Uppgifter om anbudsinfordringar

Tender specifications in English available as of 1/03/2019
Rubrik:
Tillhandahållande av hållbart tillverkat kontorsmaterial, papper samt förbruknin...
Upphandlande myndighet:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Publiceringsdatum i TED:
30/01/2019
Sista anbudsdag:
25/03/2019
Status:
Stängd
Information
OIB/2019/OP/0006
Tillhandahållande av hållbart tillverkat kontorsmaterial, papper samt förbrukningsvaror för datorer och tryckeri
Syftet är att upprätta ett kontrakt för tillhandahållande av hållbart tillverkat kontorsmaterial, papper samt förbrukningsvaror för datorer och tryckeri.
Varor
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Pris
Villkor för deltagande
Anbudsgivaren ska i sitt anbud bifoga alla de handlingar och all den information som erfordras enligt punkt III.1) ”Villkor för deltagande” i detta meddelande och som anges i bilaga I, ”Checklista över handlingar som ska fyllas i och tillhandahållas”, till förfrågningsunderlaget.Anbudsgivaren ska bifoga en vederbörligen undertecknad och daterad försäkran på heder och samvete som styrker att denne inte befinner sig i någon av de situationer som skulle kunna leda till uteslutning från deltagande i ett kontrakt som tilldelas av Europeiska unionen. Försäkran på heder och samvete ska , i dess helhet, följa mallen som finns på följande webbplats http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfmObs: Den utvalde anbudsgivaren ska, för att inte uteslutas, tillhandahålla följande bevishandlingar till stöd för försäkran på heder och samvete före undertecknande av kontraktet.Obs: Om en grupp tilldelas kontraktet ska försäkran på heder och samvete tillsammans med de stödjande handlingarna och upplysningarna tillhandahållas för varje enskild gruppmedlem.
Anbudsgivaren ska tillhandahålla följande:– En kopia av boksluten (balans- och resultaträkningar) för de 3 senaste räkenskapsåren, av vilka den årliga vinsten före skatt framgår. Om anbudsgivaren av giltigt skäl inte har möjlighet att lämna dessa handlingar ska denne bifoga en uppgift om sin årliga vinst före skatt för de 3 senaste åren. Om bokslutet eller försäkran visar en genomsnittlig förlust för de 3 senaste åren ska anbudsgivaren tillhandahålla andra handlingar som bevis för sin finansiella och ekonomiska kapacitet, såsom en lämplig garanti från en tredje part (t.ex. moderbolaget) eller intyg från revisorer, auktoriserade revisorer eller motsvarande.– Uppgift om specifik årsomsättning med anknytning till detta kontrakt under de 3 senaste räkenskapsåren.
För att kunna bli utvald ska anbudsgivaren lämna bevis på en genomsnittlig årlig omsättning på 5 700 000 EUR för de 3 senaste räkenskapsåren.
– Anbudsgivaren ska tillhandahålla bevis på utförande av 3 kontrakt, vart och ett med ett värde på minst 250 000 EUR, som har direkt anknytning till detta kontrakt och som utförts under de 3 senaste åren, med belopp, löptid, inledningsdatum och fullständiga kontaktuppgifter (kontaktperson, adress, telefonnummer, e-postadress) för de offentliga eller privata mottagarna. Denna lista ska åtföljas av ett intyg om gott genomförande från varje mottagare.ᅳ Anbudsgivaren ska tillhandahålla en ISO 9001-certifiering eller, om detta inte är möjligt, en manual för kvalitetssäkring av företaget där åtminstone följande information återfinns: domän och tillämpningsområde för kvalitetssystemet, presentation av företaget, aktiviteter, produkter, kunder, dokumenterad deklaration från ledningen om den förda kvalitetspolicyn, organisationsschema över företagets personalstruktur, beskrivning av processer och deras interaktion samt upprättade rutiner.
För att bli utvald ska anbudsgivaren lämna bevis för vart och ett av de 3 kontrakten på ett lägsta värde av: 250 000 EUR.
Milstolpar
30/01/2019 00:00
25/03/2019 15:00
26/03/2019 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 030-065941
Rättelse
12/02/2019 00:00
2019/S 021-044868
Meddelande om upphandling
30/01/2019 00:00