Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Granskning av gräsmarkshabitat och utarbetande av utbredningskartor över hedmark...
Upphandlande myndighet:
European Environment Agency (EEA)
Publiceringsdatum i TED:
30/04/2015
Sista anbudsdag:
12/06/2015
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
EEA/NSV/15/005.
Granskning av gräsmarkshabitat och utarbetande av utbredningskartor över hedmarks-/buskhabitat enligt EUNIS klassificering av livsmiljöer
EU:s mål och de globala målen för biologisk mångfald för 2020 fordrar en förbättrad kapacitet för övervakning av, rapportering om och bedömning av utvecklingen inom det tematiska området biologisk mångfald. En granskning av de tillgängliga verktyg som används för att beskriva komponenter av biologisk mångfald i europeisk skala är en nödvändig förberedande åtgärd för att uppfylla behoven av de nya målen för biologisk mångfald.EEA inrymmer och underhåller datacentrumet för biologisk mångfald, där europeiska datauppsättningar och information om platser, arter och livsmiljöer i Europa publiceras. Tillsammans med datauppsättningar som tillhandahålls av andra miljödatacentrum används dessa datauppsättningar som stöd vid bedömning av framsteg för att uppnå målen för biologisk mångfald såsom dessa anges i det europeiska informationssystemet för biologisk mångfald (Bise).EEA har utvecklat habitatklassificeringen inom det europeiska naturinformationssystemet (EUNIS) och upprätthåller den som del av datacentrumet för biologisk mångfald. Syftet med EUNIS habitatklassificering är att tillhandahålla en alleuropeisk referensuppsättning av habitatenheter med en gemensam enhetsbeskrivning inom en hierarkisk klassificering i syfte att uppfylla specifika mål och stödja särskilda applikationer med anknytning till övervakning av och rapportering om biologisk mångfald i europeisk skala. Sådana applikationer inbegriper rapportering om genomförandet av EU:s habitatdirektiv och Bernkonventionen samt tillhandahållande av information i samband med den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) och de regionala utvecklingsfonderna. Även en europeisk standardförteckning över habitattyper behövs för att genomföra Inspire-direktivet. Andra nationella eller regionala klassificeringar kommer att behöva hänvisa till direktivet för jämförelser.Förutom ovanstående deltar EEA i kartläggning och bedömning av ekosystem och deras tjänster (MAES), en verksamhet inom ramen för EU:s strategi för biologisk mångfald. Utvecklingen av ett referensscenario för dokumentering, övervakning och bedömning av kvaliteten på livsmiljöer i hela Europa, genom analys av befintliga in situ-data om övervakning av vegetation i enlighet med EUNIS habitatklassificering har relevans för denna verksamhet och stödjer bedömningen av ekosystem i Europa.De tjänster som ska tillhandahållas är indelade i 2 arbetspaket:Arbetspaket 1: granskning av EUNIS – nivå 3 gräsmarkshabitat.Arbetspaket 2: utbredningskartor över och beskrivningar av hedmarks-/buskhabitat.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
30/04/2015 00:00
Ingen text
12/06/2015 16:00
19/06/2015 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2015/S 084-148651
Meddelande om upphandling
30/04/2015 00:00