Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal för tjänster med anknytning till kvalitet på bränslen som säljs och anv...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
22/05/2012
Sista anbudsdag:
03/07/2012
Status:
Stängd
Information
CLIMA.C.2/FRA/2012/0013
Ramavtal för tjänster med anknytning till kvalitet på bränslen som säljs och används inom EU och utanför.
Ramavtal för tjänster med anknytning till kvalitet på och växthusgasutsläpp under hela livscykeln från flytande bränslen som säljs och används inom Europeiska unionen och utanför. Utsläpp från förbränningen av transportbränslen bidrar till luftföroreningar och negativa effekter på hälsa, miljö och klimat. Dessa kvantifierades i den tematiska strategin för luftförorening som publicerades 2005 (KOM(2005) 446) och i färdplanen för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 (KOM(2011) 112). Flytande bränslens roll och deras bidrag till luftförorening och växthusgasutsläpp har erkänts i gemenskapens lagstiftning, vilken anger minimikrav på kvalitet och mål för minskning för en rad olika olje- och biobaserade bränslen.En omfattande EU-lagstiftning föreligger med avseende på bränslekvalitet:1) Direktiv 1998/70/EG enligt ändringar styr kvaliteten på bensin och dieselbränslen som säljs inom EU. Det omfattar ett brett spektrum av kvalitetsparametrar för bränsle som påverkar utsläpp i luften. Dessutom reglerar direktivet svavelhalten i bränslen som används i mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg, fartyg på inre vattenvägar, traktorer för jordbruk och skogsbruk och fritidsbåtar.2) Direktiv 1999/32/EG enligt ändringar styr svavelhalten i vissa flytande bränslen inbegripet tunga eldningsoljor, dieseloljor (eldningsoljor) och marina bränslen såsom tjockolja och marina destillat.Utöver den befintliga lagstiftningen pågår ett antal verksamheter som kan ha inverkan på kvaliteten av och växthusgasutsläppen från bränslen som säljs och används inom EU. 1) Rådet och Europaparlamentet har begärt av kommissionen att den ska lämna in en rapport om och, om lämpligt, föreslå en ändring av direktiv 98/70 avseende den effekt indirekta ändringar av markanvändningen har på växthusgasutsläpp från biobränslen. 2) Rådet och Europaparlamentet har begärt att direktiv 98/70 granskas under 2014 med avseende på bland annat en översyn av målet för växthusgasutsläpp. 3) Kommissionen föreslog i juli 2011 en ändring av direktiv 1999/32 (KOM(2011) 439). Syftet med delarna i denna anbudsinfordran är att tillhandahålla tjänster med kapacitet att bemöta behov med anknytning till europeisk lagstiftning avseende transportbränslen. Arbetet kommer att omfatta tekniska och ekonomiska analyser som gäller bränslekvalitet inklusive miljömässiga växthusgasutsläpp och växthusgasutsläpp under hela livscykeln. Den första och andra delen bemöter tekniska aspekter av fossila bränslen respektive biobränslen, inbegripet tillhörande mikroekonomiska aspekter. Den tredje delen ska bemöta makroekonomiska aspekter av fossila bränslen och biobränslen.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
22/05/2012 00:00
Ingen text
25/06/2012 23:59
26/06/2012 00:00
03/07/2012 23:59
13/07/2012 00:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2013/S 059-096663 Rättelse 23/03/2013 00:00
2012/S 96-158477 Meddelande om upphandling 22/05/2012 00:00