Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Företagens sociala ansvar
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
11/05/2016
Sista anbudsdag:
20/06/2016
Status:
Stängd
Information
VP-1318.
Företagens sociala ansvar
De 3 delarna är uppdelade i 3 separata men kompletterande tjänsteområden för att tillhandahålla en helhetsstrategi avseende företagens sociala ansvar (corporate social responsibility – CSR) inom EIB-gruppen. Mätning och rapportering av EIB-gruppens CSR-verksamheter, för alla tjänster som rör drift och funktion, är ett oumbärligt verktyg för att EIB-gruppen ska kunna förvalta och utarbeta sina tillvägagångssätt, syften och mål avseende CSR. Detta ska göras för att uppfylla intressenters förväntningar vad gäller EIB-gruppens övergripande resultat inom området CSR.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
11/05/2016 00:00
20/06/2016 23:59
27/06/2016 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Rapportering om hållbarhet och tillhörande tjänster
Rapporteringen om hållbarhet – tillhandahåller en bred plattform för att påvisa de resultat som EIB-gruppens verksamheter uppnått avseende CSR, utifrån de väsentligaste aspekter som intressenter har fastställt genom en väsentlighetsbedömning. Det är viktigt att de mest väsentliga aspekterna av EIB-gruppen regelbundet granskas för att säkerställa att gruppen fortsätter att uppfylla intressenternas förväntningar och att den rapporterar på ett öppet sätt för att nå ut till en så bred grupp av intressenter som möjligt. Tillhörande tjänster – specifika uppdrag kan komma att beställas av CSR-avdelningen då och då under ramavtalets löptid, genom vilka CSR-avdelningen ska erhålla hjälp avseende stöd vid eller förbättring av de rapporteringsförfaranden som anges i avsnitt 4.1.2 i detta förfrågningsunderlag. Specifika uppdrag inom denna del kommer att tilldelas i enlighet med artikel 4 i standardramavtalet som finns i bilaga II till detta förfrågningsunderlag.
Del 2
Miljörapportering och tillhörande tjänster
Miljörapporteringen är inriktad på EIB-gruppens interna verksamhet och upphandling av tjänster som inbegriper aspekter som exempelvis energi, vattenanvändning, avfallshantering, resor (affärsresor och pendling), IT samt fastigheter. EIB-gruppen tillämpar för närvarande växthusgasprotokollen (greenhouse gases protocol – GHG protocol) för att räkna ut sin inventering av växthusgaser, vars resultat offentliggörs på internet i form av en årlig rapport avseende koldioxidavtryck. Tillhörande tjänster – specifika uppdrag kan komma att beställas av CSR-avdelningen då och då under ramavtalets löptid, genom vilka CSR-avdelningen ska erhålla hjälp avseende stöd vid eller förbättring av de rapporteringsförfaranden som anges i avsnitt 4.2.2 i detta förfrågningsunderlag. Specifika uppdrag inom denna del kommer att tilldelas i enlighet med artikel 4 i standardramavtalet som finns i bilaga II till detta förfrågningsunderlag. Anbudsgivare uppmanas att föreslå hur EIB-gruppens tillvägagångssätt för miljörapportering kan utvecklas i enlighet med internationella standarder och erkänd bästa praxis. Anbudsgivare hänvisas till avsnitt 8.3 i detta förfrågningsunderlag för tilldelningsetappen för denna del.
Del 3
Rådgivande tjänster
Rådgivnings-, konsult- och stödtjänster utgör en väsentlig del av CSR-avdelningens verksamhet som ska komplettera EIB-gruppens affärsverksamhet. Expertis, forskning, riktmärkning och undersökningar är nödvändiga för att göra det möjligt för EIB-gruppen att vara mer proaktiv i sin strategi för CSR och vidareutveckla sina tillvägagångssätt, sin politik och sina handlingsplaner för att införliva CSR i EIB-gruppens kultur. Bankens avsikt med valet av just denna strategi är följande: — Flexibilitet – tjänster kommer att säkras på en behovsbaserad grund, och levereras inom utsatta tidsramar, med minimala driftsomkostnader inom ett tydligt och öppet förfaranderamverk. — Tillförlitlighet – upprättande av ett långvarigt samarbete med en utvald grupp av tjänsteleverantörer kommer att säkerställa överensstämmelse och kontinuitet vad gäller tjänster, personal och förvaltning under hela löptiden för ramavtalet.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 090-159483
Meddelande om upphandling
11/05/2016 00:00