Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Utvärdering av nationell processrätt och processpraxis vad gäller dettas inverka...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Publiceringsdatum i TED:
02/06/2015
Sista anbudsdag:
01/09/2015
Status:
Stängd
Information
JUST/2014/RCON/PR/CIVI/0082.
Utvärdering av nationell processrätt och processpraxis vad gäller dettas inverkan på den fria spridningen av domslut och på likvärdigheten och verkningsfullheten för konsumenters rättsskydd enligt EU:s konsumentlagstiftning
Undersökningen har följande 2 separata mål:1) Undersökning av effekten av nationell processrätt på fri spridning av domslut genom att fastställa huruvida och i vilken utsträckning de befintliga skillnaderna i nationell processrätt hindrar målet med fri spridning av domslut från att bli verklighet, i synnerhet genom att undergräva ömsesidig tillit mellan medlemsstaternas rättssystem. Undersökningen ska analysera detta inom ramen för de europeiska instrumenten för domsrätt i civilmål, i sammanhanget som utgörs av ytterligare underlättande av erkännande och tillämpning samt med beaktande av den grundläggande rättigheten till tillgång till rättslig prövning och rätten till en rättvis rättegång.I detta syfte ska undersökningen analysera alternativ för förstärkning av ömsesidig tillit baserat på bedömningen ovan, styrkt av juridiska och ekonomiska skäl, i ljuset av det politiska målet att säkerställa smidig funktion inom befintliga instrument för rättsligt samarbete i civila och kommersiella angelägenheter samt eventuell ytterligare förstärkning eller intensifiering av detta samarbete med beaktande av skapande av ett genuint europeiskt rättsligt område. I analysen och slutsatserna ska för- och nackdelarna med varje föreslagen lösning noggrant vägas.2) Utvärdering av och i vilken utsträckning nationell processrätt och processpraxis säkerställer rättsskydd vad gäller EU:s konsumenträttigheter och huruvida dessa regler och denna praxis uppfyller de krav som härrör från domslut från Europeiska unionens domstol om principerna för verkningsfullheten och likvärdigheten samt kravet på en bedömning å ämbetets vägnar av efterlevnaden av EU:s konsumentlagstiftning.I detta syfte, med beaktande av principen för självbestämmanderätt i processuella frågor för medlemstater, ska undersökningen undersöka nationella lagar och nationell praxis, och samla alla nödvändiga bevis om rättsskydd för avtal som reglerar EU:s konsumenträttigheter. Undersökningen ska rikta särskild uppmärksamhet mot förhållandet mellan olika aspekter av nationella processer och utvärdera dessa vid olika etapper under processerna. I detta sammanhang ska undersökningen analysera huruvida nationella system för processer uppfyller kraven i Europeiska unionens domstols rättspraxis. Slutligen ska undersökningen presentera slutsatserna från bedömningen av nationella lagar och nationell praxis, och ta fram alternativ för förstärkning av skyddet för avtal som reglerar EU:s konsumenträttigheter. I analysen och slutsatserna ska för- och nackdelarna med varje föreslagen lösning vägas noggrant.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Ingen text
Villkor för deltagande
Se förfrågningsunderlaget.
För att bevisa sin ekonomiska och finansiella kapacitet ska anbudsgivare (dvs. om det rör sig om ett gemensamt anbud gäller samtliga konsortiemedlemmars och angivna underleverantörers sammanlagda kapacitet) kunna visa att deras konsoliderade årsomsättning överstiger 300 000 EUR (i genomsnitt för de 3 senaste åren).Följande bevis ska tillhandahållas:— Ifylld förenklad balansräkning och ifylld förenklad balans- och resultaträkning för de 3 senaste åren (bilaga 2 måste vara ifylld).— Kopia på resultaträkningar och balansräkningar för de 3 senaste åren för vilka årsbokslut har upprättats.— Lämpliga bankintyg, om ovanstående inte är möjligt.— I tillämpliga fall, bevis på yrkesansvarsförsäkring.Om en anbudsgivare av någon särskild anledning som den upphandlande myndigheten anser berättigad inte kan tillhandahålla någon av de ovanstående handlingarna kan anbudsgivaren styrka sin ekonomiska eller finansiella kapacitet genom andra handlingar som den upphandlande myndigheten anser lämpliga. Oavsett ska den upphandlande myndigheten åtminstone meddelas om den särskilda anledningen och dess berättigande i anbudet. Kommissionen förbehåller sig rätten att begära eventuella andra handlingar som möjliggör granskning av anbudsgivarens ekonomiska och finansiella kapacitet.
Se ovan.
a. Kriterier med anknytning till anbudsgivare:Anbudsgivare (vid gemensamma anbud gäller den sammanlagda kapaciteten för alla anbudsgivare och angivna underleverantörer) ska uppfylla följande kriterier:— Anbudsgivaren ska styrka erfarenhet inom området konsumenträtt och civilmålsrätt samt inom europeisk internationell privaträtt och processrätt.— Anbudsgivaren ska styrka erfarenhet av ha arbetat på de 28 medlemsstaternas officiella språk.+— Anbudsgivaren ska styrka sin förmåga att avfatta rapporter på engelska och franska.— Anbudsgivaren ska styrka erfarenhet avseende undersökningsteknik, datainsamling, statistikanalyser och avfattande av rapporter och rekommendationer.b. Kriterier med anknytning till den arbetsgrupp som ska tillhandahålla tjänsten:Arbetsgruppen som ska tillhandahålla tjänsten ska inbegripa, som ett minimum, följande profiler:Projektledare: Minst 5 års erfarenhet inom projektledning, inbegripet övervakning av tillhandahållande av projekt, kvalitetskontroll av tillhandahållen tjänst, kundorienterings- och konfliktlösningserfarenhet inom projekt av liknande omfattning, med erfarenhet av ledning av en arbetsgrupp på minst 10 personer.Språklig kvalitetskontroll: Minst 1 gruppmedlem ska ha färdigheter i engelska på modersmålsnivå.Experter inom konsumenträtt, civilmålsrätt och internationell privaträtt: Uppdragstagaren ska i anbudet föreslå en expertgrupp med kapacitet att åta sig denna komplexa rättsliga analys. De föreslagna experterna ska ha universitetsexamina och minst 5 års juridisk erfarenhet. Arbetsgruppen ska inbegripa experter med relevant erfarenhet inom konsumenträtt, civilmål (inbegripet europeiska processer) och inom internationell privaträtt samt omfattande kunskap om de nationella rättssystemen i de medlemsstater som de ska analysera.Arbetsgruppen för insamling och analys av data: Arbetsgruppen ska bestå av forskare med universitetsexamen och minst 2 års erfarenhet inom insamling och analys av rättsdata.Styrkta gemensamma kunskaper i alla EU:s officiella språk.Om flera tjänsteleverantörer/underleverantörer deltar i anbudet ska de tillsammans ha den yrkesmässiga och tekniska kapacitet som krävs för att utföra de arbetsuppgifter som tilldelats dem.c. Bevis:Följande bevis ska lämnas för att uppfylla ovannämnda kriterier:1. Anbudsgivare ska till sina anbud bifoga detaljerade meritförteckningar för varje anställd med ansvar för arbetets utförande, inbegripet utbildningsbakgrund, examensnivåer, yrkeserfarenhet, forskningsarbeten, publikationer och språkkunskaper. Meritförteckningarna ska helst lämnas in i enlighet med kommissionens rekommendation av den 11.3.2002 om en gemensam europeisk mall för meritförteckningar, publicerad i EGT L 79, 22.3.2002, s. 66.2. En förteckning över de huvudsakliga tjänster av samma slag som utförts under de 5 senaste åren, med uppgift om belopp, datum och offentliga eller privata mottagare för de tillhandahållna tjänsterna, tillsammans med intyg som utfärdats eller kontrasignerats av offentliga myndigheter eller privata kunder eller, om detta inte är möjligt, en försäkran från tjänsteleverantören om att tjänsterna har utförts.3. Den del av kontraktet som tjänsteleverantören har för avsikt att lägga ut på underleverantör.
Se ovan.
Milstolpar
02/06/2015 00:00
25/08/2015 23:59
01/09/2015 12:00
08/09/2015 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2015/S 104-188196
Meddelande om upphandling
02/06/2015 00:00