Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Rådgivningstjänster inom områdena anläggnings- och fastighetsförvaltning
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
18/10/2019
Sista anbudsdag:
10/12/2019
Status:
Stängd
Information
1574
Rådgivningstjänster inom områdena anläggnings- och fastighetsförvaltning
Syftet med denna anbudsinfordran är att upphandla externa rådgivnings- och konsulttjänster med expertis i områdena anläggnings- och fastighetsförvaltning. Kontrakten med externa uppdragstagare för rådgivnings- och konsulttjänster som resulterar från denna anbudsinfordran ska syfta till att säkerställa att avdelningen för byggnadsförvaltning (buildings management office division – BMO) tillhandahåller stöd så effektivt som möjligt och ger mervärde till anläggningstjänsterna som tillhandahålls av byggnads- och logistikavdelningen (building and logistics department – BLD) i stort.Kontrakten för konsult- och rådgivningstjänster inom detta upphandlingsförfarande ska med andra ord stötta BMO i att uppfylla dess mål samt förbättra BLD:s prestation som en ”intern leverantör för anläggningstjänster” inom EIB.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
En eller flera delar
Ramavtal
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
71315200
Villkor för deltagande
Krav (för varje del):– Anbudsgivare måste bevisa att de är registrerade för att bedriva yrkesverksamheten enligt nationell lagstiftning.Bevis på ovanstående (för varje del) ska tillhandahållas genom följande:– Ett intyg om registrering i relevanta handels- eller yrkesregister i det land, där anbudsgivaren är etablerad/registrerad. Om anbudsgivaren inte behöver eller tillåts registrera sig i ett sådant register på grund av sin bolagsordning eller rättsliga ställning kommer EIB som tillräckligt bevis att godta en försäkran eller ett intyg under ed, medlemskap i en särskild organisation, ett uttryckligt tillstånd eller inskrivning i momsregistret.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
18/10/2019 00:00
10/12/2019 15:00
11/12/2019 15:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Anläggningsförvaltning – tillvägagångssätt och strategi
Tillhandahållandet av anläggningstjänster vid EIB är till mycket stor del utkontrakterat på operativ nivå, medan strategisk utformning och strategiskt beslutsfattande sker internt. Den här delen omfattar rådgivnings- och konsulttjänster till stöd för BMO med syfte att säkerställa strategisk anpassning mellan anläggningstjänsterna och EIB:s primära/huvudsakliga bankverksamheter.Dessa tjänster ska tillhandahållas med hänsyn till EIB:s målsättningar och uppdrag i stort. EIB är EU:s bank/multilaterala låneinstitut med säte i Luxemburg. Alla EU-medlemsstater blir andelsägare vid anslutning till EU (EIB är den enda banken som ägs av EU:s medlemsstater och representerar deras intressen).Genomförandet av tjänsterna som ingår i den här delen kräver att tjänsteleverantören känner till EIB:s huvudsakliga verksamheter (det övergripande sammanhanget inom t.ex. den Europeiska unionen och inom andra internationella finansinstitut i stort är därmed av största vikt) samt bästa praxis inom anläggningsförvaltning. Leverantören ska vara redo att kunna identifiera de nödvändiga kopplingarna mellan strategin i kärnverksamheten och den i stöd-/anläggningsverksamheterna (t.ex. genom att föreslå strategiska anpassningar).
Del 2
Konsulttjänster beträffande upphandling av anläggningstjänster
Genomförandet av anläggningstjänster vid EIB har en viktig utkontrakterad del. Det allmänna syftet med denna del är att säkerställa att EIB får det bästa värdet för pengarna i upphandlingsförfarandet genom att följa EU:s upphandlingsförfaranden och EIB:s interna regler (upphandling vid EIB genomförs enligt EIB:s riktlinjer för upphandling av företagsmässigt och tekniskt stöd, vilka till stor del är baserade på direktiv 2014/24/EU).Den här delen omfattar konsulttjänster som syftar till att stötta BMO genom hela upphandlingsprocessen:– definition av förvärvsstrategin (t.ex. uppdelning av delar, omfattning, löptid, högsta pris)– utarbetande av specifika krav för varje steg i upphandlingen (som ska leda till upprättandet av stabila servicenivåavtal och motsvarande nyckeltal som möjliggör övervakning av genomförandet av anläggningstjänsterna)– särskilt stöd som krävs för förfaranden som innefattar konkurrenspräglade förhandlingar/konkurrenspräglad dialog med sökande och anbudsgivare– process fram till undertecknande av kontraktet.Dessutom innefattar del 2 tillhandahållande av högkvalitativa rådgivningstjänster om huruvida anläggningstjänsterna omfattar alla verksamhetsbehov enligt strategin och genomförs enligt bästa praxis, genomförande av riktmärkningsövningar vid begäran samt tillhandahållande av nödvändiga insikter för att underlätta utveckling och beskrivning av den taktiska nivån i syfte att säkerställa att alla strategiska beslut eller förändringar är genomförbara på den operativa nivån.
Del 3
Genomförande av anläggningstjänster och övergripande frågor, konsult- och stödtjänster
Den här delen omfattar stöd till BMO framför allt under kontraktens genomförandefas och globalt vid leverans av tjänsterna till slutanvändare med syfte att säkerställa att det faktiska genomförandet av anläggningstjänsterna uppnår den efterfrågade effektiviteten – oavsett om de genomförs internt eller utkontrakteras. Etapper som planering, övervakning och kontroll måste fullt ut omfattas av den här delen.Den här delen omfattar även andra övergripande tjänster inom BLD, tillhandahållande av stöd till BMO inom övergripande horisontella politiska frågor såsom ramen för kvalitets- och miljösäkringssystem (definition, implementering, granskning, styrning och kontinuerlig förbättring). Delen omfattar även rapportering och dokumentationshantering.
Del 4
Stöd- och konsulttjänster beträffande fastighetsförvaltning
EIB behöver tjänster för genomförandet av specifika uppdrag i syfte att stötta EIB i dess hanteringen av dess fastighetsportfölj. Varje uppdrag måste ta hänsyn till EIB:s specifika behov såväl som landsfaktorer och villkor på marknaden. Följande uppdrag ingår i den här delen:(a) förvaltning av fastighetsportföljen och rådgivningstjänster(b) tjänster beträffande transaktionsförvaltning (standardtjänster)(c) projektledning, utrymmesplanering och -förvaltning.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 202-490017
Meddelande om upphandling
18/10/2019 00:00