Uppgifter om anbudsinfordringar

Due to the present situation of confinement related to the Coronavirus pandemic , a public opening of tenders is not possible. The opening will take place on 16/04/2020 at 11:00 hrs as scheduled and the record automatically generated by the system will be sent to all tenderers after the closure of the opening session. For exceptional reasons the deadline of this Call for Tenders has been extended to 14/04/2020 12:00 - the new deadline will be published soon in eNotices.
Rubrik:
Ramavtal för tjänster avseende utvärdering, konsekvensbedömning och efterlevnad,...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Publiceringsdatum i TED:
04/02/2020
Sista anbudsdag:
14/04/2020
Status:
Stängd
Information
JUST/2020/PR/03/001
Ramavtal för tjänster avseende utvärdering, konsekvensbedömning och efterlevnad, politiskt stöd samt rättslig analys
Del 1: Tjänster avseende utvärdering, konsekvensbedömning och tillhörande politiskt stöd inom områdena rätts- och konsumentpolitikDel 2: Tjänster avseende rättslig analys, inklusive bedömning av efterlevnad av nationella införlivandeåtgärder inom områdena rätts- och konsumentpolitikDel 3: Tjänster avseende bedömning av efterlevnad och rättslig analys beträffande överföring av personuppgifter från EU:s medlemsstater till tredjeländer
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
Ramavtal
79000000
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
04/02/2020 00:00
14/04/2020 12:00
16/04/2020 11:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Tjänster avseende utvärdering, konsekvensbedömning och tillhörande politiskt stöd inom områdena rätts- och konsumentpolitik
Följande uppdrag ingår i omfattningen av del 1:– utvärderingar– konsekvensbedömningar– andra studier för politiskt stöd.Uppdragen i del 1 kan avse antingen rättsliga eller icke-rättsliga initiativ (inklusive delegerande akter och genomförandeakter) såväl som utgiftsprogram. Studierna för politiskt stöd ska i synnerhet ge framåtblickande resultat för utvecklingen av framtida politik.
Del 2
Tjänster avseende rättslig analys, inklusive bedömning av efterlevnad av nationella införlivandeåtgärder inom områdena rätts- och konsumentpolitik
Syftet med ramavtalet i del 2 är således att tillhandahålla tjänster som stöttar DG JUST i att uppnå de juridiska och politiska målen. Den omfattar studier:– Med koppling till bedömningen av medlemsstaternas rättsliga och administrativa åtgärders efterlevnad av unionens lagstiftning beträffande rättsliga frågor och konsumentfrågor (se avsnitt II.2.1). Detta innefattar nationella åtgärder för införlivande av direktiv och alla nationella åtgärder som vidtagits i samband med politiska bestämmelser beträffande rättsliga frågor och konsumentfrågor.– Med koppling till analys av nationella domstolars tolkning och tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning beträffande rättsliga frågor och konsumentfrågor.– Med koppling till åtgärder vidtagna av nationella myndigheter såväl som nationella ombudsmän och organ för tvistlösning utanför domstol för att säkerställa tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning beträffande rättsliga frågor och konsumentfrågor.– Med koppling till alla nationella administrativa eller rättsliga åtgärder vidtagna inom områdena rätts- och konsumentpolitik som överlappar eller kompletterar Europeiska unionens lagstiftning.– Med koppling till all juridisk forskning beträffande nationella rättsramar som kan tillämpas på specifika områden inom rätts- och konsumentfrågor.
Del 3
Tjänster avseende bedömning av efterlevnad och rättslig analys inom områdena rätts- och konsumentpolitik
I allmänhet kommer uppdragen i den här delen att bestå av att stötta DG JUST genom att analysera, bedöma och utvärdera rättsliga ramar, institutionella strukturer och praxis för skydd av personuppgifter i ett antal tredjeländer, ett särskilt tredjeland, en del av ett särskilt tredjeland eller en internationell/regional organisation. Bedömningen av ramen kommer att göras i förhållande till EU:s rättsliga ramar. Detta kan inkludera länder med en enskild dataskyddslag såväl som länder med en avancerad rättslig ram för dataskydd (t.ex. nya sektorslagar eller lagstiftning med flera nivåer). Dataöverföring både för kommersiella syften och brottsbekämpningssyften får tas i beaktande. Studien kan inkludera en bedömning av villkoren för statlig åtkomst av data för brottsbekämpande syften och nationella säkerhetssyften.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2020/S 062-146893
Rättelse
27/03/2020 00:00
2020/S 024-052527
Meddelande om upphandling
04/02/2020 00:00