Uppgifter om anbudsinfordringar

Attention : l'Annexe 3 - Formulaire 6 a été modifiée et un nouveau document a été publié en remplacement. Le délai de soumission des offres est prolongé en conséquence jusqu'au 12/09/2022, 16:00. Merci.
Rubrik:
Kontroller av tekniska och elektriska installationer
Upphandlande myndighet:
European Court of Auditors (ECA)
Publiceringsdatum i TED:
13/06/2022
Sista anbudsdag:
12/09/2022
Status:
Stängd
Information
AO 797
Kontroller av tekniska och elektriska installationer
Tjänsterna som ska utföras inom ramen för detta kontrakt innebär kontroll av de tekniska och elektriska installationerna i Europeiska revisionsrättens byggnader, vilka finns angivna i bilaga A i förfrågningsunderlaget.Kontrollen av de tekniska och elektriska installationerna är uppdelad i två program:a) grupp I – periodisk kontroll av tekniska och elektriska installationerb) grupp II – punktvisa kontroller av tekniska och elektriska installationer, utöver de periodiska kontrollerna, efter en särskild begäran från revisionsrätten.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Lägsta pris
71600000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
71630000
71700000
Villkor för deltagande
Uppdragstagaren ska bevisa att denne har den juridiska kapaciteten för att genomföra kontraktet och den rättsliga kapaciteten att genomföra den yrkesverksamhet som krävs för arbetet i denna anbudsinfordran. Kraven avseende rättslig kompetens är följande:— Anbudsgivarna ska vara inskrivna i yrkes- eller handelsregister enligt de villkor som fastställts i lagstiftningen i anbudsgivarens etableringsland.
På grund av beställningarnas värde och tjänsternas beräknade omfattning måste anbudsgivarna uppfylla följande kriterier för att bevisa att de innehar nödvändig ekonomisk och finansiell kapacitet för att genomföra respektive kontrakt i enlighet med kontraktsvillkoren. Kraven på ekonomisk och finansiell kapacitet är följande:— En kopia av försäkringsbreven som täcker yrkesriskerna relaterade till den typ av tjänster som denna upphandling omfattar. Anbudsgivaren måste kunna lämna bevis på innehav av försäkring(ar) som täcker eventuella skador, som dennes personal, gemensamma avtalsparter och/eller underleverantörer har orsakat på byggnaden, installationerna och/eller på personalen vid domstolen under hela löptiden för tjänsterna.Om anbudsgivaren av någon exceptionell anledning, som Revisionsrätten anser giltig, inte kan tillhandahålla de erfordrade referenserna, tillåts denne att styrka sin finansiella kompetens på annat sätt, som revisionsrätten anser vara lämpligt.
Anbudsgivarna måste uppfylla följande urvalskriterier för att bevisa att de innehar nödvändig teknisk och professionell kompetens för att utföra kontraktet i enlighet med kontraktsbestämmelserna, med avseende på värdet och tjänsternas beräknade omfattning.Kraven med avseende på teknisk och yrkesmässig kompetens är följande:— Uppdragstagaren måste ha erhållit godkännande som kontrollorgan för de teknikområden som upphandlingen avser, auktoriserad i Storhertigdömet Luxemburg enligt ministerförordningen av den 6.5.1996 avseende ingripande av kontrollorgan inom ramen för befogenheter och ansvar för yrkesinspektionen (l’Inspection du travail et des mines ITM). För anbudsgivare som är registrerade i ett annat EU-land kan ett likvärdigt tillstånd utfärdat i det land, där anbudsgivaren är registrerad, lämnas under förfarandet för anbudsinfordran. I så fall ska anbudsgivaren vara auktoriserad av ITM senast den 1.1.2023 (datumet då kontraktet träder i kraft).— Ha erhållit tillstånd av ministeriet för miljön och hållbar utveckling, enligt lagen av den 21.4.1993 om godkännande av privata eller offentliga fysiska eller juridiska personer, förutom staten, för att utföra tekniska uppdrag om studier och verifiering inom miljö (område A, C). För anbudsgivare som är registrerade i ett annat EU-land kan ett motsvarande tillstånd som utfärdats i det land där anbudsgivaren är registrerad lämnas under anbudsinfordran. I detta fall ska anbudsgivaren vara auktoriserad av ministeriet för hållbar utveckling senast den 1.1.2023 (datumet då kontraktet träder i kraft).
Milstolpar
13/06/2022 00:00
12/09/2022 16:00
13/09/2022 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2022/S 174-488913
Rättelse
09/09/2022 00:00
2022/S 112-314134
Meddelande om upphandling
13/06/2022 00:00