Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Förvaltningen av de europeiska medborgarinitiativets internetbaserade samarbetsp...
Upphandlande myndighet:
Secretariat General (SG)
Publiceringsdatum i TED:
05/08/2019
Sista anbudsdag:
24/09/2019
Status:
Stängd
Information
PO-SG-A1-01-2019
Förvaltningen av de europeiska medborgarinitiativets internetbaserade samarbetsplattform
Det övergripande målet med den internetbaserade samarbetsplattformen är att tillhandahålla information och stöd för att förbereda och driva europeiska medborgarinitiativ, stimulera debatt kring dem och, mer generellt, kring ämnen med anknytning till detta instrument. Forumets syfte är att erbjuda ett utrymme där medborgare kan träffas för att diskutera och bilda sina initiativ, för att främja interaktion mellan (potentiella) arrangörer, medborgare och experter, och i slutändan för att förbättra kvaliteten på begäranden om registrering, som ska lämnas in till kommissionen (det finns ett viktigt fokus på förberedelsefasen i motsats till implementeringsfasen, under vilken organisatörer kan hålla regelbunden kontakt med kommissionen).
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
79140000
00
Villkor för deltagande
Anbudsgivarna (och varje medlem av gruppen vid gemensamt anbud) och underleverantörer, vars kapacitet krävs för att uppfylla uttagningskriterierna, ska tillhandahålla en försäkran på heder och samvete (se bilaga), som undertecknats och daterats av ett befullmäktigat ombud, om att de uppfyller de uttagningskriterier som gäller för dem, var för sig. För de kriterier som gäller för anbudsgivaren som helhet ska anbudsgivaren (enskild anbudsgivare eller ledaren, vid ett gemensamt anbud) tillhandahålla en försäkran på heder och samvete om att anbudsgivaren, inbegripet alla medlemmar i gruppen, vid gemensamt anbud, inklusive underleverantörer, om tillämpligt, uppfyller uttagningskriterierna för vilka en samladbedömning kommer att genomföras.Denna försäkran är en del av den försäkran som används för uteslutningskriterier (se avsnitt 4.1). Därför ska endast 1 försäkran som omfattar båda aspekterna tillhandahållas av varje berörd enhet.Efter kontraktstilldelningen ska den vinnande anbudsgivaren tillhandahålla de bevis som anges nedan före undertecknandet av kontraktet, och inom en tidsfrist som anges av den upphandlande myndigheten. Detta krav gäller för varje medlem av gruppen, vid gemensamt anbud, och underleverantörer vars kapacitet krävs för att uppfylla uttagningskriterierna.En anbudsgivare (eller en medlem av gruppen, vid gemensamt anbud, eller en underleverantör) är inte skyldig att lämna in bevisdokumenten om dessa redan lämnats i samband med ett annat upphandlingsförfarande, och förutsatt att dokumenten inte utfärdades mer än 1 år före datumet för begäran om dem från den upphandlande myndigheten, samt att de fortfarande är giltiga vid tidpunkten. I sådana fall ska anbudsgivaren på heder och samvete försäkra att de bevisdokumenten som redan har lämnats in i samband med ett tidigare upphandlingsförfarande, anger referensen för detta förfarande och bekräfta att situationen inte har förändrats.En anbudsgivare (eller en medlem av gruppen, vid gemensamt anbud, eller en underleverantör) är inte skyldig att lämna in ett särskilt dokument, om den upphandlande myndigheten kan få tillgång till dokumentet i fråga kostnadsfritt genom en nationell databas.Anbudsgivare ska bevisa att de har rätt att utöva den yrkesverksamhet som krävs för att utföra det arbete som är föremål för denna anbudsinfordran. Anbudsgivaren (inbegripet varje medlem av gruppen, vid gemensamt anbud) ska tillhandahålla följande information i sitt anbud, om informationen inte har tillhandahållits tillsammans med formuläret för juridiska personer:– För juridiska personer ska en tydlig kopia av meddelandet om utnämningen av de personer som är behöriga att företräda anbudsgivaren i förhandlingar med tredje parter och i rättsliga förfaranden, eller en kopia av publikationen av en sådan utnämning, om publikationen krävs enligt den lagstiftning som gäller för den juridiska personen, tillhandahållas. All överlåtelse av detta bemyndigande till en annan företrädare som inte anges i den officiella utnämnandet ska styrkas med bevis.– För fysiska personer ska, om så krävs enligt gällande lagstiftning, ett registreringsbevis i ett yrkes- eller handelsregister, eller något annat officiellt dokument som visar registreringsnumret, tillhandahållas.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
05/08/2019 00:00
24/09/2019 12:00
27/09/2019 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 157-386462
Rättelse
16/08/2019 00:00
2019/S 149-366054
Meddelande om upphandling
05/08/2019 00:00