Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Studier inom området för människohandel - del 1, 2 och 3
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Publiceringsdatum i TED:
06/10/2018
Sista anbudsdag:
16/11/2018
Status:
Stängd
Information
HOME/2018/ISFP/PR/THB/0000
Studier inom området för människohandel - del 1, 2 och 3
Syftet med studierna är att:– Systematiskt granska hur nationella och gränsöverskridande rutiner för vidareslussning fungerar i alla EU-medlemsstater.– Beräkna den ekonomiska, sociala och mänskliga kostnaden för människohandel inom EU och inte globalt.– Undersöka effekterna av EU:s strategi för att bekämpa människohandel som syftar till sexuellt utnyttjande, och främja utbyte av bästa praxis bland EU-länder.Dessa undersökningar identifierades av kommissionen i sitt meddelande för 2017 som några av de viktigaste åtgärderna för att stödja medlemsstaternas, intressenternas och Europeiska kommissionens arbete inom detta område.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
En eller flera delar
Offentligt kontrakt
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
06/10/2018 00:00
16/11/2018 16:00
20/11/2018 15:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Studie om "Granskning av medlemsstaternas nationella och gränsöverskridande rutiner för vidareslussning"
Studien förväntas:– Ge en översikt över situationen i alla EU-medlemsstater om hur de nationella och i förekommande fall gränsöverskridande rutiner för vidareslussning fungerar.– Tillhandahålla god praxis, modeller och exempel på hur nationella och gränsöverskridande rutiner för vidareslussning fungerar.– Ge specifika rekommendationer avseende hur det sätt, som de nationella och gränsöverskridande rutinerna för vidareslussning fungerar på, kan förbättras utifrån offrens perspektiv, med syfte att hjälpa medlemsstaterna att genomföra direktivet 2011/36/EU och ge råd till Europeiska kommissionen.
Del 2
Studie om "de ekonomiska, sociala och mänskliga kostnaderna för människohandel"
Denna studie ska:– Leverera en omfattande litteraturöversikt över ekonomiska, sociala och mänskliga kostnader för människohandel, med beaktande av information och metoder, i de fall de finns tillgängliga i EU: s medlemsstater. Denna ska inbegripa relevanta uppskattningar, som ska anges i euro.– Resultera i en kritisk analys av tillgängliga modeller och metoder och ge rekommendationer om möjliga metoder, som ska användas inom EU.– Ta hänsyn till tillgänglig litteratur och specifikt den studie som har beställts av Europeiska jämställdhetsinstitutet med titeln "Studie i metodalternativ och ekonomisk analys av kostnaderna för könsrelaterat våld (Gender-based Violence - GBV) i Europeiska unionen" och FN:s kontorets bakgrundsdokument om narkotika och brottslighet: ”En introduktion till människohandel: sårbarhet, konsekvenser och åtgärder (2008)”.– Fokus på människohandel och inte våld i allmänhet eller endast på våld mot kvinnor. Trots detta ska studien ändå ha en könsspecifik strategi och se till att könsaspekten integreras i hela dess analys.– Förhålla sig till människohandel som en allvarlig form av brott och våld mot kvinnor och flickor. Alla former av exploatering i samband med människohandel måste behandlas lika.
Del 3
Studie i "Effekten av EU:s strategi för att bekämpa människohandel som syftar till sexuellt utnyttjande"
Studien ska:– Tillhandahålla en fördjupad kritisk juridisk analys av hur människohandel som syftar till sexuellt utnyttjande beaktas i EU:s rättsliga instrument.– Leverera en kritisk och balanserad bedömning av hur människohandel som syftar till sexuellt utnyttjande hanteras i EU:s politiska ramverk, genom att granska instrument, som har antagits av olika EU-institutioner och organ.– Tillhandahålla en kritisk och balanserad analys av på vilket sätt och i vilken omfattningen EU:s rättsliga och politiska ramverk påverkar nationell politik och praxis.– Tillhandahålla en kritisk och balanserad analys av styrkor och svagheter i EU:s rättsliga och politiska ramverk vad gäller att hantera sexuellt utnyttjande.– Beakta resultaten av undersökningen om genusaspekten i människohandel, studien i en övergripande policyöversyn av projekt rörande människohandel, som finansieras av Europeiska kommissionen och användarnas rapport.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 193-435447
Meddelande om upphandling
06/10/2018 00:00