Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Multipelt ramavtal för upphandling av undersökningar och andra stödtjänster för ...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Publiceringsdatum i TED:
18/10/2012
Sista anbudsdag:
30/11/2012
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
ENTR/172/PP/2012/FC.
Multipelt ramavtal för upphandling av undersökningar och andra stödtjänster för konsekvensbedömningar och utvärderingar.
De specifika arbetsuppgifterna kommer att anges i begärandena om tjänster inom ramen för varje del med anledning av slutandet av specifika kontrakt. Vad gäller konsekvensbedömningsrelaterade tjänster kommer de specifika uppdragen, helt eller delvis, att omfatta de arbetsuppgifter som beskrivs i kommissionens riktlinjer för konsekvensbedömningar, dess bilagor och verksamhetsvägledning (i synnerhet verksamhetsvägledningen för konkurrensanalys). Ämnena kommer huvudsakligen knyta an till initiativ som påverkar EU-företag, industriella sektorer och den inre marknaden för varor. Se http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/commission_guidelines_en.htm http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/key_docs_en.htm http://ec.europa.eu/enterprise/policies/smart-regulation/impact-assessment/competitiveness-proofing/index_en.htm Vad gäller utvärderingar kommer de specifika uppdragen att omfatta olika typer av undersökningar för utvärdering av relevans, effektivitet, verkningsgrad, nytta och hållbarhet avseende EU:s verksamheter, inbegripet enskilda åtgärder, sektorspolitik* och EU-finansierade program. * Se kontroll av ändamålsenligheten i KOM(2010) 543 http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/key_docs_en.htm#_brArbetsuppgifterna kommer typiskt att avslutas i och med leveransen av en rapport som utarbetats i enlighet med de överenskomna tekniska specifikationerna i det specifika kontraktet. Arbetet kan även komma att gälla stöd till kommissionen avseende samråd med intressenter eller anordnande av workshoppar, konferenser och seminarier om ämnen som berör konsekvensbedömning och utvärdering. Arbetsuppgifterna för denna typ av tjänst kan inbegripa utarbetande av bakgrundshandlingar/diskussionsunderlag med presentationer och utbildning samt framtagande av sammanfattande rapporter om resultatet.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
18/10/2012 00:00
30/11/2012 23:59
30/11/2012 23:59
07/12/2012 00:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Bedömning av konsekvenser för industriprodukter och tjänstesektorer
Denna del avser huvudsakligen den potentiella inverkan som EU-åtgärder han komma att ha på ekonomisk verksamhet på sektoriell nivå eller helhetsnivå. Målet kommer specifikt att vara att analysera hur struktur, konkurrenskraft och tillväxtpotential för den berörda sektorn/de berörda sektorerna påverkas av EU-åtgärder. Detta kan inbegripa inverkan på innovation, med bedömning av faktorer såsom kostnaden för innovation, tillgänglig finansiering och marknadsfaktorer (osäkerhet avseende efterfrågan på nya varor och tjänster).
Del 2
Bedömning av konsekvenser för företag
Denna del avser huvudsakligen EU-initiativs konsekvenser för företag, dessas beteende och dessas reaktion på ändrade regler. Den kräver, bland annat, insamling av mikrodata från företagsundersökningar eller databaser på företagsnivå och, om nödvändigt, användning av teoretiska eller ekonometriska modeller. Den bidrar exempelvis till att bedöma förändringar av nivån på regleringskostnader eller av strukturen för incitament att skapa och utveckla företag. Resultaten ska fungera som bidrag till utformningen av politik för att främja entreprenörskap.
Del 3
Analys av fördelar och kostnader avseende EU:s näringslivspolitik
Denna del ska huvudsakligen användas för att bedöma fördelarna och kostnaderna avseende EU:s politik och initiativ rörande näringsliv. Den ska bland annat tillhandahålla kvalitativ och kvantitativ data i fall där prissättning är svår på grund av avsaknad av marknadspriser (t.ex. konsekvenser för hälsa och mänskligt liv eller miljön). Detta kan komma att kräva användning av metoder som baseras på angivna preferenser (t.ex. villkorad värdering) eller preferenser som framgår (t.ex. hedonisk prissättning). I enlighet med metoden för villkorad värdering kan ett värde, t.ex. en hälsokonsekvens, bedömas genom att fråga intressenter om vilken summa pengar de skulle kunna tänka sig att betala för att inte ådra sig en negativ hälsokonsekvens eller vilken summa pengar de skulle behöva få för att kompenseras för en negativ hälsokonsekvens. För att få värdefulla resultat måste sådana undersökningar genomföras enligt väldigt strikta villkor som anges i den relaterade litteraturen, och det måste även dessas statistiska analys.Enligt metoden för hedoniska priser kan värdet på t.ex. en hälsokonsekvens bedömas indirekt genom en relaterad marknad: Till exempel kan skillnaden i lön mellan riskabla och icke-riskabla arbeten ge en uppskattning av värdet av risken och på så vis av värdet av den potentiella hälsonedsättningen.
Del 4
Utvärdering av EU-program samt EU:s lagstiftning, politik och andra verksamheter
Denna del avser utvärderingstjänster som utförs under eller efter genomförandet av kommissionens verksamheter eller EU-politik inom GD Näringslivs område. Syftet är huvudsakligen att omfatta utvärdering av program, politik och lagstiftningsåtgärder. Uppgifterna inom ramen för del 4 kommer att avslutas i och med leverans av en utvärderingsrapport som utarbetats i enlighet med de villkor som tillhandahålls av avdelningen som tilldelar uppgiften, medan principerna om objektivitet, tillförlitlighet och evidensbaserad bedömning iakttas.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2012/S 201-329627
Meddelande om upphandling
18/10/2012 00:00