Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Stöd till politik om fluorerade växthusgaser (4 delar)
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Publiceringsdatum i TED:
29/12/2018
Sista anbudsdag:
25/02/2019
Status:
Stängd
Information
CLIMA.A.2/SER/2018/0011
Stöd till politik om fluorerade växthusgaser (4 delar)
För en framgångsrik implementering av förordning (EU) nr 517/2014 är det nödvändigt att ha på plats ett kontrakt för framtiden (del 2) som kan stödja implementering. På samma sätt behöver internationella förhandlingar få teknisk input, och det är nödvändigt att information om vår politik sprids (del 1). Utfasningen behöver implementeras smidigt och dess effekter på marknaden behöver följas upp noggrant (del 3). För att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt artikel 21.2 och 21.4 i förordningen, vilka kräver rapporter om tillgång till fluorkolväten (HFC - hydrofluorocarbons) och alternativ till användning av svavelhexafluorid (SF6 - sulphur hexafluoride) i brytare samt alternativ som kan ersätta fluorkolväten i delad luftkonditionering, är det nödvändigt att få del 4 på plats.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
29/12/2018 00:00
15/02/2019 16:30
18/02/2019 23:59
25/02/2019 16:00
07/03/2019 10:30
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Problem med och spridning av fluorerade växthusgaser/ozonförstörande ämnen, internationellt De allmänna målen med denna del är att säkerställa tillräckligt tekniskt stöd under förhandlingarna vid internationella möten enligt Montrealprotokollet och att stödja GD CLIMA i sin utåtriktad verksamhet, särskilt avseende alternativ till den låga globala uppvärmningspotentialen (global warming potentials - GWP) samt politiska alternativ och scenarier, inklusive på internationell nivå.
Del 2 Internstöd Det allmänna målet är att stödja DG CLIMA vid implementering av (den nya) politiken avseende fluorerade växthusgaser och skydd av ozonskiktet. De specifika målen med detta anbudsförfarande är att erhålla följande:— Stöd till den nationella implementeringen av förordningen om fluorerade växthusgaser, särskilt när det gäller HFC-registret, rapportering, kvoter, helpdesk för företag och efterlevnadsproblem.— Stöd vid analysen av ansökningar om undantag enligt ozonförordningen.
Del 3 Priset på fluorkolväten och övervakning av den gradvisa minskningen Det allmänna målet är att analysera marknaden och de ekonomiska aspekterna av tillgången till och efterfrågan på fluorkolväten och alternativ teknik som kan användas internt av GD CLIMA, som stöder övervakningen av effekterna av förordning (EU) nr 517/2014.De särskilda målen med detta kontrakt är att:— Övervaka och analysera marknads- och prisutvecklingen för fluorkolväten på den globala marknaden och EU-marknaden.— Bedöma kvotsystemets funktion och effekter.—Analysera effekterna av utfasningen på innovation inom de relevanta sektorerna.— Bedöma omfattningen av olaglig handel och, om möjligt, identifiera företag som inte lever upp till reglerna.
Del 4 Rapporter om svavelhexafluorid (SF6) och delad luftkonditionering Det övergripande målet är att samla in, bl a genom EU-omfattande undersökningar och samråd med berörda parter samt analysera relevanta uppgifter för att stödja kommissionen vid utfärdandet av utvärderingsrapporter om brytare och delad luftkonditionering, enligt ovan. Konsulternas arbete bör dessutom ge rekommendationer till vidareutveckling av EU:s politik på dessa områden.De specifika målen med detta anbud är att:Utarbeta en översikt över relevanta befintliga alternativ och över pågående verksamheter inom forskning och utveckling för dessa sektorer i Europeiska unionen.Bedöma EU:s marknadspotential för befintliga alternativ enligt de 4 kriterierna för kostnadseffektivitet, teknisk genomförbarhet, energieffektivitet och tillförlitlighet.Utarbeta rekommendationer för att vidareutveckla EU:s politik på dessa områden.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2018/S 250-576682 Meddelande om upphandling 29/12/2018 00:00