Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Inköp och underhåll av en limningsmaskin
Upphandlande myndighet:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Publiceringsdatum i TED:
09/11/2017
Sista anbudsdag:
22/12/2017
Status:
Stängd
Information
OIB.02/PO/2017/053/778.
Inköp och underhåll av en limningsmaskin
Inköp och underhåll av en limningsmaskin för att ersätta de nuvarande 2 limningsmaskinerna.
Varor
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Anbudsgivaren ska i sitt anbud bifoga alla de handlingar och all den information som erfordras enligt punkt III.1 Villkor för deltagande i detta meddelande och som anges i bilaga I, checklista över handlingar som ska fyllas i och tillhandahållas, till förfrågningsunderlaget. Anbudsgivaren ska bifoga en vederbörligen undertecknad och daterad försäkran på heder och samvete som styrker att denne inte befinner sig i någon av de situationer som skulle kunna leda till uteslutning från deltagande i ett kontrakt som tilldelas av Europeiska unionen. Försäkran på heder och samvete ska följa mallen som står att finna på följande webbplats, i dess helhet: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm Obs: Den utvalda anbudsgivaren ska, för att undvika uteslutning, tillhandahålla följande bevishandlingar till stöd för försäkran på heder och samvete före undertecknande av kontraktet. Obs: Om en grupp tilldelas kontraktet ska gruppen tillhandahålla försäkran på heder och samvete tillsammans med de stödjande handlingarna och upplysningarna för varje enskild medlem.
Anbudsgivaren ska tillhandahålla följande: — En kopia av boksluten (balans- och resultaträkningar) för de 3 senaste räkenskapsåren, av vilka den årliga vinsten före skatt framgår. Om anbudsgivaren av giltigt skäl inte har möjlighet att lämna dessa handlingar ska denne bifoga en uppgift om sin årliga vinst före skatt för de 3 senaste åren. Om boksluten eller försäkran visar en genomsnittlig förlust för de 3 senaste åren ska anbudsgivaren tillhandahålla andra handlingar som bevis för sin finansiella och ekonomiska kapacitet, såsom lämplig garanti från en tredje part (t.ex. moderbolaget) eller intyg från revisorer, auktoriserade revisorer eller motsvarande. — Uppgift om specifik årsomsättning för de 3 senaste räkenskapsåren för det område som omfattas av detta meddelande om upphandling.
För att kunna bli utvald ska anbudsgivaren lämna bevis på en genomsnittlig specifik omsättning för de 3 räkenskapsåren på 380 000 EUR/år.
Anbudsgivaren ska tillhandahålla följande: En förteckning över huvudsakliga referenser i Europa/Belgien från offentliga eller privata kontrakt som utförts under de 5 senaste åren. Genom denna förteckning ska det styrkas att tjänsterna och varorna har direkt anknytning till detta kontrakt. Följande ska därför specificeras: namn och adresser för mottagarna, beskrivning av tillhandahållna maskiner och ytterligare tjänster (underhåll etc.) och fakturerade belopp.
Förteckningen över huvudsakliga referenser ska inbegripa minst 2 kundreferenser, vardera för minst 1 maskin jämte underhåll.
Milstolpar
09/11/2017 00:00
22/12/2017 15:00
12/01/2018 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2017/S 215-446066
Meddelande om upphandling
09/11/2017 00:00