Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillhandahållande av rådgivningstjänster till generalsekretariatet vid Europeisk...
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
25/06/2021
Sista anbudsdag:
13/08/2021
Status:
Stängd
Information
CFT-1639
Tillhandahållande av rådgivningstjänster till generalsekretariatet vid Europeiska investeringsbanken
Syftet med denna anbudsinfordran är att begära tillhandahållande av tjänster för att stödja de verksamheter som faller inom generalsekretariatets ansvarsområde, eller som leds av generalsekretariatet i hela EIB-gruppen, vad gäller ändringar i lagstiftningen (och effekterna därav), fastställande och genomförande av strategi och organisation samt affärsanalys och projektledning/förändringshantering.Syftet med denna anbudsinfordran är att välja ut 5 tjänsteleverantörer för var och en av de 3 delarna nedan inom ramen för ett multipelt ramavtal med förnyad anbudsinfordran:• Del 1: Ändringar i lagstiftningen.• Del 2: Fastställande och genomförande av strategi och organisation.• Del 3: Affärsanalys och projektledning/förändringshantering inom områden med anknytning till generalsekretariatet.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
En eller flera delar
3
Ramavtal
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
5,000,000.00 EUR
79410000
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
25/06/2021 00:00
13/08/2021 15:00
16/08/2021 15:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Ändringar i lagstiftningen
Tjänsteleverantörerna ska tillhandahålla stöd och sakkunskap till förmån för EIB-gruppen för utvärdering av bästa bankpraxis som är tillämplig inom särskilda tillsynsområden och områden som inte har med tillsyn att göra, för att fastställa både potentiella luckor i förhållande till lagstiftning och marknadspraxis och de åtgärder EIB-gruppen behöver vidta för att täcka dessa luckor.På grund av komplexiteten och det regelverk som håller på att utvecklas, kan den föreliggande delen omfatta följande icke uttömmande förteckning över områden:• Bedömning av lagstadgade krav avseende bästa bankpraxis (BBP) (tillsynskrav/icke-tillsynskrav): med målet att förstå hur EIB ska tolka lagstadgade krav och vilken inverkan sådana krav har inom EIB:s organisatoriska ram samt på EIB-gruppsnivå (om tillämpligt).• Granskning av organisatoriska förändringar, processer och förfaranden i hela EIB-gruppen, och stöd vid det praktiska genomförandet av krav avseende bästa bankpraxis, direkt och/eller indirekt till följd av bedömningen av ett lagstadgat krav, och som ska utföras i samband med implementeringen av sådana krav.• Förstärkning av företagsstyrningen och den övergripande styrningsstrukturen genom att fokusera på mekanismen, optimeringen och funktionen hos EIB-gruppens styrning (både företag och institutioner), och säkerställande av effektiv och ansvarsfull ledning av organisationen.• Öka medvetenheten om och förståelsen för de framväxande lagändringar som kan påverka EIB-gruppen: tillhandahålla rådgivning för att öka och stärka medvetenheten om lagstadgade krav genom en bevakningsfunktion avseende ny lagstiftning (och all tillhörande infrastruktur) och/eller någon annan typ av initiativ för att förbättra personalens kunskap om lagstadgade krav.• Granskning av interna kontroller (och därmed förknippade risker): vilket är nödvändigt för att säkerställa att bankens/gruppens olika affärsområden fungerar korrekt och effektivt i enlighet med bankens ramverk för intern kontroll.De förväntade resultaten kommer att anges för varje specifikt uppdrag.
Del 2
Fastställande och genomförande av strategi och organisation
Tjänsteleverantörerna ska tillhandahålla stöd och sakkunskap till förmån för EIB-gruppen vad gäller strategi och organisation, stora omvandlingsinitiativ inom banken och frågor som involverar generalsekretariatet.Tillhandahållandet av tjänsterna inom ramen för denna del kan delas upp i följande icke uttömmande förteckning över verksamheter:• Utformning och genomförande av strategin: rådgivning till generalsekretariatet när det gäller att fastställa strategi och utforma övergripande handlingsplaner för genomförandet av stora initiativ som kan ha antingen organisatorisk eller institutionell inverkan.• Inriktad operativ modell: bidra med kunskaper och råd om översynen av institutets särskilda funktioner eller tjänster i enlighet med centrala organisatoriska principer (t.ex. 3 försvarslinjer, utkontraktering av vissa funktioner) och säkerställa att bankens verksamhet fungerar mer effektivt och ändamålsenligt.• Ämnen som rör styrning: tillhandahålla insikter vad gäller översynen av företagsstyrningen (för en bättre bankförvaltning) och andra frågor som rör styrning eller organisation (i synnerhet utvärderingens rekommendationer, internrevisionsrapporter, etc.)
Del 3
Affärsanalys och projektledning/förändringshantering inom områden med anknytning till generalsekretariatet
Tjänsteleverantörerna ska tillhandahålla stöd och sakkunskap i fråga om affärsanalys, projektledning och förändringshantering till de olika grupper som ingår i generalsekretariatet – eller i andra initiativ under ledning av generalsekretariatet.Tillhandahållandet av tjänsterna inom ramen för denna del kan delas upp i följande icke uttömmande förteckning över verksamheter:– Kapacitet för projektledning/programförvaltning: stöd vid utformning, genomförande och uppföljning av projekt/program (t.ex. inbegripet fastställande och förvaltning av projekten/programmens ledning och styrning , fastställande av planering och uppföljning, ledningskontor för projekt/program, risk-/ärendehantering).– Kapacitet för förändringshantering: stödja alla initiativ (antingen projekt eller program) vad gäller förändringshantering (t.ex. utarbetande av förändringshanteringsplan, stödkommunikation, relevant utbildningsverksamhet och andra relaterade frågor).– Generalsekretariatets policy, processer, förfaranden och kontroller:bBidra till utformning, granskning och genomförande av policy, processer och förfaranden inom generalsekretariatets ansvarsområde eller områden som involverar generalsekretariatet. Detta inbegriper även utformning och översyn av kontroller som fastställts inom generalsekretariatets ram för intern kontroll.– Affärsanalys: stöd till fastställande och formalisering av affärsbehov med hänsyn till utarbetandet av en teknisk lösning och uppföljning av lösningsdesign med teknikgrupper.– Dataanalys och rapportering: stöd (i synnerhet) till generalsekretariatet vad gäller analys av stora datamängder (genom tillhandahållande av kapacitet för dataanalys – främst för ekonomisk analys) och datarapportering.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2021/S 121-316995
Meddelande om upphandling
25/06/2021 00:00