Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tekniskt bistånd för övervakning av Life-projekt (insatsbidrag och verksamhetsbi...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
25/04/2012
Sista anbudsdag:
05/06/2012
Status:
Stängd
Information
ENV.E.4/SER/2012/0015
Tekniskt bistånd för övervakning av Life-projekt (insatsbidrag och verksamhetsbidrag), kommunikation om Life-programmet och andra sammankopplade verksamheter.
Uppdragstagaren ska bistå kommissionen vid genomförandet av Life-programmet under alla etapper av projektförvaltningen. Detta inbegriper bland annat övervakning av alla öppna projekt (cirka 850 projekt) som samfinansieras genom Life-programmet i enlighet med samtliga Life-förordningar, stöd till övervakningen av icke-statliga miljöorganisationer som erhåller verksamhetsbidrag inom ramen för Life+ samt kommunikationsverksamheter. En enskild heltidsanställd expert ska övervaka cirka 16–20 projekt. För kommunikationsverksamheter planeras 12 personer.All korrespondens angående projekten ska utvärderas med hjälp av standardformulär som tagits fram av kommissionen. Detta innefattar lägesrapporter, rapporter med koppling till betalningsförfrågningar avseende tilläggsklausuler. Projekten ska även besökas årligen. Uppdragstagaren ska garantera expertis till programmets alla 3 delar. Expertis till Life-Natur inbegriper i synnerhet kunskap om naturvårdsförvaltning, fågel- och habitatdirektiven samt naturvård på lokal nivå. Expertis till Life-Miljö inbegriper i synnerhet kunskap inom områdena klimatförändring, vatten, luft, mark, urbana miljöer, buller, kemikalier, miljö och hälsa, avfall och naturresurser, skog, innovation och strategiska metoder. Expertis till Life-Information inbegriper i synnerhet kunskap inom de områden som ingår i Life-Natur, Life-Miljö och förebyggande av skogsbränder. Mer information om Life-programmet finns på webbplatsen http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm Stöd inom ramen för kommunikationsverksamheterna kommer att begäras och expertis efterfrågas för att skapa och hantera publikationer, multimediala informationskällor och evenemang. Kontraktet kommer att inbegripa följande verksamheter:1. Tekniskt och administrativt bistånd för uppgifter med anknytning till övervakning av genomförandet av projekt inom ramen för insatsbidragen för Life+.2. Stöd för övervakning av icke-statliga miljöorganisationer inom ramen för verksamhetsbidragen för Life+.3. Kommunikationsverksamheter: tekniskt och administrativt bistånd med anknytning till kommunikationsverksamheter på EU-nivå avseende Life+-programmet, dessas insatsbidrag och verksamhetsbidrag för icke-statliga organisationer.Mål:Tillägg 1) Insatsbidrag:Kommissionen erfordrar tekniskt och administrativt bistånd för uppgifter med anknytning till genomförande av projekt inom ramen för programmen Life+ och Life III. Målet med detta kontrakt är att bistå kommissionen i detta arbete. Uppdragstagaren ska bistå kommissionen genom att följa och bedöma projektets framskridande på den tekniska och finansiella nivån och säkerställa dess överensstämmelse med de ådragna kostnaderna. Denne ska endast tillhandahålla kommissionen rådgivningstjänster och ska inte delta i förvaltningen av de finansiella resurserna. Uppdragstagaren ska vara oberoende i förhållande till projekten. Som rådgivare till kommissionen ska denne granska projekten och tillhandahålla tekniska och finansiella utvärderingar av de rapporter som inkommer till kommissionen samt tillhandahålla teknisk och finansiell vägledning till projekten. Uppdragstagaren ska inte vara behörig att fatta något beslut å kommissionens vägnar.Tillägg 2) Verksamhetsbidrag:Den övergripande målsättningen med kontraktet är att tillhandahålla oberoende, extern expertis som ska bistå GD Miljö vid övervakningen av de icke-statliga organisationer som mottar bidrag inom ramen för Life, samt en bedömning av deras enskilda och samlade resultat och insatser genom följande: — En detaljerad granskning och bedömning av finansiella och tekniska rapporter för mottagarna.— Övervakningsbesök (revisioner) till 8 utvalda mottagare.Övervakningen av icke-statliga organisationer har följande syften:— Att tillhandahålla kommissionen information som rör godkännandet av slutrapporter och beräkningar av slutliga betalningar.—...
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
25/04/2012 00:00
Ingen text
05/06/2012 23:59
15/06/2012 00:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2012/S 80-130436
Meddelande om upphandling
25/04/2012 00:00