Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Analys för att stödja implementeringen av artikel 5, 6, 8 och 8c av direktiv 201...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Energy (ENER)
Publiceringsdatum i TED:
21/11/2018
Sista anbudsdag:
22/02/2019
Status:
Stängd
Information
ENER/D3/2018-168
Analys för att stödja implementeringen av artikel 5, 6, 8 och 8c av direktiv 2014/87/Euratom
Rådets direktiv 2009/71/Euratom enligt tillägg av rådets direktiv 2014/87/Euratom (direktivet om kärnsäkerhet, hädanefter ”direktivet”) stärker EU:s rättsliga ramar för kärnsäkerhet betydligt. Direktivet utgör en gemensam grund för hanteringen av kärnsäkerhet och beskriver de viktigaste administrativa, tekniska och förfarandemässiga kraven. Kommissionen vill nu bredda sin analys av implementeringen av direktivet, med fokus på flera praktiska frågor, nämligen den behöriga övervakningsmyndighetens och licensinnehavarens ansvarsområden. Även transparenskraven, där både den behöriga övervakningsmyndigheten och licensinnehavaren har en viktig roll, ska analyseras.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
En eller flera delar
Offentligt kontrakt
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
21/11/2018 00:00
22/02/2019 16:00
26/02/2019 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Implementeringen av kraven på den behöriga övervakningsmyndigheten och transparens – artikel 5 och artikel 8
En analys av bestämmelserna i artikel 5 och artikel 8 i direktivet, i kombination med internationella och europeiska standarder och riktlinjer som finns tillgängliga till stöd för implementeringen och direktivets rättsliga krav. Analysen bör omfatta direktivets omfattning, detaljer och genomförbarhet samt en beskrivning av eventuella luckor mellan direktivet och gällande standarder.En omfattande undersökning av befintliga rättsliga, administrativa och organisatoriska ramar för tillämpning av kraven i artikel 5 och artikel 8 i alla EU-medlemsstater, i synnerhet genom en granskning av hur dessa system, förfaranden och rutiner har utformats och kommer att fungera i praktiken.
Del 2
Implementering av krav på licensinnehavare för säkerhetsredovisning och efterföljande periodiska säkerhetsbedömningar – artikel 6(b), 6(c), 8c(a) och 8c(b)
Den underliggande principen för artikel 6, där det främsta ansvaret för en kärnanläggnings kärnsäkerhet ligger på licensinnehavaren förblir i stort oförändrad.Paragraf 6(b) innehåller dock en ny skyldighet, baserat på krav från IAEA, där licensinnehavaren ska lämna in en säkerhetsredovisning i samband med en licensansökan för en kärnanläggning eller -verksamhet.Kravet ger betydande utrymme för medlemsstaterna att själva definiera vad en sådan säkerhetsredovisning ska innehålla och vilken information som ska lämnas in för licensieringsprocessen. Säkerhetsredovisningen måste dock, som minst, innehålla säkerhetsbedömningar grundade i kraven i artikel 8a (Kärnsäkerhetsmål), 8b (Uppfyllandet av kärnsäkerhetsmålet (djupförsvar)), 8c (Inledande bedömning och periodiska säkerhetsbedömningar) samt 8d (Krisberedskap och krishantering inom förläggningsplatsen).Bestämmelserna i artikel 6(c) var redan på plats i direktiv 2009/71 och förblir i stort sett oförändrade. Det nationella ramverket måste kräva att licensinnehavaren regelbundet:(i) utvärderar(ii) verifierar(iii) kontinuerligt förbättrar kärnsäkerheten för sina kärnanläggningar på ett ”systematiskt och verifierbart sätt”. Licensinnehavaren måste genomföra lämpliga säkerhetsbedömningar samt tillhandahålla bevis och argument (t.ex. ta fram en riskanalys).Säkerhetsbedömningen ska visa att kärnsäkerhetsmålet och -kraven (artikel 8a–8c) har uppfyllts.Dessa aktiviteter ska genomföras på ett systematiskt sätt och ska kunna granskas och verifieras av den behöriga övervakningsmyndigheten (eller via en teknisk stödorganisation) som en del av dess övervakande funktion. Den behöriga övervakningsmyndigheten ska fastställa hur dessa aktiviteter ska utföras.Omfattningen av Del 2 är begränsad till de medlemsstater som har kärnanläggningar, enligt bestämmelserna i artikel 6 samt 8a–8d i direktivet.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 247-566821
Rättelse
22/12/2018 00:00
2018/S 228-520690
Rättelse
27/11/2018 00:00
2018/S 224-511786
Meddelande om upphandling
21/11/2018 00:00