMART 2015/1091
Verktyg och resurser för FSE:s automatiska översättning – SMART 2015/1091
Genom denna anbudsinfordran genomförs FSE:s arbetsprogram för 2015 vad gäller uppbyggnadsdelen för den automatiska översättningen. Anbudsinfordran består av 3 delar med följande mål: — Inköp av maskinöversättningssystem (Machine Translation systems – MT systems) samt nödvändiga bearbetningsmoduler och tillhörande tjänster för FSE:s automatiska översättning (del 1). — Fördjupning och utvidgning av samordningen och insamlingsarbetet avseende språkresurserna, inbegripet relaterade rättsliga och tekniska arbeten (uppbyggnad av språkresursbanken och tillhandahållande av en helpdesk för immaterialrättigheter [Intellectual Property Rights – IPR] avseende support och godkännande) (del 2). — Införskaffande av ytterligare språkresurser och tillhörande förfinings-/bearbetningstjänster (del 3).
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
30/03/2016 00:00
23/05/2016 16:00
07/06/2016 14:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Stöd till införskaffande av MT-system samt nödvändiga bearbetningsmoduler och tillhörande tjänster för FSE:s automatiska översättning
Målet på kort sikt för åtgärderna inom ramen för denna del är att ge stöd till införskaffandet av MT-system samt nödvändiga bearbetningsmoduler och tillhörande tjänster för att bygga upp FSE:s plattform för automatisk översättning. De verksamheter som uppdragstagaren ska utföra ska bistå Europeiska kommissionen (European Commission – EC) vid val av de verktyg och tjänster som kommissionen ska köpa in för användning vid uppbyggnadsdelen av FSE:s automatiska översättning. De åtgärder som krävs i denna del består inte av inköp (förutom införskaffande av licenser för användning vid utvärdering) av MT-system och bearbetningsmoduler utan av utvärdering av dessa i verkliga situationer och dokumentering av utvärderingens resultat. De system som ska utvärderas inbegriper verktyg/tjänster såsom MT-motorer/MT-tjänster för specifika språkpar och/eller språkliga områden, verktyg/tjänster för förbehandling av data (terminologiutdrag, korpusrengöring, anpassning, avidentifiering för datauppsättningarna av språkresurser etc.), verktyg/tjänster för bedömning av språkresursernas anknytning/relevans till det berörda området, verktyg/tjänster för bedömning av kvaliteten på MT-produktionen, för efterbehandling av MT-produktionen eller för val av den bästa MT-motorn avseende en viss översättningsbegäran osv.
Del 2
Fördjupning och utvidgning av samordningen och insamlingsarbetet avseende språkresurserna, inbegripet relaterade rättsliga och tekniska arbeten
Det övergripande syftet med åtgärderna i del 2 är att förvalta, underhålla och samordna relevanta språkresurser på alla officiella språk i EU och FSE-associerade länder i syfte att förbättra kvaliteten, täckningen och prestandan hos system och lösningar för automatisk översättning inom ramen för FSE:s nuvarande och framtida digitala tjänster. Vidare ska också information spridas och införskaffande och fortsatt fastställande och insamling ska främjas, med avseende på språkresurser. De särskilda målen omfattar följande: — Upprättande och drift av en språkresursbank för förvaring av de språkresurser som behövs för att träna, anpassa och stödja MT-systemen i FSE:s plattform för automatisk översättning. — Upprättande och drift av en helpdesk för immaterialrättigheter med avseende på support och godkännande för språkresurser, integrerad med förvaltningen av språkresursbanken. — Komplettering och fortsatt samordning av de språkresursverksamheter som genomförs inom ramen för tjänstekontraktet avseende europeisk samordning av språkresurser (European language resource coordination – ELRC) (SMART 2014/1074), som löper från april 2015 till april 2017. För bakgrundsinformation – uppgifterna inom ramen för ELRC-tjänstekontraktet är följande: — Förbättring av tillgängligheten och förenkling av åtkomsten till språkresurserna, särskilt de som innehas/framställs av den offentliga sektorn på alla myndighetsnivåer (nationell, regional och lokal nivå) i EU:s medlemsstater och FSE-associerade länder. — Fungera som ett observatorium för språkresurser i EU:s medlemsstater och FSE-associerade länder, som fastställer, katalogiserar och dokumenterar språkresurser som kan användas för automatisk översättning, särskilt parallella textkorpusar. — Nå ut till och öka medvetenheten bland offentliga förvaltningar och andra intressenter (exempelvis relevanta icke-statliga organisationer [Non-Governmental Organisations – NGOs]) om värdet av språkresurser, särskilt parallella korpusar, och uppmuntra dem att göra dessa tillgängliga för FSE:s plattform för automatisk översättning. — Klargöra rättsliga frågor och kommersiella frågor med anknytning till språkresurser (situationen avseende immateriella rättigheter, sekretessklassificering och användningsvillkor för språkresurser).
Del 3
Införskaffande av ytterligare språkresurser och tillhörande förfinings-/bearbetningstjänster
Den övergripande uppgiften för denna del är att genomföra införskaffandet av ytterligare språkresurser och tillhörande förfinings-/bearbetningstjänster (t.ex. avidentifiering) och deras bidrag till språkresursbanken i FSE:s plattform för automatisk översättning. Målet på kort sikt är att uppnå högkvalitativa IPR-godkända språkresurser (parallella korpusar) i alla FSE-språk inom de ämnesområden som är relevanta för FSE:s infrastruktur för digitala tjänster (Digital Service Infrastructures – DSIs). Det långsiktiga målet är att bidra till och komplettera insamlingen av språkresurser i medlemsstaterna (samordnas inom ramen för del 2), i syfte att uppnå en godtagbar kvalitet på den automatiska översättningen inom viktiga områden för FSE:s DSIs, där funktioner behövs på flera språk.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 062-106287
Meddelande om upphandling
30/03/2016 00:00