Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Stöd till genomförandet av EU:s timmerförordning.
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
05/06/2013
Sista anbudsdag:
24/07/2013
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
ENV.E.2/SER/2013/0027.
Stöd till genomförandet av EU:s timmerförordning.
Europeiska unionens politik för att bekämpa olaglig skogsavverkning och tillhörande handel fastställdes 2003 i och med handlingsplanen för skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog (Flegt). I denna föreslogs ett åtgärdspaket till stöd för internationella insatser för att ta itu med problemet. Genom att genomföra handlingsplanen har EU förhandlat fram frivilliga partnerskapsavtal med timmerproducerande länder (partnerländer), genom vilka en rättsligt bindande skyldighet ålades parterna om att genomföra ett licensieringssystem och att reglera handeln med det timmer och de trävaror som fastställts i avtalen.Med hänsyn till hur stort och brådskande problemet var var det nödvändigt att komplettera och förstärka handlingsplanen Flegt med ytterligare åtgärder. Av denna anledning antogs Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 20.10.2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden (EU:s timmerförordning) och trädde i kraft den 2.12.2010:http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htmFörordningen omfattar en lång rad trävaror som listas i dess bilaga med hjälp av nomenklaturen i EU:s tullkodex. Den blev tillämplig den 3.3.2013 för att ge EU:s operatörer, timmerproducenter och medlemsstater såväl som handelspartner tid att förbereda sig. Fram till juni 2012 antog kommissionen nödvändiga akter som inte är lagstiftningsakter: kommissionens delegerade förordning (EU) 363/2012 och kommissionens genomförandeförordning (EU) 607/2012. Kommissionen utarbetade under 2013, i nära samarbete med medlemsstaterna, ett vägledningsdokument om EU:s timmerförordning, där specifika aspekter av förordningen förtydligades.Trots att förordningarna är direkt bindande i hela EU behöver medlemsstaterna vidta vissa särskilda åtgärder och de är ansvariga för genomförandet och tillämpningen på daglig basis.Syftet med detta kontrakt är följande:1. Att tillhandahålla stöd till Europeiska kommissionen avseende bedömning av ansökningar för övervakningsorganisationer.2. Att tillhandahålla stöd till Europeiska kommissionen avseende övervakning av genomförandet och tillämpningen av EU:s timmerförordning, enligt beskrivningen ovan.3. Att tillhandahålla input till Europeiska kommissionen rörande punkt 1 och 2 ovan, vilken ska användas vid den granskning av förordningen som är planerad till 2015.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
05/06/2013 00:00
Ingen text
24/07/2013 16:00
07/08/2013 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2013/S 107-182396 Meddelande om upphandling 05/06/2013 00:00