Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Vetenskapligt och tekniskt stöd för genomförande av flera kemikalielagar: - Euro...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
28/04/2015
Sista anbudsdag:
10/06/2015
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
ENV.A.3/FRA/2015/0010.
Vetenskapligt och tekniskt stöd för genomförande av flera kemikalielagar: - Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18.12.2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier...
Syftet med kontraktet är att stödja Europeiska kommissionen för genomförande av flera kemikalielagar:— Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18.12.2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG.— Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16.12.2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.— Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29.4.2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG.— Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4.7.2012 om export och import av farliga kemikalier.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
28/04/2015 00:00
Ingen text
10/06/2015 16:00
24/06/2015 00:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2015/S 082-144991 Meddelande om upphandling 28/04/2015 00:00