Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillhandahållande av hanteringsutrustning och tillhörande tjänster
Upphandlande myndighet:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Publiceringsdatum i TED:
08/11/2017
Sista anbudsdag:
21/12/2017
Status:
Stängd
Information
OIB.02/PO/2017/054/779.
Tillhandahållande av hanteringsutrustning och tillhörande tjänster
Syftet är att upprätta ett kontrakt för — tillhandahållande, i form av ersättningsutrustning och ny utrustning, av hanteringsutrustning för att svara mot kommissionens och parlamentets behov i mycket olikartade arbetsmiljöer, i de byggnader som nyttjas av båda institutionerna i Brysselregionen med omnejd, Luxemburg och Strasbourg, — tjänster avseende transport, testning, idriftsättning och utbildning, — avlägsnande av använd hanteringsutrustning för återvinning, — kundservice under garantiperioden, — tjänster avseende förebyggande underhåll och reparationer på timbasis.
Varor
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Pris
Villkor för deltagande
— Anbudsgivaren ska i sitt anbud bifoga alla de handlingar och all den information som erfordras enligt punkt III.1, villkor för deltagande, i detta meddelande och som anges i bilaga I, checklista över handlingar som ska fyllas i och tillhandahållas, till förfrågningsunderlaget. — Anbudsgivaren ska i synnerhet bifoga en vederbörligen undertecknad och daterad försäkran på heder och samvete som styrker att denne inte befinner sig i någon av de situationer som skulle kunna leda till uteslutning från deltagande i ett kontrakt som tilldelas av Europeiska unionen. Försäkran på heder och samvete ska följa mallen som står att finna på följande webbplats, i dess helhet: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm Obs.: Den utvalda anbudsgivaren ska, för att inte uteslutas, tillhandahålla följande bevishandlingar till stöd för försäkran på heder och samvete före undertecknande av kontraktet. Obs.: Om en grupp tilldelas kontraktet ska gruppen tillhandahålla försäkran på heder och samvete tillsammans med de stödjande handlingarna och upplysningarna för varje enskild medlem.
— En kopia av boksluten (balans- och resultaträkningar) för de 3 senaste räkenskapsåren, av vilka den årliga vinsten före skatt framgår. Om anbudsgivaren av giltigt skäl inte har möjlighet att lämna dessa handlingar ska denne bifoga en uppgift om sin årliga vinst före skatt för de 3 senaste åren. Om bokslutet eller försäkran visar en genomsnittlig förlust för de 3 senaste åren ska anbudsgivaren tillhandahålla andra handlingar som bevis för sin finansiella och ekonomiska kapacitet, såsom lämplig garanti från en tredje part (t.ex. moderbolaget) eller intyg från revisorer, auktoriserade revisorer eller motsvarande. — Uppgift om specifik årsomsättning med anknytning till detta kontrakt under de 3 senaste räkenskapsåren.
För att kunna bli utvald ska anbudsgivaren lämna bevis på en genomsnittlig specifik årsomsättning för de 3 senaste räkenskapsåren på 200 000 EUR.
Anbudsgivaren ska ge 5 exempel på tillhandahållande av hanteringsutrustning under de 3 senaste åren.
För att bli utvald ska anbudsgivaren lämna bevis på ett lägsta värde av 5 000 EUR för varje leverans.
Milstolpar
08/11/2017 00:00
21/12/2017 15:00
11/01/2018 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2017/S 214-444042
Meddelande om upphandling
08/11/2017 00:00